1 / 17

¨MARGINTEG¨ Znanje za prihodnjo integracijo marginalnih skupin prebivalstva

¨MARGINTEG¨ Znanje za prihodnjo integracijo marginalnih skupin prebivalstva Predstavitev pripravili: Alenka Zelenič, koordinatorica projekta Danilo Škoflek, JGZ Emboplast Tatjana Brank Pečko, URSIKS – zunanja sodelavka. O PROJEKTU – nekaj osnovnih informacij

brosh
Télécharger la présentation

¨MARGINTEG¨ Znanje za prihodnjo integracijo marginalnih skupin prebivalstva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ¨MARGINTEG¨ Znanje za prihodnjo integracijo marginalnih skupin prebivalstva Predstavitev pripravili: Alenka Zelenič, koordinatorica projekta Danilo Škoflek, JGZ Emboplast Tatjana Brank Pečko, URSIKS – zunanja sodelavka Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 2. O PROJEKTU – nekaj osnovnih informacij program: Vseživljenjsko učenje / Grundtvig (2007) vrednost: 428.062 EUR (70% EK) partnerstvo: Nosilec: TECOS(Slovenija); Koordinator: PRO ECO d. o. o.(Slovenija) Partnerji: UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ(Slovenija) ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR(Romunija) ÜLIKOOL AKADEEMIA NORD (Estonija) HMP/YOI CHELMSFORD (Velika Britanija) STIFTUNG BILDUNG & HANDWERK (Nemčija) UNIVERSITÄT BREMEN, INSTITUT FÜR KRMINALPOLITIK(Nemčija) L-GHAQDA GHALL-EDUKAZJONI FIL-HABS – FERGHA TA’ MALTA (Malta) INSTITUT FÜR RECHTS- UND KRIMINALSOZIOLOGIE(Avstrija) trajanje: 24 mesecev (oktober 2007 – oktober 2009) Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 3. IZHODIŠČE PROJEKTA Izobraževanje oz. usposabljanje v zaporih predstavlja za Evropo enegaizmed problemov /(največjih) izzivov današnjega časa. Ni prilagojeno potrebam zapornikov. Premalo pozornosti se namenja motivaciji in identifikaciji dejanskih potreb in želja zapornikov. Ne upošteva njihovih specifičnih socialnih in psiholoških karakteristik. Ne ustreza potrebam na trgu dela. Kakovostdodatno zmanjšuje pomanjkanje inovativnih pristopov na področju poučevanja in učenja. Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 4. (PRVOTNI) NAMEN PROJEKTA “MARGINTEG” je ¨uvesti nov pristop na področju izobraževanja oz. usposabljanja oseb na prestajanju zaporne kazni, s pomočjouporabe alternativnih metod in pristopov, v kombinaciji z IKT podprtimi učnimi orodji – 2D&3D e-učnimi orodji¨; ¨uvesti konceptualni okvir za lažjo reintegracijo zapornikov v družbo in na trg dela…¨ Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 5. UČNA VSEBINA temelji na identificiranih deficitarnih poklicih v sektorju orodjarstva Identificirano področje: “ORODJARSTVO – PREDELAVA PLASTIKE” Program usposabljanja: Tehnolog brizganja E-gradivo: Stroj za brizganje in optimizacija procesa brizganja Izvedba: 96 urno teoretično – praktično usposabljanje z uporabo 2D&3D e-učnega orodja Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 6. 2D&3D e-učno orodje Dostopanje: www.marginteg.eu 2D&3D e-učno orodje Dostopanje: www.marginteg.eu Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 7. PRIPRAVA NA PILOTNO IZVEDBO – 1. korak Lokacija Slovenija(ZKPZ Koper) Velika Britanija(HMP Ramby) Trajanje pilotne izvedbe: 4 meseci Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 8. PRIPRAVA NA PILOTNO IZVEDBO – 2. korak UČITELJI Izbira v skladu z identificiranimi kriteriji (2) Usposabljanje UČITELJEV (Malta in Slovenija): Slovenija, g. Danilo Škoflek (JGZ Emboplast) Velika Britanija, g. Kevin Allsop (HMP Ramby) Izvedba usposabljanja učiteljev : februar / marec 2009 (Malta in Slovenija) Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 9. PRIPRAVA NA PILOTNO IZVEDBO – 3. korak SLUŠATELJI – UDELEŽENCI USPOSABLJANJA Izbira v skladu z identificiranimi kriteriji Slovenija: 20 Velika Britanija: 10 Izvedba: maj – avgust 2009 Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 10. PILOTNA IZVEDBA - CILJI • Uporabiti znanje, ki ga je na spletu veliko • Usposobiti za delo v JGZE (zunaj) deloviščih • Možnosti za zaposlitev • Preizkusiti sistem Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 11. IZBRANI PROGRAM • Predelava termoplastov • (v JGZ Emboplast Koper in Gorica obratuje 14 strojev) • Prednosti: • Tečajniki potrebujejo le 5 dni, drugi 1 mesec • Slabosti: • Vložiti je treba kar nekaj truda Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 12. POTEK IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA • 21 > 10 > 9 Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 13. POSEBNOSTI CILJNE SKUPINE • pristop je novost • omogoča samostojno delo • spremljanje napredka posameznika • sprotno preverjanje znanja • dostopa na www… ni, • pripraviti je treba CD ali lokalni strežnik • motivacijskega dela še ni • zaposlitve, druge ugodnosti Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 14. POSEBNOSTI PILOTNE IZVEDBE - izobraževanja in usposabljanja • BLIŽNJIC NI: • Računalniška pismenost • Izbor programa (orodjar, vbrizgovalec plastike - 8232.04) • Študij ob pomoči simulacij, preizkusov • Preizkus znanja v delavnici • Delo Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 15. KAKO NAPREJ... • Predlogi mentorja izobraževanja in usposabljanja: • ponoviti ta program še nekajkrat, saj ga štejemo za zelo uspešnega • nadaljevanje strokovne poti • novi projekti bi lahko bili: • + sortiranje odpadkov • + vzdrževanje okolice • + pleskar • + vzdrževalec orodij • + obratnielektrikar Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 16. MARGINTEG • Povezave in vprašanja: • Novi programi • suzana.peteh-volf@gov.si • Simulacije in nadaljevanje • bostjan.smuc@tecos.si • tanja.ferles@tecos.si • Pilotna izvedba • danilo.skoflek@gov.si • Programska oprema za tutorje • (od 01.10.2009) • irena.stupar@pro-eco.si Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

 17. MARGINTEG • NAJLEPŠA HVALA VAM ZA POZORNOST! • Vsa vprašanja v zvezi s projektom Marginteg, ki se vam bodo ¨porodila¨ kasneje, lahko naslovite na moj e-mail: • tatjanabrank@gmail.com Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Ta izdelek odseva le stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za nikakršno uporabo informacij podanih v tem izdelku.

More Related