1 / 17

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK. SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA UBEZPIECZONEGO ORAZ PŁATNIKA – ZUS ZUA. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA.

bryant
Télécharger la présentation

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OBSŁUGA PROGRAMUPŁATNIK SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA UBEZPIECZONEGO ORAZ PŁATNIKA – ZUS ZUA

 2. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA W programie Płatnik istnieje możliwość sporządzenia następujących dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek: • ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej • ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej • ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek • ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek • ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek • ZUS ZAA Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

 3. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA • Formularz deklaracji ZUS ZFA ma podwójne zastosowanie. Jest stosowany do: • Zgłoszenia płatnika, • Zmiany danych składnika składek – osoby fizycznej. Aby wprowadzić deklarację ZUS ZFA należy: • Wybrać dokumenty, • Dokumenty wprowadzone, • Kliknąć białą kartkę, • Wybrać dokumenty zgłoszeniowe, • Kliknąć ZUS ZFA,

 4. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA • Wypełnij zakładki w następujący sposób:

 5. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA

 6. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA

 7. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA • Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk Weryfikuj i sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie Zapisz i zamknij.

 8. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA W programie Płatnik istnieje możliwość sporządzenia następujących dokumentów zgłoszeniowych osoby ubezpieczonej: • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej • ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego • ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych • ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej • ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

 9. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Aby wprowadzić deklarację ZUS ZUA dla pracownika oraz pracodawcy należy: • Wybrać dokumenty, • Dokumenty wprowadzone, • Kliknąć białą kartkę, • Wybrać dokumenty zgłoszeniowe, • Kliknąć ZUS ZUA, • Wypełnij zakładki w następujący sposób:

 10. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA

 11. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Należy pamiętać, że płatnik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

 12. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Dla płatnika kod tytułu ubezpieczenia to 0510 0 0

 13. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Po uzupełnieniu zakładek kliknij Weryfikuj a następnie Zapisz i zamknij

 14. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Należy pamiętać, że ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz chorobowemu jak również zdrowotnemu. Kod ubezpieczenia dla osoby ubezpieczonej to kod: 0110 0 0.

 15. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA

 16. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA

 17. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk Weryfikuj i sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie Zapisz i zamknij. Dokumenty zgłoszeniowe zostały dodane do rejestru.

More Related