1 / 27

ว 30131 เคมีพื้นฐาน

ว 30131 เคมีพื้นฐาน. 1. นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. วันที่ 28 สิงหาคม 2552. ตารางธาตุ. The History of the Modern Periodic Table. chlorine. nitrogen. silver. gold. mercury. oxygen. hydrogen. helium. sodium. niobium. neodymium. carbon.

buck
Télécharger la présentation

ว 30131 เคมีพื้นฐาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ว 30131 เคมีพื้นฐาน 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ตารางธาตุ

 2. The History of the Modern Periodic Table ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 3. chlorine nitrogen silver gold mercury oxygen hydrogen helium sodium niobium neodymium carbon ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 4. Elements • “Science has come along way since Aristotle’s theory of Air, Water, Fire, and Earth.” • Scientists have identified 90 naturally occurring elements, and created about 28 others. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 5. During the nineteenth century, chemists began to categorize the elements according to similarities in their physical and chemical properties. The end result of these studies was our modern periodic table. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 6. ได้เสนอการจัดกลุ่มของธาตุออกเป็นชุดละสามธาตุเรียก triads.ธาตุในกลุ่มจะมีสมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ที่เหมือนกันใจความที่สำคัญคือเมื่อเรียงธาตุทั้งสามตามน้ำหนัก หากเอาน้ำหนักของธาตุที่ 1 มาบวกกับธาตุ ที่ 3 แล้วหาร 2 จะได้น้ำหนักของธาตุ ที่ 2 ในปี 1829, Johann Dobereiner (ex. Cl, Br, I and Ca, Sr, Ba) Model of triads 1780 - 1849 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 7. 1800s - Dobereiner • The figure shows the atomic masses and densities of the elements in two of Dobereiner’s triads. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 8. ได้จัดเรียงธาตุตามน้ำหนักอะตอมจากน้อยไปมาก พบว่า ธาตุลำดับที่ 8 จะมีสมบัติเหมือนกับธาตุลำดับที่ 1 เสมอ “octaves” แต่กฎนี้ไม่สามารถใช้ได้กับธาตุทั้งหมด In 1863, John Newlands Law of Octaves 1838 - 1898 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 9. 1800s - Newlands ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 10. In 1869 he published a table of the elements organized by increasing atomic mass. Dmitri Mendeleev and Lothar Meyer 1830 - 1895 1834 - 1907 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 11. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 12. 1800s - Mendeleev The properties that that Mendeleev predicted for ekasilicon closely match the actual properties of germanium. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 13. In 1913, through his work with X-rays, he determined the actual nuclear charge (atomic number) of the elements*. He rearranged the elements in order of increasing atomic number. Henry Moseley *“There is in the atom a fundamental quantity which increases by regular steps as we pass from each element to the next. This quantity can only be the charge on the central positive nucleus.” 1887 - 1915 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 14. The Periodic Law How is the modern periodic table organized? • In the modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic number. (problems with Medeleev’s method) ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 15. Metals, Nonmetals, and Metalloids • Metals, Metalloids, and Nonmetals in the Periodic Table ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 16. Metals, Nonmetals, and Metalloids • Metals are good conductors of heat and electric current. • 80% of elements are metals. • Metals have a high luster, are ductile, and are malleable. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 17. Metals, Nonmetals, and Metalloids • Nonmetals • In general, nonmetals are poor conductors of heat and electric current. • Most nonmetals are gases at room temperature. • A few nonmetals are solids, such as sulfur and phosphorus. • One nonmetal, bromine, is a dark-red liquid. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 18. Metals, Nonmetals, and Metalloids • Metalloids • A metalloid generally has properties that are similar to those of metals and nonmetals. • The behavior of a metalloid can be controlled by changing conditions. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 19. Electron Configurations in Groups • Electron Configurations in Groups • เราสามารถบรรจุธาตุลงในตารางธาตุโดยใช้ electron configurations • Elements can be sorted into noble gases, representative elements, transition metals, or inner transition metals based on their electron configurations. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 20. Electron Configurations in Groups • The Noble Gases • The noble gases are the elements in Group 8A of the periodic table. The electron configurations for the first four noble gases in Group 8A are listed below. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 21. Electron Configurations in Groups • The Representative Elements • Elements in groups 1A through 7A are often referred to as representative elements because they display a wide range of physical and chemical properties. • The s and p sublevels of the highest occupied energy level are not filled. • The group number equals the number of electrons in the highest occupied energy level. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 22. Electron Configurations in Groups • In atoms of the Group 1A elements below, there is only one electron in the highest occupied energy level. • In atoms of the Group 4A elements below, there are four electrons in the highest occupied energy level. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 23. Transition Elements • Blocks of Elements ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 24. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 25. Representative Elements ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 26. Representative Elements ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ

 27. แหล่งอ้างอิง • Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 • Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002

More Related