1 / 35

FAMILIA FAMILIA

LA. FAMILIA FAMILIA. EL BURRO MĂGARUL. Y şi. Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años y un burro. Era odată un cuplu cu un băiat de 12 ani şi cu un măgar. Decidieron trabajar, viajar y conocer el mundo.

buffy
Télécharger la présentation

FAMILIA FAMILIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LA FAMILIA FAMILIA EL BURRO MĂGARUL Y şi

 2. Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años y un burro. Era odată un cuplu cu un băiat de 12 ani şi cu un măgar.

 3. Decidieron trabajar, viajar y conocer el mundo. Au hotarât să muncească, să călătorească şi să cunoască lumea.

 4. Así, se fueron los tres con su burro. Astfel, plecară toţi trei cu măgarul lor.

 5. Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba: Trecând prin primul sat, lumea comenta :

 6. “Mira ese chico mal educado; él arriba del burro y los pobres padres, ya grandes, llevándolo de las riendas” “Priveşte copilul ăsta prost crescut: el sus pe măgar şi bieţii părinţi, în vârstă, trăgându-l de frâu”.

 7. Entonces, la mujer le dijo a su esposo: Atunci, femeia îi spuse soţului :

 8. No permitamos que la gente hable mal del niño. Nu vom permite ca lumea să vorbească urât despre copil.

 9. El esposo lo bajó y se subió él. Soţul coborî copilul şi se urcă el.

 10. Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba: Ajungând la următorul sat, lumea murmura:

 11. “Mira qué sinvergüenza ese tipo; deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro, mientras él va muy cómodo encima” “Priveşte acest tip neruşinat; lasă copilul şi sărmana femeie să tragă măgarul, în timp ce el merge foarte comod pe măgar”.

 12. Entonces, tomaron la decisión de subirla a ella al burro, mientras padre e hijo tiraban de las riendas. Atunci, luară hotărârea să o urce pe ea pe măgar, în timp ce tatăl şi fiul trăgeau de frâu.

 13. Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba: Trecând prin al treilea sat, lumea comenta:

 14. “Pobre hombre. Después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro! . . . “Săracul om. După ce că munceşte toată ziua, trebuie să ducă femeia pe măgar !”...

 15. …y pobre hijo ¡qué le espera con esa madre!” ... Şi bietul copil, ce să aştepte de la o astfel de mamă !”

 16. Se pusieron de acuerdo y decidieron subir los tres al burro para comenzar nuevamente su peregrinaje. S-au pus de acord şi au hotărât să urce toţi trei pe măgar, pentru a începe din nou pelerinajul lor.

 17. Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían: Ajungând în satul următor, au auzit locuitorii zicând:

 18. “Son unas bestias, más bestias que el burro que los lleva, van a partirle la columna!” “Sunt nişte bestii, mai bestii decât măgarul care îi cară, îi vor distruge coloana “.

 19. Por último, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro. Până la urmă, hotărâră să coboare toţi trei şi să meargă alături de măgar.

 20. Pero al pasar por el pueblo siguiente no podían creer lo que las voces decían sonrientes: Dar, trecând prin satul următor nu puteau să creadă ceea ce vocile spuneau surâzând:

 21. “Mira a esos tres idiotas: caminan, cuando tienen un burro que podría llevarlos” “Priviţi la idioţii ăştia trei: merg pe jos, când au un măgar care ar putea să-i ducă”.

 22. Conclusión ... Concluzia...

 23. Siempre te criticarán, y hablarán mal de ti Întotdeauna te vor critica şi vor vorbi rău despre tine

 24. …será difícil que encuentres alguien a quien le conformen tus actitudes. ...va fi greu să întâlneşti pe cineva care să fie de acord cu acţiunile tale.

 25. Entonces: Atunci:

 26. ¡Vive como creas! Trăieşte cum crezi !

 27. ¡Haz lo que te dicte el corazón! Fă ceea ce îţi dictează inima !

 28. ¡Haz lo que sientas! Fă ceea ce simţi !

 29. Una vida es una obra de teatro que no permite ensayos. O viaţă este o piesă de teatru care nu permite repetiţii.

 30. Por eso: Pentru asta:

 31. Canta, ríe, baila, ama . . . Cântă, râzi, dansează, iubeşte...

 32. y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos! Şi trăieşte intens fiecare moment al vieţii tale înainte să coboare cortina şi piesa să se termine fără aplauze !

 33. Si te ha gustado!!!... Aplícalo Dacă ţi-a plăcut Aplică-l !

 34. Y si quieres compartirlo!!!... Envíalo Şi dacă vrei, împarte-l !!! Trimite-l !

 35. FELIZVIDA!! !

More Related