Download
normer og lover n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Normer og lover PowerPoint Presentation
Download Presentation
Normer og lover

Normer og lover

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Normer og lover

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Normer og lover Noen tips til undervisningen

  2. Hva er en norm? • Normer er uskrevne regler for hvordan man skal oppføre seg. Å bryte normer betyr at en person oppfører seg annerledes enn det som er forventet av samfunnet rundt. • Andre ord for norm hentet fra fremmedordboka er regel, målestokk, rettesnor, mønster

  3. Diskusjonsspørsmål Gi eksempler på noen normer dere finner • På skolen • Hjemme • I fritiden Hva er det som har betydning for hvordan normene blir? • Hvordan kan f.eks. språkbruk, klær, religion, alder, kroppskultur som geografisk plassering, fysisk utseende/tatoveringer/piercing, styresett osv ha betydning for hva som er akseptert/ikke akseptert?

  4. Hvor på skalaen vil dere plassere disse - hvorfor? Vil det være likt uavhengig av alder, kjønn, bosted, religion?

  5. Hva er lover? • Lover er nedskrevne regler for samfunnet. • Kriminalitet er å bryte lover • Norsk ordbok har følgende definisjon på lov: rettsbestemmelse(r) som vedtas av vedk. statsmakt og som er bindende for innbyggerne og de øvrige statsmakter

  6. Diskusjonsspørsmål • Kan noe som er lovlig i ett land være ulovlig i et annet? Gi evt eksempler. • Er det alltid galt å bryte loven? Begrunn. • Hvor gammel må man være for å vite forskjell på rett og galt? • Tror dere at det er noen grupper som er mer kriminelle enn andre? (f.eks. kjønn, alder, etnisitet, utdanningsnivå) • Kan lover endres over tid? Kjenner dere til noen lover som har blitt endret – og noe om grunnen til at de har blitt endret?

  7. Lover er ulike fra land til land • I Norge er det (foreløpig) ikke straffbart å gå mot rødt lys • I Danmark kan du bli bøtelagt dersom du går mot rødt lys

  8. Er det alltid galt å bryte lovene? • Aung San Suu Kyi satt fengslet i mange år fordi hun kjempet for demokrati og ytringsfrihet • Nelson Mandela var fengslet i mange år pga sitt antiapartheid-arbeid

  9. Hvor gammel må man være for å vite forskjell på rett og galt? Nasking/tyveri Barnesoldater Barnesoldat Ulovlig kjøring/råkjøring

  10. Kan lover endre seg over tid? • Når fikk kvinner stemmerett i Norge? • Når fikk mennesker av samme kjønn lov til å gifte seg i Norge? • Hva tror dere fartsgrensene var når de første bilene kom? • I dag har ikke nære slektninger lov til å gifte seg, men ser man tilbake i tid var dette ikke uvanlig – særlig blant adelsslektene. Kan dere tenke noen grunn til dette?