Download
mittuniversitetets forskning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mittuniversitetets forskning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mittuniversitetets forskning

Mittuniversitetets forskning

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mittuniversitetets forskning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mittuniversitetets forskning

 2. Forskningens utveckling 2003–2010 Forskarstuderande (antal egna) Statligt forskningsanslag (mkr) Externa forskningsmedel (mkr) Professorer (antal personår) Mittuniversitetets forskning

 3. Nyckeltal forskning och forskarutbildning Mittuniversitetets forskning

 4. Forskarutbildning inom 21 ämnen Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier • Biologi • Data- och systemvetenskap • Ekoteknik och miljövetenskap • Elektronik • Industriell produkt- & kvalitetsutveckling • Kemi • Kemiteknik • Matematik • Medie- och kommunikationsvetenskap • Teknisk fysik Fakulteten för humanvetenskap • Engelska • Företagsekonomi • Historia • Hälsovetenskap • Pedagogik • Psykologi • Socialt arbete • Sociologi • Statsvetenskap • Turismvetenskap • Ämnesdidaktik Mittuniversitetets forskning

 5. Krav från statsmakterna Profilering och samarbete regionalt, nationellt och internationellt Mittuniversitetets forskning

 6. Utveckling av forskningens inriktning • Sex temabaserade forskningsprofiler sedan 2003 • Externt utvärderade 2007 • Inför 2008 – forsknings- och utbildningsstrategi för 2009–2012 och delvis ett annat tänkande • 2009 ny utvecklingsplan med profilering av forskningen utifrån visionen: • Skog och fjäll som resurser för näringsliv och tillväxt. • En ny forskningsstrategi arbetas fram under 2011 Mittuniversitetets forskning

 7. Profilerade forskningsområden • Skogen som resurs • Industriell informationsteknologi och digitala tjänster • Hälsa, idrott och sportteknologi • Turism och upplevelser • FSCN • STC • NVC – Nationellt Vintersportcentrum • ETOUR Mittuniversitetets forskning

 8. Andra centrala forskningsområden • Entreprenörskap och företagsutveckling • Bank, försäkring och pension • Medier och kommunikation • Lärande, bildning och kulturarv • Kris och risk Mittuniversitetets forskning

 9. ämnesforskning • Forskning inom alla vetenskapsområden • Bland annat forskning med anknytning till stora och viktiga grundutbildnings-områden Mittuniversitetets forskning

 10. centrumbildningar • CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer • DEMICOM – Demokratiinstitutet • ETOUR – turismforskningsinstitutet • FSCN – Centre for Fibre Science and Communication network • NVC – Nationellt vintersportcentrum • RCR – Risk and Crisis Research Center • Sensible ThingsthatCommunicate (STC) En centrumbildning vid Mittuniversitetet är ett större forskningsområde med betydande externa intressenter och som har tyngdpunkten av sin verksamhet förlagd till universitetet. Mittuniversitetets forskning

 11. Övriga centra och forskningsinstitut • Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) • Centrum för rehabiliteringsforskning (CRF) • Digital Printing Centre (DPC) • Forum för genusvetenskap (FGV) • Publika informationssystem Mittuniversitetets forskning