Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tapasztalatok LHH és GYEP PROGRAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tapasztalatok LHH és GYEP PROGRAM

Tapasztalatok LHH és GYEP PROGRAM

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tapasztalatok LHH és GYEP PROGRAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tapasztalatok • LHH és GYEP PROGRAM • A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség komplex fejlesztésének programja • (ÁROP 1.1.5/B) • Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Szécsényi Kistérség Alkalmazási Kísérlete • Autonómia Alapítvány

  2. LHH PROGRAM FŐBB CÉLJAI: • A területi különbségek mérséklése (támogatások eljuttatása, ott élők felzárkózása) • Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük kiemelten a romák helyzetének javítása • A romák iskolai és területi (lakhatási) szegregációjának mérséklése, megszűntetése • A gazdaság élénkítése, piacképes munkahelyek teremtése • Komplex megközelítés: oktatási, foglalkoztatási, lakhatási és egészségügyi viszonyok közül azokat kell javítani, amelyek szűk keresztmetszetet képeznek. • Indokolt és fenntartható projektek támogatása

  3. LHH PROGRAM JELLEMZŐ TERVEZÉSI PROBLÉMÁI • Érzékenység hiánya a marginalizálódott csoportok, mélyszegénységben élők irányába • A releváns helyzetelemzések megállapításainak figyelmen kívül hagyása (közoktatási esélyegyenlőségi, antiszegregációs szakértők által feltárt problémák) • A kistérségek önkormányzati és civil reprezentációja megfelelő súlyú képviseletének a hiánya • A tervezés folyamatának átpolitizálódása • Közoktatási és lakhatási deszegregációs programok elmaradása • az egyenlőtlenségek felszámolására tervezett intézkedések, célzott és valódi komplex megközelítés hiánya

  4. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program (GYEP) és Szécsény Kistérségi Alkalmazási KísérletA program háttere • 2006-ban Rövid Program létrejön széles körű szakmai egyeztetést követően: • 2006-tól a Szécsény Kistérségi Program elindítása • Országgyűlési Határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 (47/2007. (V. 31.) • TÁMOP 5.2.1: „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése”

  5. GYEP FŐBB CÉLJAI • Egy generáció alatt jelentősen csökkentse a gyermekek és családjaik szegénységét • Felszámolja a gyermeki kirekesztés, a szegregáció és a mélyszegénység szélsőséges formáit • Átalakítsa azokat a mechanizmusokat, amelyek újratermelik a szegénységet és a kirekesztést • A szolgáltatások és intézmények hozzá tudjanak járulni a gyerekek képességeinek kibontásához, az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez

  6. Szécsényi Gyerekesély Program – Alkalmazási Kísérlet Eredeti Elképzelés: Komplex program - fejlesztési területek együttes hatásai pozitív hatást érnek el • A korai képességfejlődés, sikeres iskolakezdés („Biztos Kezdet Program Gyerekházak”) • A közoktatás fejlesztése (deszegregáció, sikeres középiskolai továbbtanulás) • A gyermekek táplálkozásának, egészségügyi ellátásának javítása • Ifjúságfejlesztés, közös terek, szolgáltatások és programok • Szülők foglalkoztatási esélyeinek javítása, munkahelyteremtés • Információs társadalom fejlesztése • Közösségfejlesztési feltételek és programok • (később a szociális szakemberek és szociális terület fejlesztése) • Reprezentatív felmérések gyermekek és családok körében (szociális terepgyakorlat egyben)

  7. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program TÁMOP 5.1.3.-09/2 ILLESZKEDÉS - AKTUÁLIS EGYÉB PÁLYÁZATOK • A projekt illeszkedik az Új Magyarország Felzárkóztató Program céljához, tartalmához és a „Legyen Jobb a Gyerekeknek” gyerekszegénység elleni Nemzeti Stratégiához • Telep felszámolási program (TÁMOP 5.3.6-10/1 és ROM-TP-10) ? • Első Lépés „Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai (TAMOP-5.3.1-C-09/2) • Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő Programok TÁMOP-5.2.5. A)Gyermekvédelmi B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens

  8. Szécsényi Gyerekesély Program Kudarcok okai • Külső kormányzati támogatás (jogszabályi háttér / finanszírozás) • A közoktatás fejlesztése – Roma/Cigány vagy szegény gyerekek intézményi elutasítása, kirekesztés, vonatkozó jogszabályok figyelmen kívül hagyása, ,,települési érdek” • Ifjúságfejlesztés (etnikai alapon történő kirekesztés a kortárscsoportban) közös terek, szolgáltatások és programok (települések elzárkózása) • Szülők foglalkoztatási esélyeinek javítása, munkahelyteremtés (források hiánya, makrogazdasági folyamatok determinációja) • Közösségfejlesztési feltételek és programok (etnikai széttagoltság a településen, bár program szinten részben sikeresen működtethető • Szociális szektor – A szociális szakemberek ellenállása, ami a bizonytalanságból, kapacitáshiányból fásultságból fakadt

  9. Szécsényi Gyerekesély Program Jó Gyakorlatok – Működő programok • Korai Fejlesztés • Ahol a legnagyobb szükség van rá (roma-nem roma látogatottság, prevenciós szerep) • Szociális szektor • Rendszeres szakmaközi megbeszélések, addig nem ismert szupervízió bevezetése. Figyelem irányul bizonyos területekre (pl. eü-i, gondozási, szociális transzferek, munkaügyi-közmunka elosztás stb.), szociális szakemberek aktivizálódása • Közoktatás • Iskolai koordinátorok, tanoda, tanórán kívüli kulturális és művészeti programok, nyári táborok szervezése (valóban a legszegényebb, többségében cigány gyermekek bevonása a programokba) • IKT • Információs és kommunikációs eszközök szélesebb használata, rendszeresen nyújtott támogatás az IT mentorok által

  10. Egyéb jó gyakorlatok • Külföldi példák: Terület alapú kompenzációs rendszerek hatékonyak, ha deszegregációs lépésekkel járnak együtt (USA) • Settlement típusú megközelítés • Hódmezővásárhely az iskolai deszegregációt a lakhatási szegregációval együtt próbálja meg kezelni