1 / 8

LA VIDA

LA VIDA. 5.1 Descripció del tema tractat …………………….1 5.2 Idees principals que es plantegen sobre el tema ....................................................................2 5.3 Cites textuals ...............................................3

Télécharger la présentation

LA VIDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA VIDA

  2. 5.1 Descripció del tema tractat …………………….1 5.2 Idees principals que es plantegen sobre el tema ....................................................................2 5.3 Cites textuals ...............................................3 5.4 Relació amb els temes treballats a classe………………………………………………………….4 5.5 Comentari del grup sobre el tema i la pel·lícula ..............................................................5 INDEX

  3. vida: la paraula vida és tot allò que ens envolta, que ens fa canvia dia a dia. És el trajecte que seguim per inèrcia al nèixer i finalitzem amb la mort. Podem descriure la vida amb un exemple: el tren. Neix a una estació comença tot el trajecte on puja gent que pot ser més tard baixarà i finalment trobem la última estació on mort. 5.1 Descripció del tema tractat

  4. En la vida tot són somnis el qual ens despertem en un altre (“despertares falsos”) 5.2 Idees principals que es plantegen sobre el tema

  5. La vida rugía embravecida a mi alrededor, y cada momento era mágico. Amaba a todas la gente, lidiando con todos los impulsos contradictorios. Eso era lo que más me gustaba... conectar con la gente. Mirando atrás, eso era lo que   realmente importaba. 5.3 Cites textuals

  6. Ésserhumà = ÉsserMETAFÍSIC. • Es preocupa pel que hi ha mésenllà, per donar un sentit a la vida. • Quèhi ha després de la mort? (reencarnació…?) • Quinés el sentit de viure? • La vida està plena d’enigmes la majoriadelsqualsdifícilment en trobarem una solució “exacta”. • "El secreto de la existencia humana no sólo está en vivir, sino también en saber para qué se vive.” , F. Dostoievski 5.4 Relacióambels temes treballats a classe

  7. FÍSICA:“la vida fa referència a la duració de les coses o el seu procés d’evolució” • BIOLÒGICA:“l’estat intermedi entre el naixement i la mort” • MEDICINA:“la vida humana existeix [...] des de que ja no es possible realitzar l’avortament”. • PSICOLOGIA:“la vida es un sentiment apreciatiu per les interaccions de l’ego amb el medi” • RELIGIÓ:“la vida presenta unes certes connotacions espirituals i transcendentals”. • FILOSOFIA:“la vida es pot abordar des de diferents tipus de conceptualització com es el cas de: l’objectivisme, la dualitat entre l’anima i el cos [...]. el concepte de vida [...] i la seva transcendència han sigut i segueixen sent diferents en tots els llocs i èpoques de la historia de la humanitat.” 5.5 Comentari del grup sobre el tema i la pel·lícula

  8. “sent por pensant que estem perdent la verdadera virtut de viure la vida apassionadament” [...] “la habilitat de fer alguna cosa amb la nostra vida y – alhora – de estimar-la” [...] “l’existencialisme es creu com una filosofia de desesperació [...], Sartre va dir que ell no s’havia sentit desesperat cap dia de la seva vida.”, “ [...] resumin, creo que el missatge d’aquí es ... es que mai no nomes tenim que deixar-nos portar ... y veure’ns a nosaltres mateixos com a víctimes de diferents forces. Nosaltres mateixos decidim qui som”

More Related