1 / 6

Desperant la vida

Desperant la vida. Descripció del contingut. En aquesta escena el jove protagonista al cinema veu l’escena “The Holy moment” (El moment sagrat). En aquesta escena apareixen dos homes (David i Caveh ) conversant sobre el cinema, la realitat i Déu i relaciona els conceptes esmentats.

fifi
Télécharger la présentation

Desperant la vida

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Desperant la vida

  2. Descripció del contingut En aquesta escena el jove protagonista al cinema veu l’escena “The Holy moment” (El moment sagrat). En aquesta escena apareixen dos homes (David i Caveh) conversant sobre el cinema, la realitat i Déu i relaciona els conceptes esmentats. L’home de la dreta, Caveh, és qui explica les principals qüestions com si es tractés d’una entrevista. Ens parla sobre André Bazin i François Truffaut, dos francesos que van implicar-se en el cinemaalsanys 50. SegonsBazinDéu i Realitatés el mateixconcepte i el cinemaés la manifestació de Déu. Per altra banda, Truffatdiu que les millorspel·lículessónaquelles que no estanlligades a una història, han de sortir del mateixmoment, i aquestés el momentsagrat.

  3. Idees principals plantejades sobre Déu -Déu és el principi còsmic transcendent que està movent-se entre nosaltres, formant part del que fem o simplement s’expressa a través nostre sense que ens adonem. -Quan expliquem una història, quan gravem una pel·lícula estem capturant a Déu, quan la mirem l’estem reencarnant. -La realitat és el canal pel qual Déu es manifesta

  4. Cites de frases textuals • Para él, Realidad y Dios Son la misma cosa. Sabes, como..Y lo que una película captura es, como, Dios encarnado, creando. • Dios sería esta mesa, y Dios eres tú, y Dios soy yo, y Dios es la manera como nos miramos ahora... • Entonces el cine es como una grabación de Dios, o su cara… o la siempre cara de Dios. • Tu no piensas primero en la historia de una canción, y luego la compone, justamente ese momento, es sagrado.

  5. Opinió sobre el tema i la pel·lícula El tema que hem escollit, Déu, és un tema amb molta polèmica i moltes opinions possibles. Déu, al ser un ésser intangible cadascú té la seva concepció. En aquest cas Caveh ens deia que Déu estava a tot arreu, la nostra opinió diu que és un ésser imaginari dels homes. No creiem en cap força omnipresent que pugui influir en cap cosa ni en la consciència. Pel que fa la pel·lícula, trobem que és un film que ens fa reflexionar i aprendre més sobre diversos temes com la societat, els somnis i els éssers humans. Encara que la tècnica de rotoscòpia simuli millor un somni és fa una mica difícil de soportar. Potser la pel·lícula està una mica per sobre del nostre nivell de comprensió, no obstant això, tenim una valoració positiva de la visió de Waking Life.

  6. Julia Martín Nereu Sánchez Jordi Prat Carles Porta

More Related