Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLS PowerPoint Presentation

PLS

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PLS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PLS • Adresser • Minneområde • Symbollista

  2. Definisjonar • Bit: Den minste eininga me kan dela informasjon inn i. Eit bit kan ha to verdiar: av eller på. http://en.wikipedia.org/wiki/Bit • Lsb /msb: least /most significant bit • Ord /word: Eit minneområde som er samansett av ei viss mengd bit. Eit ord i PLSen er 16 bit. http://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture) • Kanal: Ein kanal er eit minneområde som har plass til eitt ord. Kvar kanal har ei adressa.

  3. Minneområde i OMRON sine PLSar • CIO: Core I/O: Inngangar og utgangar. Adresser på forma 0.0, 12.13, 100.3 … Ledige adresser kan brukast som internminne. • W: Binære internminne. Adresser på forma W0.0, W3.15, W127.4 … • H: Internminne som held stillinga si sjølv om du slår av PLSen. H0.0, H3.7, H49.15 … • A: hjelpefunksjonar internt i PLSen, t.d. A200.11 • CF: Condition Flag: Førehandsprogrammerte funksjonar som pulsar, alltid på og liknande. • T: Tidsfunksjonar. Adresser som t.d. T0 og T1 • C: Teljefunksjonar. C0. C1 osb. • D: Internminne for analoge signal • Og eit par andre…

  4. Adresser • Bokstaven til kvart minneområde er ein del av adressa. CIO-området har ikkje bokstav. • Kvar kanal har eit nummer for å visa kor i minneområdet informasjonen er lagra. • Kvart bit har eit nummer for å visa kva nummer det har i eit ord. Det er 16 bit i eit ord, altså får kvart bit eit nummer frå 0 til 15. • Bit nummer 3 i kanal nr 1 på minneområde CIO får adressa 1.3. Bit nummer 11 i kanal nr 200 på minneområde A får adressa A200.11. • Når me har signal eller verdiar som ikkje er binære, må me bruka eit heilt ord om gongen. Adressa til ord nr 5 på T-området er T5

  5. Symbollista • Alle adresser som du skal bruka, skal ha eit namn i symbollista. • Alle internminne skal altså ha eit namn som skil dei frå andre minne. • Bruk alltid Automatic allocation for internminne (lurt å venna seg til, for då slepp du å rota det til for deg sjølv): • PLC • Memory Allocation • Automatic Allocation • Enable • Add • Start address: W200 • Size: 100 • Data types: Any