1 / 53

Aktivitetsoptimering

Aktivitetsoptimering. Fastlæg den optimale afsætning. Dækningsbidrag. En periodes dækningsbidrag er periodens omsætning minus periodens variable omkostninger. Viser, hvor stort et beløb aktiviteten har bidraget med til dækning af virksomhedens kapacitetsomkostninger.

Télécharger la présentation

Aktivitetsoptimering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Aktivitetsoptimering Fastlæg den optimale afsætning

 2. Dækningsbidrag • En periodes dækningsbidrag er periodens omsætning minus periodens variable omkostninger. • Viser, hvor stort et beløb aktiviteten har bidraget med til dækning af virksomhedens kapacitetsomkostninger. • Dækningsbidrag pr. vareenhed er varens salgspris minus varens variable enhedsomkostning.

 3. Optimering under forskellige konkurrenceforhold • Optimering af lønsomhed kan fastlægges på baggrund af dækningsbidraget, når det forudsættes at kapacitetsomkostningerne er upåvirkede af afsætningen. • Det alternativ, der giver det største dækningsbidrag vil også give det største samlede overskud.

 4. Fuldkommen konkurrence Totalbetragtning • Sælger er mængdetilpasser – prisen er givet i markedet. • Totalbetragtning • DB i alt beregnes for hvert alternativ

 5. Fuldkommen konkurrence Totalbetragtning

 6. Fuldkommen konkurrence Totalbetragtning • Enhedsmetoden • DB pr. enhed beregnes ved at trække VE fra salgsprisen • Det totale DB beregnes ved at gange med afsætningen. • Det er det totale dækningsbidrag, der skal maksimeres – ikke DB pr. enhed.

 7. Fuldkommen konkurrence Totalbetragtning

 8. Fuldkommen konkurrenceMarginalbetragtning • Differensmetoden – anvendelse af DOMS og DOMK • Så længe DOMS (meromsætning pr. enhed) overstiger DOMK (meromkostning pr. enhed), kan det betale sig at udvide afsætningen. • DOMK beregnes i hvert afsætningsinterval ved at dividere ændringen i de variable omkostninger med ændringen i afsætningen. • DIFB = DOMS - DOMK

 9. Fuldkommen konkurrence Marginalbetragtning

 10. Marginalbetragtning • Så længe DOMS er større end DOMK er DIFB positiv • DIFB positiv => det kan betale sig at øge afsætningen. • Grafisk fremstilling – så længe DOMS kurven ligger over DOMK er det fordelagtigt at udvide afsætningen.

 11. Minimumspriser • På kort sigt vil en virksomhed være bundet af sine kapacitetsomkostninger • Medfører, at det er fordelagtigt selv med en lille positivt dækningsbidrag. • Hvis et prisfald forventes at være midlertidigt vil det kunne betale sig at opretholde afsætningen, hvis prisen overstiger de variable enhedsomkostninger.

 12. Minimumspriser • For en sælger under fuldkommen konkurrence er minimumsprisen på kort sigt de variable enhedsomkostninger. • På langt sigt kan en virksomhed ikke overleve med underskud. På langt sigt må salgsprisen mindst kunne dække de samlede enhedsomkostninger.

 13. Monopol • Pris og mængde fastlægges af sælger • Totalbetragtning • Totalmetoden

 14. Monopol • Totalmetoden • Dækningsbidragets størrelse aflæses på y-aksen som som lodrette afstand mellem de to kurver

 15. Monopol - enhedsmetoden • Enhedsmetoden

 16. Monopol - differensmetoden • Så længe DOMS overstiger DOMK, kan det betale sig at øge afsætningen.

 17. Monopol-differensmetoden • På y-aksen aflæses den optimale salgspris ud for det punkt på afsætningskurven, som ligger lodret over skæringspunktet mellem kurverne for DOMS og DOMK.

 18. Minimumspriser • På langt sigt gælder det om at opnå så høj en pris for sin vare, at den mindst får dækket de samlede enhedsomkostninger. • På kort sigt skal man kun opretholde sin produktion, hvis salgsprisen overstiger de variable omkostninger. • En monopolist er jo alene om at udbyde sit produkt, og skal derfor overveje, om det vil være fordelagtigt i en kortere periode at opretholde en afsætning med negativt DB.

 19. Matematisk optimering • Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at kunne foretage optimering gennem en matematisk løsning • Afsætningskurven skal have et retlinet forløb • De variable omkostninger skal stige proportionalt med aktiviteten – dvs de variable enhedsomkostninger skal være konstant stigende eller faldende.

 20. Pris/afsætningskurven • Pris/afsætningsfunktionen • At afsætningskurven er retlinjet indebærer, at enhver prisændring af en given størrelse fører til den samme ændring i afsætningen. • Enhver ændring i afsætningen med en enhed vil være en konsekvens af den samme ændring i salgsprisen.

 21. Pris/afsætningskurven • Afsætningskurven kan matematisk beskrives således: • p = ax + b • p står for salgsprisen • x står for afsætningen • a er den værdi i kr. som salgspris skal ændres for at afsætningen x ændrer sig med 1 enhed • b er den salgspris, ved hvilken afsætningen udgør 0 stk.

 22. Pris/afsætningskurven • Ex • En salgspris på 1500 kr. vil give en afsætning på 0 stk. • I prisintervallet mellem 1500 og 50 kr. forventes afsætningen af stige med 1000 stk. hver gang salgsprisen reduceres med 50 kr. • Sammenhæng mellem salgspris og afsat mængde kan udtrykkes således • P = - 1/20x + 1500 • Hver gang vi reducerer prisen med 1 kr. reduceres afsætningen med 20 stk. • For at øge afsætningen med 1 stk. skal vi reducere prisen med 1/20 kr.

 23. Omkostningsfunktionen • At de variable omkostninger VO stiger proportionalt med afsætningen indebærer, at de variable enhedsomkostninger (VE) er konstante. • Det medfører at DOMK er konstant. • Hvis VO er konstante gælder følgende • VO = x * VE

 24. Løsningsmetoder • Totalmetoden • Enhedsmetoden • Differensmetoden • Det er underordnet, hvilken man bruger • Differensmetoden synes at være den enkleste.

 25. Totalmetoden • Ved totalmetoden findes det gunstigste pris/ afsætningsalternativ ved at differentiere kurven for dækningsbidraget og finde det punkt, hvor tilvæksten i DB er nul. • DB = p*x – VE*x • (-1/20x + 1500)*x – 500 *x • -1/20x2 + 1500x – 500x • -1/20x2 + 1000x

 26. Totalmetoden • Stigningen i DB måles ved DIFB pr. stk. • Matematisk udtrykkes det ved at finde differentialkvotienten – differentiere • Den optimale afsætning og salgspris findes ved det punkt, hvor tilvæksten i DB udgør 0 kr. • Ved diffentiering fås • DB = -1/20x2 + 1000x • DB’ = - 1/10 x + 1000

 27. Totalmetoden • DB’ = 0 • - 1/10 x + 1000 = 0 • X = 10.000 • Dvs. afsætningen er 10.000 stk. For at finde prisen indsættes 10.000 i prisfunktionen • P = - 1/20x + 1500 = -1/20*10000 + 1500 = 1000

 28. Enhedsmetoden • Ved enhedsmetoden findes det gunstigste pris/afsætningsalternativ på samme måde som totalmetoden, idet man differentierer kurven for dækningsbidraget og finder det punkt, hvor tilvæksten i DB = 0. • DB/stk = p – ve • - 1/20x + 1500 – 500 • - 1/20x + 1.000 • DB i alt = (- 1/20x + 1.000)*x =-1/20x2 + 1000x • Diffentier og sæt lig 0 som ved totalmetoden.

 29. Totalmetode - enhedsmetode P = −1/20∗𝑥+1.500 Omsætning = P*x =−1/20∗𝑥^2+1.500∗𝑥 Var. Omk. = 𝑣𝑒∗𝑥=500∗𝑥 DB =−1/20∗𝑥^2+1.500∗𝑥−500∗𝑥 DB =−1/20∗𝑥^2+1.000∗𝑥 DB’ = −2/20∗𝑥+1.000 DB’ = 0  DB’ = −2/20∗𝑥+1.000 = 0 −2/20∗𝑥= −1.000𝑥= 10.000 P = −1/20∗1.000+1.500=1.000

 30. Differensmetoden • Når pris/afsætningsfunktionen har en ret linje gælder det, at kurven for DOMS ligeledes er en ret linje. (hældningen er konstant) • Det gælder også, at kurven har en hældning, der er dobbelt så stor som hældningen for kurven for pris/afsætningsfunktionen. (vi ganger med x og differentierer)

 31. Differensmetoden • P = -1/20 x + 1500 • DOMS = 2/20x + 1500 = 1/10 x +1500 • Vi ved, at DOMK er lig med de VE, som var konstante, dvs. 500 kr. • Afsætningen skal udvides, indtil DOMS = DOMK – dvssålænge at DIFB er positivt.

 32. Differensmetoden • DOMS = DOMK • -1/10x +1500 = 500 • 1/10x = 1000 • X = 10.000 • P = - 1/20x + 1500 = -1/20*10.000 + 1500 = 1000 • DB = 1.000*10.000 – 500 * 10.000 = 5.000.000

 33. Konstant stigende eller faldende VE • Det er også muligt at foretage optimering gennem matematisk løsning, når VE er konstant stigende eller faldende – • Dvs. der ved VE er tale om et retlinjet forløb.

 34. Matematisk løsning • P = -¼ x + 1000 • DOMS (db. Hældning) = -½ x + 1000 • VO: (VE konstant stigende) 1/20x +100x • DOMK = 1/10x +100 • DOMS = DOMK • ½ x + 1000 = 1/10x +100 • X = 1500 • P = -¼*1500 + 1000 = 625

 35. Ændringer i DOMK i spring • Det er til dels muligt at foretage optimering gennem en matematisk løsning, når differensomkostningerne ændres ved et spring. • P = - 1/20000x + 16 • DOMS = -1/10000x+ 16 • DOMK = 3 kr. indtil 100.000 stk, herefter 4 kr. • -1/10000x+ 16 = 3 4 • X = 130.000 120000 • X > 100.000, så der skal sælges 120.000 • P = 10 kr.

 36. Afsætningsmæssige sammenhænge • Hvis en virksomhed afsætter varer, hvor der er indbyrdes sammenhænge, må de betragte de pågældende varer under et, når afsætningen planlægges.

 37. Afsætningsmæssige sammenhænge

 38. Prisdifferentiering • Prisdifferentiering er, når en udbyder på samme tid tager forskellige priser (ab fabrik) for den samme vare. • Udbyderen må kunne opdele sine kunder i køber grupper med forskellig priselasticitet • Udbyderen må kunne holde købergrupperne adskilte.

 39. Eks. på prisdiffentiering • Geografisk prisdifferentiering • Eksport/hjemmemarked • Større/mindre byer • Prisdifferentiering efter egenskaber hos køberne. • Efter varens anvendelse – el til industri • Tidsmæssig prisdifferentiering • Uegentlig prisdiffentiering • Forskellig indpakning • Rabatter

 40. Prisdifferentiering

 41. Prisdifferentiering

 42. Prisdifferentiering • Man bør udvide afsætningen på markederne, sålænge DOMS er større end DOMK, dvs. indtil DIFB bliver negativt • Det betyder, at man skal vælge • A = 8400 sække a 70 • B = 5600 sække a 55

 43. Bidrags- og fordelingskalkulation • Ved kalkulation forstås en beregning af de omkostninger, der medgår til produktion og salg af én vareenhed. • En forkalkulation udarbejdes inden produktionens og salgets gennemførelse • En efterkalkulation udarbejdes efter at produktion og salg har fundet sted.

 44. Bidragskalkulation • Ved en bidragskalkulation forstås en kalkulation, der kun henregner variable omkostninger til de enkelte vareenheder eller ordrer. • Udgangspunktet er varens indkøbspris, tillagt hjemtagelsesomkostninger indtil varen er kommet på lager => kostpris • Hertil lægges variable salgsomkostninger, fragt, emballage mv.

 45. Fordelingskalkulation • Ved fordelingskalkulation forstås en kalkulation, der både fordeler variable og kapacitetsomkostninger på de enkelte vareenheder eller ordrer. • Den samlede omkostning kaldes egenpris. • De faste produktionsomkostninger omfatter fx værkførerløn, husleje/lokaleomk for produktionslokaler, afskrivning på maskiner og lign. • Salgsomkostninger omfatter både variable og kapacitetsomk. • Administrationsomk. omfatter kun kapacitet

 46. Fordelingskalkulation • Nogen virksomheder anvender deres egenpris til at beregne salgsprisen • Frarådes da kostpris + avance ikke har nogen sammenhæng med markedsprisen • I stedet bør man opstille afsætningsalternativer med påtænkte salgspriser og dertil hørende forventet afsætning.

 47. Kalkulation • Se taleksempel

 48. Fordelingskalkulation • Indskrænkning af varesortiment • Se på varens dækningsbidrag • Kun hvis der kan påvises en besparing i kapacitetsomk. svarende til mistet DB bør man indskrænke sortimentet • Accept af ekstra ordre • Fx engangsordre af eksisterende sortiment • Hvis den ekstra ordre kan udføres inden for den nuværende kapacitet skal prisen blot overstige de variable omkostninger

 49. Fordelingskalkulation • Afholdelse af salgsfr. omkostninger • Beregning af reklamenulpunkt • Reklamenulpunktet viser, hvor meget afsætningen ved uændret salgspris mindst skal stige med for at ekstraomk. bliver dækket. • Stigning i reklameomk./DB pr. stk • Vurdering af sandsynlighed for at nå nulpunkt • En reklamekampagne skal gennemføres, såfremt der kan opnås et yderligere DB, som kan dække udgifterne til reklamekampagnen.

 50. Fordelingskalkulation • Afsætningsmæssige sammenhænge • Ved afsætningsmæssige sammenhænge, bør beregningerne foretages for alle varer under et.

More Related