Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Commissie Bakker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Commissie Bakker

Commissie Bakker

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Commissie Bakker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Commissie Bakker

 2. Een structureel tekort aan mensen Beroepsbevolking 700.000 Aantal mensen dat werkt 10 9 8 7 6 2040 2010 2016

 3. Aanbod van arbeid sluit niet aan bij vraag 240.000 900.000 Vacatures Beschikbaar

 4. Een Call to Action Spoor 1: Nu meer mensen aan de slag Spoor 2: Inzetbaarheid en werkzekerheid voor iedereen Spoor 3: Duurzame participatie en een financieel gezonde samenleving

 5. Spoor 1: nu meer mensen aan het werk 900.000 mensen aan de kant • Verhogen effectiviteit reïntegratie • Verplichtende regionale afspraken Teveel deeltijd • Meer werken moet lonen • Betere voorzieningen voor kinderen • Flexibiliteit werkgevers Arbeidsmarkt ouderen • Doorwerkbonus • Premies voor werkgevers Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt • Roep om vakscholen • Aansluiting VMBO – MBO Resultaat: 2 X 200.000 mensen extra aan het werk, participatie richting 80%

 6. Spoor 2: een andere inrichting van de arbeidsmarkt Werkbudget Vaste en flexibele werknemers Persoonlijk Inzetbaarheid & inkomensaanvulling Verplichte bijdrage werkgever Werkverzekering Verzekering bij werkloosheid Werkgever & werknemer verantwoordelijkheid nieuw werk Korter dan WW Resultaat: inzetbaarheid en werkzekerheid voor iedereen

 7. Werkverzekering

 8. Bijdragen aan werkbudget Bijdragen en financiële ruimte voor het Werkbudget

 9. Het ontslagrecht? Aanleiding voor het instellen van de commissie. Drie bezwaren: Onrechtvaardig: oneerlijke verdeling vergoedingen tussen kantonrechter en CWI Ineffectief: geen echte bescherming Inefficiënt: bonus op inactiviteit En toch: schrappen preventieve toets slecht voor participatie

 10. Optimale combinatie sparen verzekeren Nu: ontslagvergoeding een ondoelmatige en oneerlijke verzekering bij ontslag Straks: robuuste spaarregeling voor iedereen • Sparen voor schaden die moeilijk zijn te verifiëren en die te voorkomen zijn (werkbudget) • Verzekeren bij zware schaden die niet te voorkomen zijn (Werkverzekering)

 11. Stelselwijziging en een cultuuromslag Werknemers in staat en bereid competenties aan te passen: flexibiliteit en aanpassingsvermogen vanzelfsprekend scholing en inzetbaarheid zijn een onmisbaar onderdeel van het arbeidscontract het is geaccepteerd dat tegenover loon of uitkering een scholingsplicht en een participatieplicht staat Werkgevers • spannen zich in talenten van iedereen te ontwikkelen • investeert in mensen en erkent dat dit cruciaal is om in de concurrentiestrijd om mensen overeind te blijven • bieden al hun werknemers aantrekkelijke werk- en bedrijfstijden en goede loopbaanmogelijkheden

 12. Spoor 3: verhogen pensioen en AOW-leeftijd Pensioenleeftijd koppelen aan levensverwachting 2040 pensioenleeftijd 67 jaar Vanaf 2011 fiscalisering AOW Resultaat: duurzame participatie en een financieel gezonde samenleving

 13. Samenhang drie sporen Spoor 1: Nu meer mensen aan de slag Kostenneutraal Gericht op verbetering werking arbeidsmarkt Verhogen inzetbaarheid maakt spoor drie (mede) mogelijk structurele verhoging participatie levert geld op Spoor 3: Duurzame participatie en een financieel gezonde samenleving Kost geld, gericht op direct verhogen participatie Spoor 2 Inzetbaarheid en werkzekerheid voor iedereen

 14. Effecten

 15. Invoering Uitgangspunten Geen stijging van de loonkosten en administratieve lasten Nieuwe (echte) zekerheden komen in de plaats voor bestaande zekerheden oude aanspra- ken werkver- zekering werkbudget • Tempo • Nu invoeren, in 2016 pas resultaat

 16. Er is werk voor iedereen Iedereen doet mee en iedereen is inzetbaar Op korte termijn 2 X 200.000 mensen extra aan het werk Arbeidsmarkt gericht op inzetbaarheid en werkzekerheid Extra participatie om het tekort van 700.000 mensen op te vullen