1 / 18

Coachande IKT-uppdrag

Coachande IKT-uppdrag. Viktigare än man kan tro!. Fredrik Höög. Kungsbacka - P edagogisk enhet Centrum. Idag. Tidigare. -IKT-pedagog centralt på en pedagogisk enhet. -Lärare Ma/NO 4-9. -27 förskolor 8 grundskolor. -IKT-pedagog. -Kommunövergripande uppdrag. Lite förberedelser….

chaman
Télécharger la présentation

Coachande IKT-uppdrag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Coachande IKT-uppdrag • Viktigare än man kan tro!

 2. Fredrik Höög • Kungsbacka - Pedagogisk enhet Centrum • Idag • Tidigare • -IKT-pedagog centralt på en pedagogisk • enhet • -Lärare Ma/NO 4-9 • -27 förskolor • 8 grundskolor • -IKT-pedagog • -Kommunövergripande • uppdrag

 3. Lite förberedelser… • 1. http://socrative.com/ • 2. Välj ”STUDENT LOGIN” • 3. Mata in Roomnumberxxxxxx • Anonymt!

 4. www.socrative.com Student Login Roomxxxxxx Testfråga: Har du använt Socrative tidigareA) JaB) NejC) Minns inteD) -E) -

 5. www.socrative.com Student Login Roomxxxxxx Påstående: Jag har full koll på vår IT-miljö och hur den ska utvecklas hemma i min kommun!A) StämmerB) Stämmer inteC) -D) -E) -

 6. Rätt hjälpmedel? • Molnbaserat • IT-miljö idag • Google Apps for Education • vs • Office365 • vs • JURIDIK • PC Mac Lärplattor • iOS Windows • Mobilt Utskrifter m.m.

 7. Coaching • Kollaborativtlärande • VS • Individuelltlärande

 8. Norsk IT-support

 9. Flippatklassrum • VS • Läxor • Administration och program • Papper • Analogt • Digitalt

 10. Metakognitivt tänkande • VS • Lärarenstänkande om elevens lärande

 11. www.socrative.com Student Login Roomxxxxxx Fråga: Vad tror du är den vanligast angivna anledningen till att det är besvärligt att använda ny teknik?A) SvårtB) Tekniken fungerar inteC) Hinner inteD) OnödigtE) Tråkigt

 12. Coaching • -NÖHRA -APT -Ödmjuk -Studiedagar -Individanpassa -Teknik – Pedagogik -Brandkårsutryckningar -Planering • Individuell lärande -Att bli sedd • Kollaborativtlärande -Tid

 13. Avdramatisering • Kompetensutveckling • tillsammans • Vi har all tid vi behöver! • Individanpassa • Alla kan! • Vi lär av misstag • Dela-kultur • Vad kan hända?

 14. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 • http://korta.nu/skolutvstrat

 15. ”Min resa” • Central coaching: • Alla kan! • Ett lyckat exempel • 6 minuter som förklarar

 16. Råd • Låt saker ta tid. • ”Vi har all tid vi behöver!” • NÖHRA-modellen • Organisation: • Skola/förskola • Nyckelpersoner: • Ingen/Lokalt/Centralt • Strategi Plan för kompetensutveckling Inkludera

 17. Fredrik Höög • IKT-pedagog • Pedagogisk enhet Centrum • fredrik.hoog@kungsbacka.se • Skype: fredrik.hoog • twitter.com/fredhigh • www.kungsbacka.se • www.kungsbackadelar.se

More Related