Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Besøk i klubb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Besøk i klubb

Besøk i klubb

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Besøk i klubb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Besøk i klubb Odd Egil Lien NHF Region Øst

 2. Klubbesøk • Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan • Vedtatt på Håndballtinget i 2007 • Et av områdene Region Øst skal ha hovedfokus på i perioden 2008-2010 • Vedtatt på Regionstinget i 2008 Odd Egil Lien NHF Region Øst

 3. Disposisjon • Litt om Region Øst • Aktuell informasjon • Utfordringer i klubben • Hva kan vi hjelpe til med? Odd Egil Lien NHF Region Øst

 4. Om NHF Region Øst • Organiserer all håndballaktivitet i Akershus, Oslo og Østfold • 134 klubber • 1 713 spillende lag • 727 dommere • 17 200 kamper Odd Egil Lien NHF Region Øst

 5. Organisasjonskart for norsk idrett Norges Idrettsforbund Idrettskrets Norges Håndballforbund Idrettsråd NHF Region Øst Klubben Odd Egil Lien NHF Region Øst

 6. Lover og bestemmelser • Hierarki av lover og bestemmelser der øverste nivåene i hierarkiet gir føringer for de lavere nivåene • NIFs lover legger føringer for NHFs lover osv.: Odd Egil Lien NHF Region Øst

 7. Klubbledermøte i forkant av Forbundsting Mars/april annet hvert år Gjennomgang av saker/forslag og til Forbundstinget Gjennomgang av felles strategiplan for norsk håndball Valg av delegater Regionsting Mai annet hvert år Høyeste myndighet i organisasjonen Viktig arena for påvirkning Temakonferanse November hvert år Sentrale temaer diskuteres Viktig arena for å komme med innspill til Regionsstyret/NHF Sentralt Infomøte høst August hvert år Praktisk info før sesongen Infomøte vår Mars hvert år Info om spilltilbudet for kommende sesong Info om dommerpåmelding Andre møter Dommersamlinger Dommerkontaktsamlinger Samling for utdanningsdrivere Ansatte i klubb mm Brukerundersøkelsen – QuestBack Kartlegger meninger om spilltilbudet Møteplasser/påvirkningsmuligheter Odd Egil Lien NHF Region Øst

 8. Politisk vs. ansatte • Politikerne vedtar • Lover • Retningslinjer • Administrasjonen gjennomfører vedtakene • Tilsvarende system som brukes i den offentlige forvaltningen • Regionsleder tilsvarer Ordføreren i en kommune (velges) • Daglig leder i regionen tilsvarer Rådmannen i kommunen (ansatt) Odd Egil Lien NHF Region Øst

 9. Kommunikasjonskanaler • Nettsider – www.handball.no/ron • Info legges ut løpende • Kurs • Infomøter • mm • E-post • klubbnavn@ronhandball.no – kun denne brukes i offisiell kommunikasjon mot klubb • E-postadresser som er registrert på ulike funksjoner • Leder • Lotteriansvarlig • Dommerkontakt • Utdanningsdriver • Trenere • Oppmenn • Vanlig postgang • Fakturaer • Husk å registrere riktig adresse • Ha gjerne en postboks så dere slipper å bytte mellom private adresser Odd Egil Lien NHF Region Øst

 10. August ALLE må betale lisens Betaling av 2. termin av startkontingenten (50 % av totalen) September Frist for påmelding til håndball for funksjonshemmede Frist for søknad om arrangement i perioden 01.05 - 31.08 påfølgende år. Oktober Påmelding Loppetassen Påmelding Oslo Cup November Brukerundersøkelsen Betaling av 3. termin av startkontingenten (25 % av totalen) Desember Betaling av lisens for de som fyller 13 år etter 1/1 Innmelding av spillere til spillerkartleggingen Januar Frist for søknad om arrangement fra 01.09 - 30.04 Frist for bruk av vegringsretten i 6., 5., 4., 3., og 2. divisjon Februar Idrettsregistreringen Mars Frist for påmelding av dommere April Frist for påmelding av lag Mai Betaling av 1. termin av startkontingenten (25 % av totalen) Regionsting/Forbundsting Juni Påmelding til dommersamlinger Juli Ferie! Hva skjer når? Se ”Plan for håndballåret” Odd Egil Lien NHF Region Øst

 11. Aktuelt • Politiattest • Plikter å avkreve politiattest for personer som har ”et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming” • Styret skal ha én ansvarlig og én vara • Skal være info på nettsider • www.idrett.no/politiattest • Grasrotandelen • Inntil 5 % av spillinnsatsen • Kun mulig å støtte et lag av gangen • Laget må være registrert i Frivillighetsregisteret (www.brreg.no/frivillighet) • Arranger vervekampanje på det lokale senteret/den lokale kommisjonæren osv. • Registrening av støtte til lag: • Hos kommisjonæren • Via internett • Via mobil Odd Egil Lien NHF Region Øst

 12. Akershus Odd Egil Lien NHF Region Øst

 13. Oslo Odd Egil Lien NHF Region Øst

 14. Østfold Odd Egil Lien NHF Region Øst

 15. www.handball.no/ron Terminlister Klubbens E-post Info om klubbene Lisens Klubbguiden.no Omberammelser Klubbsiden/ Personlig side Dommer-utdanning Trener-utdanning Spillerutvikling Odd Egil Lien NHF Region Øst

 16. Klubbsiden på www.handball.no • Klubbsiden • Oppdatering av verv • Leder • Nestleder • Dommerkontakt • Utdanningsdriver • Lotteriansvarlig • Andre styremedlemmer • Daglig leder • Trenere • Oppmenn • Personlig side • Husk at personene selv må inn på sin personlige side for at mail og telefonnummer kan vises • Gå inn på personlig side, tast inn den mailadressen du er registrert med så får du tilsendt brukernavn og passord • VIKTIG! Lisens for 12-års spillere • Registreres før 1/1 hvert år Odd Egil Lien NHF Region Øst

 17. www.handball.no/ron Klubbsiden Odd Egil Lien NHF Region Øst

 18. Resultat-registrering Serie-påmelding Dommer-påmelding Verv Personer i klubb HJELP?!?!? Klubbsiden Odd Egil Lien NHF Region Øst

 19. Pause? Odd Egil Lien NHF Region Øst

 20. Anlegg Tilstrekkelig med treningstid i hall Arrangement Plan for hjemmearrangementer Alle vet hva de skal gjøre under klubbens arrangement Gjennomført opplæring i forkant Dommer Har full kvote Har fungerende dommerkontakt Kommunikasjon God kommunikasjon innad i klubben Gode rutiner for å sjekke kommunikasjon fra Region Organisasjon God ansvarsfordeling i styret Har utarbeidet et planverk Handlingsplan/strategidokument Organisasjonskart Kontinuerlig oppdatering av klubbens kompetanse Trenere, dommere, ledere Gode rutiner for rekruttering av nye tillitsvalgte Velfungerende valgkomité som starter i god tid Møter på Regionens møteplasser Sportslig Sportslig plan Trenere med riktig kompetanse Økonomi Orden i økonomien Kan synliggjøre hva pengene blir brukt til Fordeling mellom lagene Har lokale sponsorer Suksesskriterier for klubb Odd Egil Lien NHF Region Øst

 21. Utfordringer • Anlegg • Arrangement • Dommer • Kommunikasjon • Organisasjon • Sportslig • Økonomi Odd Egil Lien NHF Region Øst

 22. Kurs • NHF Region Øst • Trenerkurs • Trener I • Trener II • Trener II • Neptun Trenerseminar • NHFs Topphåndballseminar • Dommerkurs • Barnekamplederkurs • Dommerkurs trinn 1 • Dommerkurs trinn 2 • Veileder/observatørkurs • Idrettskretsene har felles kurstilbud: Oslo, Østfold og Akershus: • Klubbdrift • Økonomistyring • Idrettens rammebetingelser Regnskap for IL • Juss for IL • Klubbens drift – lover, regler og retningslinjer • Møteledelse • Anlegg generelt • Idrettsrådskurs • Ny i idrettsrådet Odd Egil Lien NHF Region Øst

 23. Utviklingsprosess i klubb • Instruktør fra Idrettskretsen • Utvikling av strategi • Startmøte • Status: hvor står klubben i dag? • Definere klubbens innsatsområder og lage fremdriftsplaner • Synliggjøre utdanningstilbudet fra krets og særforbund • Lage fremtidsplaner i lys av klubbens egne planer 4 timer • Oppfølgingsmøte(r) • Evaluering av gjennomførte tiltak • Definere nye behov og ønsker i klubben • Revitalisere / lage nye fremdriftsplaner 3/4 timer Nå situasjon Ønsket situasjon Tiltak Odd Egil Lien NHF Region Øst

 24. Evaluering • Tilbakemeldinger? • Har besøket vært nyttig? Odd Egil Lien NHF Region Øst

 25. LTP (Lokal terminplan)- Oversikt over sesongen • 1 713 lag x 2 frie omberamminger = 3 426 omberamminger per sesong • 3 426 omberamminger = 20 % av det totale antallet kamper (17 200) • I tillegg kommer omberamminger som følge av: • Spillere på landslag, regionslag, NM-kamp • Spillere på skolearrangementer, konformasjon • Deltakelse i NM, EM og VM for videregående skoler, høgskoler og universitet • Når trener/dommer er oppnevnt til oppgaver i forbundets/regionens regi • Kampkollisjoner mellom kamp i J/G 18 og/eller J/G 20 års laget med senior er omberammelsesgrunn for J/G 18– og eller J/G 20 årslaget. • Kamper må pakkes på grunn av: • Hull i arrangementet – dommere, spillere, arrangører osv ønsker ikke sitte og vente på at neste kamp skal begynne • Ubrukt halltid = ikke behov for all halltiden vi får tildelt? • Ubrukt halltid = betaler for tid som ikke brukes • En omberammet kamp for et lag betyr også at motstanderen og dommere må endre sine planer • I februar ble det flyttet ca 2 000 kamper Odd Egil Lien NHF Region Øst