Download
rsdb nv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RSDB NV PowerPoint Presentation

RSDB NV

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RSDB NV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

 2. Agenda • Toelichting huidige ontwikkelingen • RSDB in 2007: • Quebecor World Europe deal • Print Productions • Marketing Communications • Financiële resultaten 2007

 3. Toelichting huidige ontwikkelingen

 4. Voorgenomen bod • 13 maart: bericht van benadering door investeerder • 20 maart: start gesprekken met investeerder • 23 april: boekenonderzoek afgerond • 29 mei: naam Hombergh Holdings wordt bekend gemaakt plus feit dat ze Quebecor World Europe overnemen • 14 juni: HHBV kondigt start biedingsprocedure aan • 26 juni: HHBV meldt in gesprek te zijn met Maury Imprimeur S.A.

 5. Voorgenomen bod Highlights: • Voorgenomen bod is € 40 per aandeel incl. dividend 2007 (Premie van 28% t.o.v. gemiddelde slotkoers in de maand voorafgaand aan 13 maart 2008) • Stelt RSDB in staat leidende rol te nemen in consolidatie • Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bevelen bod onder voorbehoud aan • Betrokken aandeelhouders (80,7%) hebben HHBV toezegging gedaan

 6. Tijdschema 27-06 begin juli Eind juli augustus september AVA Biedings- bericht naar AFM Biedings- bericht naar Aandeel-houders BAVA closing Meer informatie in biedingsbericht

 7. RSDB in 2007 • Quebecor World Europe deal • Print Productions • Marketing Communications

 8. Quebecor World Europe • Acquisitiekosten • ‘3’ deals • onderbemanning Raad van Bestuur • 7,5 mln Euro: • Due diligence • Contracten • Kosten Financiële adviezen • Kosten Juridische en fiscale adviezen • ‘Underwriting’ kosten

 9. PRINT PRODUCTIONS IN 2007 • Resultaat • Markt • Operatie

 10. Print Productions 2007 • RESULTAAT: x € mln2007 2006 Opbrengsten 456,5494,6 Toegevoegde Waarde 214,7 225,2 EBITDA 40,7 48,9 EBIT 6,5 12,9 Netto resultaat 2,0 6,1

 11. Print Productions 2007 MARKT: • Markt vertoont marginale groei van 1,1% • Print Productions verloor marktaandeel • Omvang tijdschriften stabiliseert • Trend postorderaars naar meer contactmomenten zet door • Ongeadresseerde brievenbusreclame neemt nog steeds toe

 12. Print Productions 2007 OPERATIE: • Algemeen Directeur Diepdruk en Offset benoemd • Verkoop en Sales & Production Support geïntegreerd bij RS Deventer en RS Utrecht • Nieuwe graveermachines RS Etten operationeel • Heidelberg XL persen RSGS Eindhoven en Utrecht • Uitbreiding Senefelder Misset

 13. MARKETING COMMUNICATIONS IN 2007 • Resultaat • Markt • Operatie

 14. Marketing Communications 2007 • RESULTAAT: x € mln2007 2006 Opbrengst 28,9 38,0 Toegevoegde Waarde 16,2 21,2 EBITDA 0,2 2,9 EBIT -0,2 2,3 Netto resultaat 3,5 1,5

 15. Marketing Communications 2007 MARKT: • Bedrijven steeds minder afhankelijk massamedia • Markt zoekt nieuwe middelen voor klantbehoud • Meer aandacht voor mixed media concepten • Onrust financiële sector door fusies • Uitgaven aan communicatie projecten worden bevroren en uitgesteld

 16. Marketing Communications 2007 OPERATIE: • Personele wijzigingen MediaPartners Group • Nieuwe positionering MediaPartners Group in 3 labels- MediaPartners Interne Communicatie - MediaPartners LoyaliteitsCommunicatie - Media Partners ActieCommunicatie • Verkoop 2organize aan Signum Group B.V. • Verkoop Logic Use aan Adnovate B.V.

 17. Financiële resultaten 2007

 18. Headlines 2007 • Volumes licht dalend • Verdere margedruk • Gecompenseerd door kostenbeheersing (excl. Specials) • Goede operationele cashflow gecombineerd met discipline op investeringen • Gezonde balans en ratio’s • Stabiel dividend

 19. Geconsolideerde winst- en verliesrekening • x € mln20072006Index Totaal opbrengsten485,0 531,3 91 Directe kosten 254,1 284,9 89 Toegevoegde waarde 230,9 246,4 94 Personeelskosten 133,1 141,5 94 Overige bedrijfskosten 56,9 53,1 113 EBITDA 40,9 51,8 79 Afschrijvingen / waardevermind. 34,6 36,6 95 EBIT 6,3 15,2 42

 20. Geconsolideerde winst- en verliesrekening x € mln20072006 EBIT 6,315,2 Financiële baten en lasten -3,7- 4,5 Belastingen -0,9-3,1 Resultaat deelnemingen 3,7 - Nettowinst 5,47,6

 21. Specials impact op EBIT, EBITDA en Netto resultaat • x € mln2007 Bedrijfsresultaat (EBIT)6,3 Advieskosten +7,5 Verkoop bedrijfspanden -3,1EBIT 10,7 Netto resultaat 5,4 Advieskosten +5,6 Verkoop bedrijfspanden -2,3 Verkoop deelnemingen -3,7 Netto resultaat 5,0 EBITDA 45,3

 22. Ratio’s 2007 2006 2005 2004 EBITDA / Added Value (%)17,7 21,0 23,2 27,1 ROCE* (%)2,9 3,7 6,5 8,1 Net debt / EBITDA 1,4 1,6 1,6 1,2 EBITDA / rentelasten 11,0 11,5 11,0 11,7 Solvabiliteit** (%)44,5 41,7 39,0 33,2 * Nettoresultaat gedeeld door de assets minus de kortlopende verplichtingen ** Eigen vermogen gedeeld door balans totaal

 23. Kasstroom operationele activiteiten eninvesteringen X € mln

 24. Kasstroomoverzicht • x € mln20072006 Nettoresultaat 5,4 7,6 Afschrijvingen + bijz. waardevermind. 34,7 36,2 Mutaties werkkapitaal 20,4 -10,1 Mutaties in voorzieningen/overig -10,1 -6,1 Kasstroom uit operationele act.50,4 27,6 Investeringen in vaste activa -30,2 -17,9 Opbrengst verkoop bedrijfsonderdelen 11,2 5,4 Mutatie financiële vaste activa -0,1 0,8 Kasstroom uit investeringsactiviteiten-19,1 -11,7

 25. Kasstroomoverzicht • x € mln • 20072006 Uitbetaald dividend -5,8-5,8 Kredietinstellingen -15,6+3,6 Rentedragende leningen -9,3-14,4 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -30,7-16,6 Solvabiliteit in procenten 44,541,7

 26. Geconsolideerde balans x € mln2007 2006 Vaste activa 188,6193,5 Vlottende activa 115,2132,0 Totaal activa 303,8325,5

 27. Geconsolideerde balans x € mln20072006 Eigen vermogen 135,2135,7 Langlopende verplichtingen 55,670,5 Kortlopende verplichtingen 113,0119,3 Totaal passiva 303,8325,5

 28. Eigen vermogen, Netto schuld, Solvabiliteit X € mln 39,0% 41,7% 33,2% 44,5%

 29. Focus 2008 • Focus bedrijven en bezettingsgraad • Kostenreductie • Werkkapitaal verbetering • Performance cultuur door transparante management informatie • Discipline op investeringen • Kasstroom • Consolidatie

 30. RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

 31. Agendapunt 5 Remuneratie Raad van Commissarissen

 32. Remuneratie RvC Huidig Voorstel (bedragen x €1) Vaste Onkosten Vaste Onkosten beloning vergoeding beloning vergoeding D.J. Montgomery 25.957 4.000 32.000 4.000 A.P. Lugt 23.461 3.000 27.600 3.000 H.C.A. Groenen 20.965 2.000 25.200 2.000 H.C.P. Noten 20.965 2.000 25.200 2.000

 33. RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

 34. Agendapunt 6 Aanvulling remuneratiebeleid Raad van Bestuur

 35. Aanvulling op beleid 2004 Toekenning ‘Phantom Shares’aan Raad van Bestuur: Een lange termijn incentive die gebaseerd is op een aantal fictieve aandelen die aan het einde van een vooraf vastgestelde periode tegen de op dat moment geldende koers wordt afgerekend. aantal toekennings- looptijd reële waarde 31-12-2007 datum op toekenningsdatum J.P. Caris 9.000 1mei 2007 3 jaar 85.800 62.400 E.H.O.M. Bouwman 6.750 1 juli 2007 4 jaar 34.763 26.325

 36. RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008