Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2. BUDOWA MATERIAŁÓW 2.3. Makrostruktura 2.4. Mikrostruktura, mikroskopia świetlna PowerPoint Presentation
Download Presentation
2. BUDOWA MATERIAŁÓW 2.3. Makrostruktura 2.4. Mikrostruktura, mikroskopia świetlna

2. BUDOWA MATERIAŁÓW 2.3. Makrostruktura 2.4. Mikrostruktura, mikroskopia świetlna

603 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2. BUDOWA MATERIAŁÓW 2.3. Makrostruktura 2.4. Mikrostruktura, mikroskopia świetlna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2. BUDOWA MATERIAŁÓW 2.3. Makrostruktura 2.4. Mikrostruktura, mikroskopia świetlna

 2. DEFINICJE • Makrostruktura materiału - elementystruktury widoczne nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu przyrządów optycznych dających obraz powiększony nie więcej niż 40x. • Mikrostruktura materiału–elementy struktury widoczne przy użyciu mikroskopów dających powiększenie większe niż 40x. Jedną z metod badania makrostruktury i mikrostruktury materiałów metalowych jest metalografia. Badania metalograficzne polegają na oględzinach obiektów lub preparatów i wnioskowaniu na podstawie obrazu i analizy poszczególnych jego fragmentów o strukturze. Wyróżnia się badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe.

 3. Obserwacja powierzchni w celu ujawnienia: Śladów oddziaływania środowiska, np. produktów korozji Nieciągłości materiału, np. pęknięć, pęcherzy, wgnieceń 2.3. MAKROSTRUKTURA – badania metalograficzne makroskopowe Produkty korozji na wewnętrznej powierzchni rurociągu ze stali węglowej

 4. 20 mm 20 mm Produkty korozji i uszkodzenia mechaniczne na wewnętrznej powierzchni rury ze stali 18Cr-10Ni-Ti Pęknięcie na zewnętrznej powierzchni rury ze stali 18Cr-10Ni-Ti

 5. b) Obserwacja przełomów w celu ujawnienia: - Charakterystycznych cech przełomu, określających jego rodzaj - Większych wtrąceń niemetalicznych - Wielkości i kształtu ziaren - Nieciągłości materiałowych - Grubości stref o zróżnicowanej budowie Przełom ciągliwy Przełom kruchy 5 mm

 6. c b a Przełom zmęczeniowy łopatki turbiny: a) ognisko, b) część muszlowa przełomu, c) złom resztkowy Przełom mieszany

 7. c) Obserwacja powierzchni zgładów metalograficznych Etapy przygotowania zgładów: • Wycięcie próbki • Szlifowanie powierzchni do na szlifierce • Szlifowanie na płótnach i papierach ściernych • Polerownie (nie zawsze konieczne) • Trawienie odczynnikami Obserwacja powierzchni zgładów może ujawnić: • Naruszenie spójności materiału badanego elementu • Niejednorodność budowy materiału • Technologię wykonania elementu • Wielkość ziarna

 8. S S Zgład wykonany na przekroju poprzecznym ścianki rury: S – szczelina, ZP – zewnętrzna powierzchnia, WP- wewnętrzna powierzchnia Powierzchnia zewnętrzna rury stalowej: S- szczelina

 9. 6 mm Zgład wykonany na przekroju blachy stalowej: pęknięcia wzbudzone wodorem

 10. 10 mm Zgład wykonany na przekroju złacza spawanego: budowa złącza

 11. CEL BADAŃ METALOGRAFICZNYCH MAKROSKOPOWYCH W LABORATORIACH PRZEMYSŁOWYCH: • Ocena jakości wyrobów • Kontrola urządzeń przemysłowych • Ocena jakości zabiegów technologicznych: spawania, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, przeróbki plastycznej • Określenie przyczyny awarii

 12. 2.3. MIKROSTRUKTURA – badania metalograficzne mikroskopowe Badania polegają na obserwacji powierzchni zgładów metalograficznych przy pomocy mikroskopów metalograficznych Etapy przygotowania powierzchni zgładów: • Wybór miejsca pobrania próbki na podstawie badań makroskopowych • Wycięcie próbki • Zatopienie w żywicy (inkludowanie) • Szlifowanie na płótnach i papierach ściernych • Polerowanie mechaniczne lub elektrolityczne • Trawienie powierzchni odczynnikami

 13. Mikroskop metalograficzny świetlny Stolik przedmiotowy Głowica rewolwerowa z obiektywami Okular Oświetlacz Pokrętło przesuwu makro Pokrętło przesuwu mikro

 14. Bieg promieni świetlnych w mikroskopie

 15. Powiększenie całkowite mikroskopu N N=Nob x N ok. Nob - powiększenie obiektywu N ok. – powiększenie okularu Zdolność rozdzielcza mikroskopu dm – najmniejsza odległość między dwoma punktami, które widoczne są oddzielnie. dm= λ/2nsin(β/2) = λ/2Aob λ – długość fali świetlnej n – współczynnik załamania światła β – kąt rozwarcia soczewki obiektywu Aob – apertura numeryczna Dla λ = 550 nm i Aob= 1,6 dm = 200 nm

 16. BADANIA ZGŁADÓW NIETRAWIONYCH Osnowa metaliczna Pęknięcia, wtrącenia niemetaliczne w stali Grafit sferoidalny w żeliwie

 17. BADANIA ZGŁADÓW TRAWIONYCH 50 μm Mikrostruktura stali po wytrawieniu 4% roztworem HNO3 w alkoholu

 18. 50 μm Mikrostruktura stali 18Cr-10Ni-Ti po wytrawieniu wodnym roztworem HCl i HNO3 Mikrostruktura żeliwa po wytrawieniu 4% roztworem HNO3 w alkoholu

 19. CEL BADAŃ METALOGRAFICZNYCH MIKROSKOPOWYCH W LABORATORIACH PRZEMYSŁOWYCH: • Identyfikacja materiału i jego stanu po zabiegach technologicznych: obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej, przeróbce plastycznej, spawaniu • Ocena jakości materiału, np. na podstawie wielkości ziarna, wielkości wydzieleń grafitu w żeliwie, wtrąceń niemetalicznych, jednorodności mikrostruktury • Ocena wpływu zmian parametrów wytwarzania wyrobu na mikrostrukturę materiału • Określenie przyczyny awarii