1 / 11

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmeleri ve Misakımill î

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmeleri ve Misakımill î. AMASYA GÖRÜŞMELERİ VE MİSAKIMİ L L Î. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmeleri ve Misakımillî.

claus
Télécharger la présentation

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmeleri ve Misakımill î

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî AMASYA GÖRÜŞMELERİ VE MİSAKIMİLLÎ

 2. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî Sivas Kongresi’nde kurulan Temsil Heyeti’nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul ile her türlü ilişki kesilince Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Damat Ferit Paşa Damat Ferit Paşa hükümeti yerine Milli Mücadele’ye daha ılımlı bakan Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Ali Rıza Paşa

 3. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî AMASYA GÖRÜŞMELERİ 20- 22 EKİM 1919 Bu olaylardansonra20- 22 Ekim 1919’da, İstanbul HükümetiadınaBahriyeNazırıSalihPaşaileTemsilHeyetiadınaMustafa Kemal Amasya’dagörüştüler. Bahriye Nazırı Salih Paşa

 4. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî

 5. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal’in Ankara’ya Gelişi Ankara, Temsil Heyeti tarafından merkezolarakseçildiveKurtuluşSavaşı’ nın yönlendirildiğişehiroldu. TemsilHeyeti, Ankara’daSeymenlervehalktarafındanbüyükbircoşkuilekarşılandı.

 6. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî Mebusan Meclisi Toplanma Kararı : İlk kez Erzurum Kongresi Sivas Kongresi: Tüm yurttan temsilcilerle toplanma kararı Amasya Görüşmeleri’nde Hükümete sunum ve kabul 12 Ocak 1920: Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı

 7. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî 28 Ocak 1920 Misakımillî 1. Mondros ile silahların bırakıldığı yerler sınırdır. Parçalanamaz ve bölünemez. 2. İşgal altındakiAraptopraklarınıngeleceğibölgehalkınınvereceği oylarlabelli olacak. 3. Batum, Ardahan, Kars’ındurumuhalkoylamasıylabelirlenecektir.

 8. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî Misakımillî 4. Trakya’nındurumununbelirlenmesiiçinhalk oylamasıyapılmalıdır. 5. Azınlık hakları çevre ülkelerdeki Müslüman hakları kadar olacaktır.

 9. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî Misakımillî 6. İstanbul veboğazlar, güvenliğisağlandıktan sonraticareteaçılacaktır. 7. Devletimizin dengesini bozacak ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar kabul edilemez.

 10. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî Mebusan Meclisi’ nin Dağıtılması MisakımillîkararlarınıbeğenmeyenİtilafDevletleribaskıileAli RızaPaşaHükümeti’ nidevirdiler ve DamatFeritPaşa’ nıntekrarbaşagelmesinisağladılar. 16 Mart 1920’de halkagözdağıvermekiçinİstanbul’uişgaledip, MebusanMeclisi’nidağıttılar.

 11. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Amasya Görüşmelerive Misakımillî SONUÇ 20- 22 Ekim1919’daİstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti Amasya’da görüştü. İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti’ni resmen tanıdı. 12 Ocak 1920 ‘ de Son OsmanlıMebuslarMeclisiaçıldı. 28 Ocak 1920’ de Misakımillî kabul edildi. 16 Mart 1920’ de İstanbul, işgal edildi.

More Related