Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Założenia projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Założenia projektu

Założenia projektu

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Założenia projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

  2. Założenia projektu • Okres realizacji: 2010 - 2011 • Okres kwalifikowalności wydatków: 2007 – 2011 • Całkowita wartość projektu: 3 506 884,24 zł • Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 480 459,02 zł • Wartość dofinansowania ze środków RPO WP: 2 958 390,16 zł

  3. Cele projektu • Cel główny wzrost znaczenia roli dóbr dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu. • Cele szczegółowe • Zabezpieczenie i konserwacja rzeźb, sal klasztoru, wymiana stolarki okien • Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego • Naprawa i uzupełnienie powłok tynkarskich, izolacja przeciwwilgociowa elewacji • Przebudowa i adaptacja placów i parkingu

  4. Zakres robót do wykonania

  5. Wskaźniki • Produkty projektu: • Nowy budynek do obsługi turystów • Renowacja obiektu zabytkowego – klasztoru i jego otoczenia • Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych • Renowacja zabytkowych obiektów (4 rzeźby i 2 sale klasztorne) • Rezultaty projektu • Nowe miejsca pracy • Wzrost liczby turystów odwiedzających klasztor i korzystających z nowej infrastruktury

  6. Główne ryzyka • Dokumentacji działań realizowanych przed dniem przyznania wsparcia • Zmiana osób zarządzających Klasztorem w trakcie trwania projektu • Zmiana stawek VAT w trakcie realizacji robót • Utrata płynności finansowej • Opóźnienia robót budowlanych • Rozliczeń

  7. Utrata płynności finansowej i ryzyko rozliczeń

  8. Podsumowanie • Okres realizacji projektu wydłużony o 1 miesiąc • Budżet zrealizowany w wysokości 99,9% początkowo zakładanych kwot • Wykonany cały zakres projektu

  9. Dziękuję za uwagę