1 / 22

Miercurea-Ciuc, 18 d ecembrie 2006

Fondurile Structurale - sprijinul financiar din partea Uniunii Europene pentru România după aderare -. Miercurea-Ciuc, 18 d ecembrie 2006. IN S TITU Ţ IA PREFECTULUI - JUDE Ţ UL HARGHITA. Care sunt Instrumentele S tructurale ale U.E. în perioada 2007 – 2013 ?. Fondurile Structurale ;

conlan
Télécharger la présentation

Miercurea-Ciuc, 18 d ecembrie 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fondurile Structurale- sprijinul financiar din partea Uniunii Europene pentru România după aderare - Miercurea-Ciuc, 18 decembrie 2006 INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HARGHITA

 2. Care sunt Instrumentele Structurale ale U.E. în perioada 2007 – 2013? • Fondurile Structurale; • Fondul European de Solidaritate; • Fondul de Coeziune.

 3. Fondurile structurale (FS) [1] • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - reducerea disparităţilor dintre regiunile UE; • Fondul Social European (FSE) - îmbunătăţirea modului în care funcţionează piaţa muncii în diferite ţări şi reintegrarea şomerilor pe piaţa muncii.

 4. Fondul European de Solidaritate (FES) • Înfiinţat în 2002, in urma inundaţiilor din Franţa, Germania, Austria şi Republica Cehă; • Modalitatea de asistenţă: acordarea unei singure tranşe de finanţare pentru ţara sau regiunea solicitantă; statul/regiunea trebuie să prezinte o cerere CE – informaţii referitoare la: • amploarea şi impactul pagubelor înregistrate; • suma solicitată; • alte surse de finanţare naţională, comunitară şi/sau internaţională.

 5. Fondul de Coeziune (FC) • Domeniile de acţiune: protecţia mediului înconjurătorşi reţelele transeuropene de transport; • Eligibile: statele al căror PIB/cap de locuitor – sub 90% din media U.E.; • Sprijinul financiar - structurat pe proiecte şi nu pe programe; • Cota de finanţare: in proporţie de 80-85% din totalul costurilor eligibile.

 6. Instrumentele Structurale – obiective de intervenţie • Obiectivul 1 – Convergenţă (FEDR, FSE, FC); • Obiectivul 2 – Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă (FEDR, FSE, FC); • Obiectivul 3 - Cooperare teritorială (FEDR).

 7. Obiectivul 1 – Convergenţa • Vizează statele membre mai puţin dezvoltate şi regiunile cele mai defavorizate ale Uniunii, care au un nivel de PIB/cap locuitor < 75% din media Uniunii Europene; • Are în vedere promovarea factorilor şi condiţiilor de creştere economică, factori care să conducă la convergenţă reală; • Reperul dat de media PIB/cap locuitor a U.E. să ramână cel de dinainte de extindere, calculat pentru UE15.

 8. Obiectivul 2 – Competitivitate şi forţă de muncă • Sprijinirea reformelor pe piaţa muncii; • Sprijnirea incluziunii sociale; • Sprijinirea celor afectaţi de restructurări economico-sociale majore.

 9. Obiectivul 3 – Cooperare teritorială • Intensificarea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale, prin crearea şi instituţionalizarea unei autorităţi regionale transfrontaliere; • Scopul: transferarea, către această structură legală, a capacităţii de a iniţia şi gestiona activităţi de cooperare în numele autorităţilor publice.

 10. De unde ne informăm despre Fondurile Structurale? - H.G. 497/2004privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale(în curs de modificare); - H.G. 2005/2004privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea programelor INTERREG şi Noul Instrument de Vecinătate(în curs de modificare); - H.G.243/2006privind organizarea şi funcţionarea Ministerului IntegrăriiEuropene.

 11. Ce se finanţează prin Fondurile Structurale? • Primul plan care fundamentează accesul la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale UE, după data aderării, în calitate de Stat Membru, este Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 - 2013; • PND 2007-2013 a fost finalizat şi aprobat în şedinţă de Guvern în decembrie 2005; • PND conţine priorităţi ale Uniunii Europene şi ale politicii regionale a acesteia, dar şi priorităţi strict naţionale - cărora vor trebui să le răspundă proiectele finanţate prin Fondurile Structurale.

 12. Care este rolul scopul accesăriiFondurilor Structurale în România? • Obiectivul global: „Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene (după PND 2007-2013)“; • Ţinta propusă: “Atingerea unui nivel al PIB/locuitor de 41% din media UE în anul 2013”, faţă de 31% cât este în momentul de faţă (după PND 2007-2013).

 13. PND – Obiective specifice • Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti; • Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază; • Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton.

 14. PND - Priorităţi de dezvoltare • P1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere; • P2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; • P3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; • P4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii; administrative; • P5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; • P6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.

 15. Programe operaţionale (PO) [1] • PO pentru creştereacompetitivităţii economice (AM: MEC; SF: ERDF); • PO pentru transport (AM: MT; SF: ERDF şi FC); • PO pentru mediu (AM: MM; SF: ERDF şi FC); • PO pentru dezvoltarea resurselor umane (AM: MMSSF; SF: FSE); • PO Dezvoltarea capacităţii administrative (AM: MAI; SF: FSE); • PO Asistenţă tehnică (AM: MF; SF: ERDF);

 16. Programe operaţionale [2] • Program Operaţional Regional (AM: MIE; SF: ERDF); • Program Operaţional de Cooperare Transfrontalieră (AM: MIE; SF: ERDF); • Program Operaţional de Cooperare Inter-regională(SF: ERDF); • Program Operaţional Marea Neagră(SF: ERDF); • Program Operaţional Europa de Sud - Est(SF: ERDF).

 17. Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 • Obiective specifice: • Îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate a regiunilor; • Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri; • Valorificarea potenţialului turistic, istoric şi cultural al regiunilor şi creşterea contribuţiei acestor domenii la dezvoltarea regiunilor; • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane.

 18. Axele prioritare POR2007 - 2013 1.Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale 2. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local 3. Dezvoltarea turismului regional şi local 4. Dezvoltare urbană durabilă 5. Asistenţă tehnică

 19. Principii pentru implementareaIS 2007 – 2013 • Principiul complementarităţii, consistenţei, coordonării şi conformităţii; • Principiul programării; • Principiul parteneriatului; • Principiul intervenţiei la nivel teritorial; • Principiul intervenţiei proporţionale; • Principiul managementului partajat; • Principiul adiţionalităţii; • Principiul egalităţii dintre sexe şi al nediscriminării.

 20. Importanţa parteneriatelor[1] • Stabilirea unui consens privitor la strategiile programului • Participarea pe scară largă în cadrul Comisiilor de monitorizare a programului • Asigurarea eficienţei măsurilor finanţate • Sporirea transparenţei • Parteneriatul exploateză mai bine potenţialul regional

 21. Importanţa parteneriatelor [2] • Cooperare strânsă între: • autorităţile publice regionale, locale, urbane şi alte autorităţi publice competente; • partenerii economici şi sociali; • orice altă instituţie relevantă. • Desemnarea partenerilor reprezentativi.

 22. Vă mulţumesc! Întrebări?

More Related