Download
bijeenkomst raden decentralisaties werken naar vermogen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bijeenkomst raden decentralisaties – Werken naar Vermogen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bijeenkomst raden decentralisaties – Werken naar Vermogen

Bijeenkomst raden decentralisaties – Werken naar Vermogen

130 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bijeenkomst raden decentralisaties – Werken naar Vermogen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bijeenkomst raden decentralisaties – Werken naar Vermogen De Pauw, Wassenaar Woensdag 21 maart 2012 Geert Schipaanboord geert.schipaanboord@vng.nl / 070-3738760)

 2. Onderwerpen • Wat gaat dit kabinet decentraliseren? • Waarom decentralisatie? • Verdieping Werken naar Vermogen • Samenhang tussen decentralisaties • Wat vraagt dit van raadsleden? • Wat doet de VNG?

 3. 1. Wat gaat dit kabinet decentraliseren? • Jeugdzorg: • provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, • jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en Jeugd-licht verstandelijk gehandicapten hulp (jeugd-lvg). • Centrum voor Jeugd en Gezin de front-office • AWBZ begeleiding • Extramurale functie begeleiding. • Begeleiding individueel en begeleiding groep • Werken naar Vermogen (toelichting volgt straks)

 4. 2. Waarom decentralisatie? • Mogelijkheden samenhang / verantwoordelijkheden nu versnipperd • Jeugdzorg: gemeente – provincie • AWBZ: domein zorg en domein werk • Werken naar Vermogen: gemeenten – UWV • Niveau dat dichtst bij burger staat • Van achterkant naar voorkant (van nazorg naar preventie)

 5. 2. Waarom decentralisatie? (II) • Ontschotting van middelen en bezuinigingen • Jeugdzorg: 300 miljoen • AWBZ: 5% van budget • Werken naar Vermogen: 690 miljoen op reintegratie, totaal 1,8 miljard • ‘Rijk gooit problemen bij gemeenten over de schutting?’

 6. 3. Wetsvoorstel Werken naar Vermogen (I) ja Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Wajong nee ja Indicatie beschut werken? WSW nee Wet Werken naar Vermogen (+ zittend bestand WWB/ WIJ)

 7. 3. Wetsvoorstel Werken naar Vermogen (II) • Inhoud: • Inzet loondispensatie, tijdelijk werken onder het wettelijk minimumloon. • Verplichte instroom beschut werk. • Budget vanuit Wajong voor reintegratie en no-risk polis toegevoegd aan ontschot budget

 8. 1 jan 2014 Overgang Jeugdzorg (gefaseerd) en zittend bestand Awbz 1 feb 2012 WWNV naar TK 1 jan 2013 WWNV en overgang nieuwe klanten Awbz (?) 1 jan 2015 afronding operatie Jeugdzorg 1 aug 2012 Wet passend onderwijs 4. Innovatie en samenhang decentralisaties 30 apr 2012 deadline herstrplan Sw

 9. 4. Innovatie en samenhang decentralisaties (II) • Thema’s: • Snellere /andere interventies (onderwijs, jeugdzorg, gezondheid) • Arbeidsmatige dagopvang en beschut werk • Informatie over burgers meer koppelen (zo min mogelijk losse ICT) • Wijkaanpak?

 10. 5. Wat vraagt dit van raadsleden? • Complex geheel: waar te beginnen? • Let allereerst op de samenhang binnen iedere decentralisatie, dan pas op samenhang daar tussen. • Organisatie moet visie volgen? (Gemeente: ‘Wij hebben een projectstructuur opgetuigd’) • Gesprek met burgers zeker zo verhelderend als met organisaties

 11. 5. Wat vraagt dit van raadsleden? (II) • Vraag aan organisaties wat hun competenties zijn, maar ook waar ze samenhang zien. • Noodzaak van regionale samenwerking. Visie op verhouding tot lokale inkleuring. • Pak de kansen op terrein van preventie • Voorbeeld: instroom Wajong vanuit onderwijs

 12. 6. Wat doet de VNG? • Lobby (toelichting voor Werken naar Vermogen) • Transitiebureau’s • Onderzoek naar één projectorganisatie • Handreiking over zeven dwarsverbanden