Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaginal Dryness in Women: Jane Yoni Mai Sukhapan Ke Karan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaginal Dryness in Women: Jane Yoni Mai Sukhapan Ke Karan

Vaginal Dryness in Women: Jane Yoni Mai Sukhapan Ke Karan

229 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vaginal Dryness in Women: Jane Yoni Mai Sukhapan Ke Karan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vaginal Dryness in Women: Yoni Mai Sukhapan Hone Ke Karan HRELATE.COM

  2. Sex keliyepurusho ka yon swasthjitnamahatwapurnhotahaiutna hi mahilaoki yoni ka bhiswasthrehnabahutjarurihotahai. Lekinkaimahilayeapnesharirikaur yoni keswasthyakoandekhakardetihai. Mahilaoki yoni maikoibhipareshanihonaya fir yoni maisukhapan hone se mahilaoaurpurushdonokosambhogke bad aanandkianubhutinahi ho patihai. Mahilaoki yoni mai lubricant garbhashaygreevakedwarabantahaijokikaiprakarkeaavashyakkaryajaiseki yoni kosankraman se bacahan, sambhogkedoran lubricant maikamina hone dena, yoni koswachchhbanayerakhnaaadi. Lekin yoni lubricant na hone kiwajeh se yoni maisukhapanaajatahai. Issepurush ho yamahilasambhog ka aanandnhi le pate haiaur sex kesamaymahilaokodardbhi hone lagtahai. Yoni maisukhapan hone kikaiwajehhotihaijaisemahilaoke hormones maiparivartanhona, kisidawa ka dushprabhavpadna, chintaaurmansiktanavhonaaadi. Inn sabhikarano se bhigarbhashaygreeva se lubricant sahitarah se nahinikalpatahai. Yoni maisukhepan hone kekaran, lakshanauriskesahitarah se ilajke bare maijannekeliyeyahapadhe Vaginal Dryness in Women. hrelate.com

  3. hrelate.com

  4. Vaginal Dryness in Women: Jane IskePramukh Karan aurLakshan hrelate.com • Aam tour par yoni mai lubricant ken a hone aursukhapan hone kailakshanhotehai to aaiyepadheVaginal Dryness symptoms. • Yoni maidheelapanaajana • Yoni maijalanaurkhujalihona • Yoni kea spas kea star ka patlahonaaursukhapanlagna • Burning sensation • Sambhogkedorandardhona • Yoni maisukhapan hone kekaikaranhotehaijaise hormonal maiparivartan, manovaigyanikparivartanaadi. To aaiyepadheVaginal Dryness causes. • Yoni maiJalan(Irritation) • Yoni maisukhapan hone se kaimahilaoki yoni ke pas kisibhivastujaisesabun, dyes, perfumes, detergent aadi se allergy aurjalanmehsus hone lagtihai. Aurkabhikabhi to underwear aur towels se bhi allergy hone lagtihai.

  5. hrelate.com Hormones Mai Parivartan Estrogen ek hormones haijoki yoni keuttakokoswasthrakhne ka kamkartahai. Yeh hormones yoni mai lubricant, acidity levalaur elasticity kobanayerakhnemaimadadkartahai. Lekin jab estrogen kelevalmaikamiaatihai to yoni mai lubricant kikami, yoni maidheelapanjaisipareshaniya hone lagtihai. Lekinprasavkesamay, period kesamayaurbacchokostanpan karate samayiss hormones maikamiaajatihai. Iskealavayadimahilayekisibhi cancer keilajkeliye radiotherapy, chemotherapy ya fir kisianyadawao ka bhiistemalkartihai to estrogen hormones maiparivartanaajatahai. DawaoKeIstemal Se Yadimahilayebajar se kharidegaye vaginal cleanser ka bhiupyogkartihai to yeh cleanser kiwajeh se bhi yoni ke natural balance par prabhavdaltihaijoki yoni maisukhapan ka karanbantahai. Aparyaptkamottajana Yadimahilakesathimaiaparyaptkamottajanahonajaisekabhibahutbaut bal kesath, teji se ya fir kabhibahutkamsambhog ka pradarshanbhi yoni mai lubricant kikami ka karanbantahai.

  6. hrelate.com • ChintaaurTanav • Chintaaurtanavkiwajeh se bhimahilaoki yoni mai lubricant kikami ho jatihai. Chikitsakki mane to jab mahilaokobahutadhikchintaya fir tanavmairehtihai to unki yoni maisahitarah se rakt ka pravahnahi ho patahaijisse lubricant bhisahitarah se nahi ban patahai. Auryahiwajehhaiki yoni maisukhapanaajatahai. • Mahilaoki yoni maisukhapankekaiprakarkeupcharbhihaijinkimadad se lubricant ke star kobadhayajasaktahai. Yoni maisukhepan ka ilaj, iskekaranoaurlakshanokopehchanneke bad hi kiyajatahai. • We mahilayejinme estrogen kelevalmaiparivartankekaran yoni maisukhapanhaiunkeliyestrogen therapy sahiilajhotahai. Iskealavakai cream, skin patch, ghareluupayokoapnakarbhi yoni mai name kobanayerakhajasaktahai. • Lubricants :- Lubricant silican, paniaurtelyuktpadarthhotahaijokisambhogkedorandardaur itching nahimiltihaiauraanandkipraptihotihai. • Moisturizers :- Bajarmaikaiprakarke moisturizers miltehaijinkaprayog lubricant kelevalkobadhanemaikiyajatahai.

  7. hrelate.com • Kuchgharelutarikokobhiapnakar yoni mainamilayajasaktahai. Yahapadhe Home Remedies for Vaginal Dryness. • Sahriraur yoni maipanikikamina hone keliyerojanakam se kam 8 glass panijarurpinachahiye. • Ek glass panimaiaurekchammachmethikebeejko 10 se 15 minute keliyepanimaiubal le. Iske bad isspani ka sevankare, yehhamaresharirke system kosahitarah se banayerakhneaursambhogkarnekiikshakobhibadhanemaimadadkartahai. • Yoni maisukhepankodurkarnekeliye aloe-verajelkesath, kesaraurashwagandhadudhkosamananupatmaimilayeaursevankare. • UparaapnejanaVaginal Dryness in Women. Yadiaapbhi yoni mai lubricant kikamiyasukhepan se pareshanhai to iskekaranaurupayokojankariskasahiilajkare.