Download
statystyka publiczna we wsp czesnym wiecie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statystyka publiczna we współczesnym świecie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statystyka publiczna we współczesnym świecie

Statystyka publiczna we współczesnym świecie

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Statystyka publiczna we współczesnym świecie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statystyka publiczna we współczesnym świecie Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego Kielce, 13 stycznia 2011

 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych na 64 sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 10 czerwca 2010 r. przyjęła rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień Statystyki 2010 10 20 Misja statystyki publicznej Monitorowanie procesów rozwoju społecznego – gospodarczego we współczesnym świecie i służba informacyjna społeczeństwom krajów i społeczności międzynarodowej

 3. „Współczesny świat”wymaga wzmocnienia potencjału statystycznego dla sprostania nowym wyzwaniom i potrzebom informacyjnym społeczeństw, gospodarek, państw i organizacji międzynarodowych • Globalizacja • Instytucjonalizacja życia społecznego i gospodarczego • Infrastrukturalizacja rozwoju • Metropolizacja rozwoju • Instytucjonalne oderwanie sektora finansowego od sfery realnej i jego umocowanie prawne • Społeczeństwo informacyjne • Gospodarka oparta na wiedzy • Sprawcza rola sektora informacyjnego i środków masowego przekazu w gospodarce, życiu społecznym i polityce

 4. Globalizacja • Globalne regulacje instytucjonalne określające ramy suwerennych decyzji państw • Normy • Konwencje, • Globalne podmioty gospodarcze i społeczne • Globalne rynki i sektory gospodarki • Sektor bankowy, inne instytucje finansowe • Mass media i informacja naukowo - techniczna • Transport • Rynki produktowe • Badania naukowe • Rozmyte granice ekonomiczne i społeczne państw • Decyzje i działania organów państwowych i podmiotów społeczno – gospodarczych wymagają informacji o zakresie globalnym

 5. Instytucjonalizacja • Głęboki interwencjonizm instytucjonalny • w skali globalnej, regionalnej, państwowej, sektorowej • „Akt prawny” – narzędziem bieżących decyzji i operatywnego zarządzania • Biurokratyzacja i „kauzyperdyzacja” (tylko procedury zapisane w formie „prawa” są dozwolone) paraliżują aktywność, sprzyjają korupcji i stymulują szarą strefę w skali makro • „Numerologia” ekonomiczna i społeczna oparta o oficjalne dane statystyczne - podstawą decyzji • „Neomonopolizacja” - w oparciu o „prawo” • Wzrost znaczenia sektora publicznego w gospodarce • Redukcja wolnego rynku do targowiska i bazaru

 6. Infrastrukturalizacja rozwoju • O bezpieczeństwie kraju decyduje dostęp do zasobów o znaczeniu strategicznym • O rozwoju kraju, regionu, branży decyduje infrastruktura • Techniczna: transportowa, energetyczna • Społeczna • Prawno-organizacyjna • Informacyjna • Infrastruktury decydujące : • informacyjna • prawno – organizacyjna • O suwerenności decyduje nadzór państwa nad systemami infrastrukturalnymi

 7. Metropolizacja rozwoju • W metropoliach koncentrują się zasoby determinujące rozwój • Centra polityczne i administracyjne • Nauka • Edukacja na poziomie uniwersyteckim • Centra decyzyjne gospodarki • Metropolie • Lokalne • Krajowe • Regionalne - międzynarodowe • Globalne - światowe • Rozwój metropolii dzięki transferowi zasobów innych regionów • Efekt synergii: grawitacja ekonomiczna • Polaryzacja rozwoju przestrzennego w skali globalnej

 8. Oderwanie sektora finansowego od sfery realnej • Globalny sektor finansowy • Globalne instytucje finansowe • Pozycję sektora finansowego w gospodarce determinują instytucje i prawo • „Wirtualizacja” procesów ekonomicznych w sektorze finansowym • Absolutna przewaga sektora finansowego nad sferą realną dzięki asymetrii prawnej • O równowadze między sektorem finansowym a sferą realną decydują instytucje posługujące się prawem, egzekwowanym przez państwo

 9. Globalne społeczeństwo informacyjne • Rosnące minima informacyjne • Cywilizacyjne • Funkcjonalne • Sytuacyjne • Rosnące luki informacyjne ludzi i organizacji • Rosnący autonomiczny popyt na informację generuje podaż informacji • Absolutna asymetria informacyjna między producentem i użytkownikiem informacji • Masowa produkcja informacji nie respektującej norm jakości przez podmioty komercyjne • Potrzebny • Adekwatny poziom kultury informacyjnej społeczeństwa • Transparencja językowa i „jeden język” - statystyki

 10. Fundamentalne prawo informacjiw gospodarce opartej na wiedzy Informacja gorsza wypiera informację lepszą • Wiedza (informacja) staje się towarem na rynku informacyjnym • Rynek wzmacnia wypieranie informacji lepszej przez gorszą • Etyka – jedynym gwarantem jakości informacji • Etyka wzmocniona przez egzekwowalne normy informacyjne – warunkiem i gwarantem społecznego ładu informacyjnego • Statystyka publiczna – narzędziem ograniczenia skutków fundamentalnego prawa informacji w zakresie swojego oddziaływania

 11. Gospodarka oparta na wiedzy • Informacyjny charakter postępu naukowo - technicznego • Informacyjny „wsad” w nowoczesnych technologiach, wyrobach i usługach • Kapitał ludzki w B+R decyduje o pozycji gospodarki • Własne, krajowe badania naukowe i dobra edukacja na poziomie wyższym – warunkiem absorpcji wyników postępu n–t i pozycji kraju na globalnym rynku • Koncentracja generowania postępu w skali globalnej • Polaryzacja regionów i krajów w wyniku rosnących różnic w kapitale ludzkim i społecznym

 12. Rola sektora informacyjnego i środków masowego przekazu • Przemysłowa produkcja i dystrybucja informacji spełniających funkcje • Odwzorowania rzeczywistości • Tworzenia zasobów wiedzy • Decyzyjne • Sterujące • Konsumpcyjne • Segment komercyjny sektora informacyjnego • produkuje i upowszechnia informację sterującą i konsumpcyjną • może szkodzić środowisku informacyjnemu kraju • Statystyka publiczna powinna być segmentem sektora informacyjnego niekomercyjnego • Środki masowego przekazu determinują jakość środowiska informacyjnego w skali globalnej

 13. „Współczesny świat” - implikacje dla statystyki publicznej • Warunkiem rozwoju i współpracy jest globalny społeczny ład informacyjny • Statystyka publiczna jest gwarantem ładu informacyjnego • jedynym powszechnym, opartym na prawie i naukowych normach globalnym językiem i systemem informacyjnym gwarantującym obiektywną, spójną, dobrą jakościowo informację o świecie w całej jego różnorodności i złożoności w zakresie właściwym dla statystyki jako nauki i praktyki • Dynamika i współzależność procesówwymaga monitoringu statystycznego w skali globalnej

 14. Cel światowego systemu statystyki publicznej– globalne społeczne bezpieczeństwo informacyjne • Globalne normy informacyjne • Globalny język statystyki • Globalny system informacyjny statystyki • Identyfikacja i pomiar • Gromadzenie • Tworzenie i utrzymanie zasobów • Upowszechnianie oficjalnej informacji statystycznej jako społecznego dobra publicznego należnego

 15. Globalne normy informacyjne • Metastandardy • Pojęcia i definicje • Klasyfikacje, nomenklatury, typologie, kody • Standardy metodologiczne pomiaru i opisu systemów, procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych, ekologicznych • Informacje zgodne z normami • Normy koordynujące systemy informacji • Normy informacyjne badań naukowych oraz procesów decyzyjnych z polityce, gospodarce, życiu społecznym • Statystyka publiczna tworzy, upowszechnia i egzekwuje normy informacyjne

 16. Globalny język • „International English” • lingua franca współczesnego świata • Język statystyki publicznej • lingua franca nauki, gospodarki, polityki, działalności społecznej • oparty o centralnie stanowione (ONZ) normy naukowe • zapewnia kontrolę jakości i spójności odwzorowanych w nim informacji

 17. Globalny system statystyki publicznej • Globalna koordynacja produkcji i wymiany informacji • Prawo, organizacja, zakres informacji, metody, język, programowanie i harmonizacja badań • Tworzenie globalnych zasobów statystycznych jako dobra publicznego należnego jako dobra publicznego należnego • informacyjnych • metainformacyjnych • parainformacyjych • Badania naukowe • dla statystyki i nad systemem statystyki publicznej • Organizacja • Globalny koordynator – ONZ • Międzynarodowe organizacje statystyczne • Krajowe instytuty statystyki publicznej

 18. Międzynarodowe organizacje w globalnym systemie statystycznym • Komisja Statystyczna ONZ • Komisje regionalne ONZ, w tym Konferencja Statystyków Europejskich • OECD • EUROSTAT

 19. Rola ONZ w zapewnieniu globalnego ładu informacyjnego dzięki statystyce publicznej • Komisja Statystyczna ONZ • koordynatorem i inicjatorem rozwoju globalnego systemu statystyki publicznej • Fundamentalne zasady statystyki publicznej • Monitoring stosowania fundamentalnych zasad Informacyjne standardy statystyczne • Stanowienie norm statystycznych • Harmonizacja programów badań statystycznych • Harmonizacja metodologiczna badań • Koordynacja gromadzenia i wymiany informacji • Inicjowanie, koordynacja i wspieranie pomocy w rozwoju statystyki publicznej, w szczególności w krajach rozwijających się i krajów w procesie transformacji

 20. Rola Konferencji Statystyków Europejskich EKG ONZ • Inicjowanie i koordynacja rozwoju metodologii i standardów • Współpraca wielostronna instytucji statystycznych w regionie EKG i w podregionach • Międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe statystyki • Koordynacja pomocy dla innych regionów świata

 21. Europejski System StatystycznyUnii Europejskiej • ESS • system statystyki oficjalnej Unii Europejskiej • ESSC – komitet ds. europejskiego systemu statystycznego • Wieloletnie i operatywne programowanie badań statystycznych dla potrzeb UE • Harmonizacja metodologiczna badań • Inicjowanie i wspieranie nowych badań statystycznych • Kontrola przestrzegania norm i jakości danych statystycznych • Wymiana i udostępnianie informacji, w tym organom UE • EUROSTAT – organ koordynacyjny ESS • urząd statystyczny Komisji Europejskiej

 22. Główny Urząd Statystycznywraz z wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi • System statystyki publicznej Polski jest • Ważnym segmentem infrastruktury informacyjnej kraju • Integralną częścią globalnego i europejskiego systemu statystycznego • Misja GUS - współkształtowanie społecznego ładu informacyjnego i infrastruktury informacyjnej kraju przez: • Normy informacyjne, w tym rejestry urzędowe • Zasoby informacyjne jako dobro publiczne należne • Aktywne wsparcie informacyjne i analityczne organów państwa, nauki, organizacji społecznych, biznesu • Programowanie badań statystycznych statystyki publicznej i ich koordynacja • Realizacja badań statystycznych statystyki centralnej • Wspomaganie oficjalnych badań statystycznych prowadzonych przez inne instytucje państwowe • Harmonizacja i współpraca z globalnymi i europejskimi systemami statystycznymi • Koordynacja i realizacja badań naukowych • Edukacja statystyczna

 23. Statystyka publiczna - „antyhalucynogenem” (S.Lem) w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata • „Zatrucie” społecznego środowiska informacyjnego informacją złej jakosci • O jakości światowego „środowiska informacyjnego” gospodarki decydują dysponenci komercyjnych środków masowego przekazu nie respektujących norm jakości, upowszechniających złe jakościowo informacje, głównie sterującą i konsumpcyjną, tworzące globalny szum informacyjny • Statystyka publiczna • Powinna stanowić antidotum na informacje społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, nie spełniające normatywnych kryteriów jakości • Powinna pomóc w ograniczaniu społeczno - ekonomicznej „numerologii”

 24. By rozumieć współczesny świattrzeba dobrze znać język statystyki • Informacja statystyczna to wiedza • Substytutem wiedzy jest władza (Cz. Bobrowski) • Komu Pan Bóg dał władzę, to dał mu i rozum (przysłowie czeskie) • Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bo im więcej go kto posiada, tym bardziej uważa, że ma go nie dość. A im mniej go to posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni(Pascal, Myśli)

 25. Dlatego warto uczyć się statystyki ! Dziękuję

 26. Modele polityczno - gospodarcze • Politokracja • Autokracja • Kleptokracja