1 / 34

SYMANTEC Ghost programa

SYMANTEC Ghost programa. Symantec Ghost skirta. kietų diskų ar jų segmentų klonavimui; daugelio tos pačios konfigūracijos kompiuterių įkrovimui; atsarginės diskų kopijos ( backup ) sukūrimui. Symantec Ghost program a:. Tinka visoms failų sistemoms (FAT12, FAT16, FAT32, NTFS ir Linux Ext2);

dacey
Télécharger la présentation

SYMANTEC Ghost programa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SYMANTECGhostprograma

 2. Symantec Ghost skirta • kietų diskų ar jų segmentų klonavimui; • daugelio tos pačios konfigūracijos kompiuterių įkrovimui; • atsarginės diskų kopijos (backup) sukūrimui.

 3. Symantec Ghost programa: • Tinka visoms failų sistemoms (FAT12, FAT16, FAT32, NTFS ir Linux Ext2); • Leidžia klonuoti ar kurti atvaizdus, naudojant įvairias jungtis (LPT, USB), TCP/IP protokolą bei įrenginius (CD-R/RW); • Naudoja mažai resursų (dirbama DOS aplinkoje) ir gali būti paleidžiama iš įkrovimo (Boot) diskelio.

 4. Atvaizdą sukurti galima 3 būdais: • Standalone • Console • GhostCasting

 5. Standalone režimas naudojamas vieno disko ar jo segmentų (partition) klonavimui į kitą diską ar segmentą. Tai gali būti padaryta tame pačiame kompiuteryje arba tarp atskirų kompiuterių, naudojant LPT/USB jungtis ar TCP/IP protokolą. Reikalingas įkrovimo diskelis su Ghost.exe ir atitinkamomis tvarkyklėmis (draiveriais).

 6. Klonavimas per Console Console režimas apima Standalone ir GhostCasting režimus, bet siūlo žymiai daugiau galimybių. Sukurta klonavimo užduotis gali būti vykdoma lygiagrečiai su kitomis užduotimis.

 7. GhostCasting Tai yra tinklinis režimas, kai serveryje vykdoma GhostCast Server, o klientiniame kompiuteryje Ghost.exe programos. Taip galima klonuoti keletą kompiuterių vienu metu. Klientiniai kompiuteriai turi būti įkrauti įkrovimo diskeliais.

 8. GhostCast užtikrina 3 duomenų perdavimo būdus klonuojant: • Unicast - viena duomenų kopija siunčiama vienam kompiuteriui; • Direct broadcast - duomenys siunčiami visiems kompiuteriams nurodytame potinklyje; • Multicast - duomenys siunčiami visiems tinklo kompiuteriams, kurie įtraukti į daugiakanalio perdavimo (multicast) seansą.

 9. Pagrindiniai klonavimo etapai: • Symantec Ghost programos suinstaliavimas; • Įkrovimo paketo (bootdiskelio) paruošimas; • Kieto disko ar jo segmento atvaizdo (Image file) sukūrimas; • Kieto disko ar jo segmento klonavimas (kopijavimas).

 10. Symantec Ghost programos darbo režimai: • Ghost Explorer – sukurto atvaizdo peržiūra ir redagavimas; • Ghost Console – atvaizdų, resursų konfigūracijos irkompiuterių administravimas; • Ghost Boot Wizard – įkrovimo paketų paruošimas; • GostCast Server – ryšio su klientiniais kompiuteriais palaikymas.

 11. Su Ghost Explorer galima: • Peržiūrėti atvaizdą (duomenis, operacinę sistemą, registrų nustatymą); • Atstatyti failus ir katalogus iš atvaizdo; • Koreguoti atvaizdą (pridėti, perstumti, išmesti, kopijuoti failus atvaizde); • Įkelti failus ir katalogus iš Windows Explorer į atvaizdą; • Įkelti į atvaizdą jo aprašą (description) . Ghost Explorer dirba visose failų sistemose, tačiau NTFS’e galima tik peržiūrėti ir kopijuoti.

 12. Su Ghost Boot Wizard ruošiami įkrovimo paketai, kurie: • palaiko TCP/IP protokolą, jungiantis per GhostCasting; • prijungia prie paskelbtų (shared) serverio resursų; • rašo į CD, kai naudojamos LPT/USB jungtys. (skaitymui iš CD netinka); • turi tvarkykles skaitymui iš CD-ROM (gali būti naudojami kuriant įkraunamus CD).

 13. Įkrovimo (Boot) diskelio sukūrimas

 14. Iš sąrašo pasirenkamaskompiuterio tinklo plokštės tipas.Jei jo sąraše nėra - spaudžiama Add .

 15. Kadangi Ghost programa dirba DOS aplinkoje, tinka tik Ndis2 arba Packet tinklinių plokščių tvarkyklės (draiveriai). Dažniausiai tinklo plokštėms naudojamos Ndis2 tvarkyklės.

 16. Paspaudus Setup, kompiuteryje pasirenkamas tinklo plokštės tvarkyklių katalogas Ndis

 17. Ghostprograma pasiima reikalingus duomenis ir įtraukia pasirinktą plokštę į tinklo plokščių sąrašą.

 18. Pasirenkama PC-DOS versija (MS-DOS, jei operacinė sistema Windows 98).

 19. Network Settings lange įvedamas kompiuterio IP adresas arba pažymima, kad suinstaliuotas DHCP serveris.

 20. Reviewlange galima peržiūrėti kuriamo įkrovimo diskelio turinį. Toliau diskelis formatuojamas ir surašomi reikalingi failai.

 21. Įkrovimo (Boot) diskelio turinys

 22. Kieto disko ar jo segmento (partition) atvaizdo kūrimas ir jo atstatymas

 23. Serveryje paleidžiama GhostCast server programa

 24. Session Name - įrašomas sesijos vardas;Image File - pasirenkama atvaizdo įrašymo vieta;Dump From Client – jei kuriamas atvaizdas diskui (Disk) ar segmentui (Partition);Load To Client – jei atvaizdas siunčiamas į kompiuterį.Užpildžius laukus spaudžiama Accept Clients – prijungti klientinius kompiuterius.

 25. Klientinis kompiuteris įkraunamas įkrovimo (Boot) diskeliu. Vykdoma Ghost.exe programa Dos režime. Pasirenkama GhostCast > MultiCast > GhostCast Sesion Name lange įrašomas sesijos vardas (tas pat kaip serverio Sesion Name lange). Discovery Method nurodomas prisijungimo prie serverio būdas.

 26. Kuriant atvaizdą,klientiniame kompiuteryje :- pažymimas diskas ar jo segmentas, kurio atvaizdas kuriamas;- pasirenkamas atvaizdo suspaudimo būdas;- paleidžiamas procesas.Serveryje matomas langas:

 27. Įkraunant atvaizdą į kompiuterį (klonuojant),serveryje vėl vykdoma GhostCast Server programa, pasirenkant punktą Load To Client, nurodant sesijos vardą, atvaizdo vietą ir spaudžiant Accept Clients.Kai serverio programa prisijungia visus klientinius kompiuterius (jų adresai matomi lange), spaudžiama Send. Klonuoti galima keletą kompiuterių vienu metu. Visi jie turi būti įkrauti įkrovimo diskeliais ir pasirinktas GhostCast režimas.

 28. Diskų klonavimas su CD-ROM • Sistemos įkrovimo diskelis paruošiamas operacinėje sistemoje Windows 98; • Pakoreguojami config.sys ir autoexec.bat failai, sukuriamas ghost.bat failas; • Į CD įkraunama sistema; • Į CD įrašoma: atvaizdo failas (sukurtas anksčiau), ghost.bat , ghost.exe .

 29. Autoexec.bat failas sisteminiame įkrovimo diskelyje

 30. Config.sys failas sisteminiame įkrovimo diskelyje

 31. Į kompaktinį diską įrašomas failas ghost.bat :echo on h: \ghost.exe –clone,mode=load,src=h:/atvaizd.gho,dst=1 –fxmode – klonavimo komandos tipas (load – file-to-disk load)src – kelias iki atvaizdo failodst – į kurį diską rašomas atvaizdasfx – baigus vykdyti Ghost programą grįžtama į DOS-ą

 32. Įkrovimo sistemos įrašymas į CD(naudojant Nero5 burning room)

 33. Jei atvaizdo failas netelpa į vieną CD, kuriamas fragmentuotas atvaizdo failas. GhostCast Server lange įrašomas raktas, kuriame:-split=660 – fragmento dydis (Mb),-z9– suspaudimo laipsnis.

 34. Detalus Symantec Ghost programos pristatymas yra :http://www.symantec.com/techsupp/tutorial/

More Related