Download
afs tning 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Afsætning 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Afsætning 2012

Afsætning 2012

295 Views Download Presentation
Download Presentation

Afsætning 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Afsætning 2012

 2. Plan for uge 5 • Konsument/producentmarkedet – ill. 3 • http://www.youtube.com/watch?v=kvExuJarZfQ • Markedssegmentering • Segmenteringsprocessen • Valg af målgruppestrategi • Livsstilsanalyser

 3. 4 P’er Konsumentmarkedet Producentmarkedet

 4. Segmentering • Kun få virksomheder kan markedsføre sig til alle potentielle kunder • Så effektiv markedsføring kræver begrænsning • Markedet kan opdeles i segmenter, hvor man så vælger sin målgruppe

 5. Markedssegmentering • En opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter) (systematisk/strukturet inddeling) • Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn. • Eksempler: alder, bopæl, køn, værdier, holdninger, livsstil, købsadfærd og forbrug

 6. Målgruppe • Blandt segmenterne udvælges målgruppen • 4 P’er tilpasses målgruppen Målgruppen er den eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring mod

 7. Fordele ved segment. • Mere individuelt tilpasset marketingmix • Kender segmentets behov og krav • Taler deres sprog • Bedre udnyttelse af ressourcer • Målrette produktudvikling

 8. Segmenteringsprocessens faser

 9. Fase 1 – beskrivelse af markedet • Kort markedsbeskrivelse • Afgrænsning af markedet, fx geografisk • Faktorer, der har betydning for segmenteringen - Efterspørgselsforhold (kap. 7) - Branchens kendetegn - Konkurrencesituation

 10. Fase 2 – Valg af segmenteringsvariable • Segmenteringsvariable • er et kendetegn, der beskriver den enkelte forbruger, fx alder, indkomst, bopæl, eller livsstil. • Opdeles i: • Sociodemografiske variable • Adfærdsorienterede variable

 11. Fase 2 – Sociodemografiske varible • Sociodemografiske variable • Vedrører de mere eller mindre synlige kendetegn, som forbrugere har. • Alder, køn, bopælsområde, livsfase (familiestatus i kom- bination med alder). Ændres. • Uddannelse, arbejde, indkomst (Rolex, Casio)

 12. Fase 2 - Adfærdsorienterede variable • Adfærdsorienterede variable • Vedrører forhold relateret til vores forbrug, holdning til brands og lyst og evne til forandringsvillighed.

 13. Crazy Daisy • Crazy Daisy står overfor at måtte lukke i Skive pga. for få gæster • De vil derfor lave en markedsføringskampagne for at få flere gæster • Hvilket segment skal de henvende sig til • Begrund

 14. Udarbejdelse af segmenteringsmatrix • Pas på ikke at få for mange segmenter • Her 3 * 3 * 3=27 segmenter

 15. Fase 3: Vurdering -segmenters attraktivitet (SMOK) • SMOK (SMUK) • er den screeningsmetode, man anvender for at udelukke de mindst attraktive segmenter og finde det/de segment(-er), der er mest attraktive at vælge som målgruppe. • Segmentets størrelse og vækst • Muligheder for kontakt med segmentet • Omkostninger ved bearbejdning af segmentet • Konkurrencen om segmentet

 16. Valg af målgruppestrategi

 17. Målgruppestrategi • Baggrund for samlede marketingmix • Udifferentieret markedsføring • Alle segmenter modtager samme kommunikation • Eks. Energi Midt • Differentieret markedsføring • Segmenterne grupperes, og der udarbejdes forskellige marketingmix, der tager hensyn til segmenternes indbyrdes forskellighed. Eks. Canal Digital

 18. Målgruppestrategi •  Koncentreret markedsføring • Virksomheden koncentrerer sig om udvalgte segmenter med særlige behov og krav. • Eks. Mercedes • One-to-one markedsføring • Man segmenterer ikke, da produktet tilpasses den enkelte forbruger (konsumentenhed). • Eks. B2B, nethandel, specialbyggede computere

 19. Livsstilsanalyser • Gallups Kompas

 20. Livsstilsanalyser

 21. Livsstilsanalyser Interaktivt kort: http://www.conzoom.eu/map/

 22. Opgaver • Tjekopgaver • Forståelsesopgaver • Opgave i relation til Handelsskolen