html5-img
1 / 8

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda 1

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda 1. Dret processal Administratiu Part Comuna Jordi Miró Fruns Novembre 2010. Recurs 635/2009

dandre
Télécharger la présentation

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EPJ 2010/2011Postgrau Tarda 1 Dret processal Administratiu Part Comuna Jordi Miró Fruns Novembre 2010

  2. Recurs 635/2009 Secció 2ª TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA A LA SALA CONTENCIOSA - ADMINISTRATIVA FRANCISCO-JAVIER MANJARÍN ALBERT, Procurador de la senyora ............ en el recurs indicat, formulo escrit de demanda de conformitat amb els següents F E T S Primer Actuació administrativa impugnada en aquest procés En el present procés contenciós-administratiu es pretén la nul·litat de l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya del dia 17 de novembre de ..................................

  3. Segon El contingut de l’expedient administratiu L’expedient administratiu enviat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya es composa de dues parts diferenciades i, així mateix, numerades de forma .............. Tercer Característiques de la finca expropiada La finca situada al carrer Segòvia 26, de Barcelona, va ésser qualificada pel Pla General Metropolità de 1976 amb la clau 13b, ............................................. Quart L’expedient d’expropiació L’Alcalde de Barcelona, per Decret del dia 4 de juliol de 2008 (foli 25 expedient Ajuntament) va aprovar inicialment la relació de béns i drets ............ Cinquè La valoració del Jurat d’Expropiació L’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya del dia 17 de novembre de 2009 (folis 55 a 60 expedient Jurat) va assumir integrament la proposta de ............................

  4. Sisè Coincidències i discrepàncies amb la valoració del Jurat d’Expropiació Coincidim amb l’acord del Jurat d’Expropiació en la plena aplicació del Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós ..................................... F O N A M E N T S D E D R E T • Fonaments de caràcter jurídico-processal • Pel que fa referència a la competència territorial i objectiva d’aquest Jutjat, • la capacitat processal i legitimació de l’entitat .................................................... II. La presumpció d’encert del Jurat no l’eximeix de l’obligació de motivar les seves decisions Com ha declarat reiteradament la doctrina del Tribunal Suprem, les decisions del Jurat d’Expropiació estan investides de la presumpció d’encert ............................................

  5. III. El valor conjunt del sòl i edificacions per comparació amb el mercat que va aprovar el Jurat estava equivocat En el full 4 de la resolució del Jurat (foli 58 expedient Jurat) s’indica que el valor de la finca expropiada (conjunt del sòl i l’edificació) per .................................... IV. El Jurat va calcular el valor residual del sòl aplicant criteris equivocats i duplicant despeses En els fulls 5 y 6 de la resolució del Jurat (folis 59 y 60 expedient Jurat) s’indica que el valor del sòl calculat pel mètode de repercussió era de ................. V.El preu just del solar expropiat Com abans ja s’ha exposat, el preu just de la finca expropiada serà, en aplicació l’article 24.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, el valor ..........

  6. VI. Procedeix abonar els perjudicis provocats a l’actora En aplicació de l’article 31.2 de la Llei Jurisdiccional, en aquest procés judicial es formula, a més de la pretensió de nul·litat de l’acte administratiu .............................. Per això, S O L · L I C I T O : Tingui per formulat el present escrit de demanda i, en el seu dia, es dicti sentència que estimi el present recurs contenciós-administratiu i, en conseqüència: a) acordi la nul·litat de la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya del dia 17 de novembre de 2009; b) declari en la quantitat de 489.158,77 euros el preu just corresponent a la finca situada al carrer Segòvia 26, de Barcelona; c) declari la procedència de l’abonament dels interessos indicats en el Fonament de Dret VI com a mesura pel ple restabliment de la situació jurídica individualitzada, consistent en l’abonament del preu just; i d) ordeni a l’Ajuntament de Barcelona que procedeixi a abonar l’import del preu just, així com el dels interessos d’aquella quantitat.

  7. PRIMER ATRESSI : Que retorno l’expedient administratiu lliurat a aquesta representació per formular l’escrit de demanda. SEGON ATRESSI : Que en aplicació de l’article 40 de la Llei Jurisdiccional de 1998 aquesta part manifesta que, al seu parer, la quantia d’aquest procés és de 247.597,40 euros, que és la diferència entre la quantia de la pretensió i la quantia de l’acte administratiu impugnat. TERCER ATRESSI : En aplicació dels articles 60 i 62 de la Llei Jurisdiccional aquesta part manifesta el seu interès de que es rebi aquest procés a prova, per tractar sobre el valor del sòl expropiat; i el valor de l'edifici; i posa de manifest el seu interès de que, en el seu moment processal, es celebri tràmit de conclusions. QUART ATRESSI : En aplicació de l'article 339.2 de la Llei d'Enjudiciament Civil demanem que es procedeixi, en el seu dia, a la designació judicial d'un perit Arquitecte superior per a dictaminar sobre la valoració dels béns i drets afectats per l'expedient expropiatori, segons els extrems que es proposaran en el període probatori.

  8. Per això, S O L · L I C I T O : Tingui per retornat l’expedient administratiu, per manifestada l’opinió d’aquesta part respecte de la quantia del procés i, en el seu moment processal, s’obri aquest procés a prova, es designi el perit indicat per a l'emissió del dictamen pericial i se celebri tràmit de conclusions. Barcelona, 30 d’abril de 2010. Jordi Miró Fruns Fco. Javier Manjarín Albert Advocat Procurador

More Related