1 / 129

GV. LÊ THỊ HẠNH

CHƯƠNG 1:. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH. GV. LÊ THỊ HẠNH. TÀI LIỆU THAM KHẢO *********. Ts. Trần Kim Dung , gíao trình QTNNL, NXB thống kê – 2006. Ts. Nguyễn Ngọc Quân và Ths Nguyễn Văn Điền , giáo trình QTNNL, NXB trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- 2007.

danika
Télécharger la présentation

GV. LÊ THỊ HẠNH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GV. LÊ THỊ HẠNH

 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO********* • Ts. Trần Kim Dung, gíao trình QTNNL, NXB thống kê – 2006. • Ts. Nguyễn Ngọc Quân và Ths Nguyễn Văn Điền, giáo trình QTNNL, NXB trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- 2007. • Một số tài liệu tham khảo khác.

 3. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỤC TIÊU CHƯƠNG • Hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL. • Biết được các họat động chủ yếu của QTNNL. • Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường. • Bản chất và vai trò của nhà quản trị.

 4. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL • Doanh nghiệp là tập hợp các nguồn lực: • Con người. • Máy móc. • Kiến thức, khoa học kỹ thuật. • Tiền. • Nhân lực gồm: • Thể lực. • Trí lực. 1.1 KHÁI NIỆM

 5. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL • Nguồn nhân lực: là tất cả các thành viên trong tổ chức sử dụng kiến thức, kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm, hành vi đạo đức,.. để thành lập, phát triển và duy trì doanh nghiệp. “ QTNNL là tất cả các họat động của tổ chức nhằm thu hút, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và gìn giữ một lực lượng lao động phù hợp yêu cầu của tổ chức về cả số lượng và chất lượng ”

 6. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL • QTNNL là công tác quản lý con người trong nội bộ một tổ chức, là sự đối xử của tổ chức đối với lao động. • QTNNL chịu trách nhiệm đưa con người vào tổ chức giúp cho họ thực hiện công việc, thù lao lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh. 1.2 PHẠM VI • ( Nguồn: Giáo trình QTNNL, TS. Nguyễn Ngọc Quân,NXB ĐH kinh tế quốc dân Hà Nội- 2007, trang 8)

 7. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL • Thành lập tổ chức, giúp tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường. • Phát triển nguồn nhân lực làm tăng năng suất. • Quản lý nguồn lực khác hiệu quả. • Tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 1.3 VAI TRÒ

 8. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL • Sử dụng hiệu quả NNL nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. • Củng cố và duy trì số lượng và chất lượng lao động. • Tạo điều kiện môi trường làm việc cho nhân viên. • Xây dựng mối quan hệ tốt giữa nhân viên và người quản lý, tạo đặc thù cho DN. 1.4 MỤC TIÊU • ( Nguồn: Giáo trình QTNNL, TS. Nguyễn Ngọc Quân,NXB ĐH kinh tế quốc dân Hà Nội- 2007, trang 8)

 9. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 2. TÍNH KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT CỦA QTNNL • Là hệ thống các kiến thức, nguyên tắc và phương pháp khoa học được đúc kết và kiểm nghiệm qua thực tế. TÍNH KHOA HỌC TÍNH NGHỆ THUẬT • Là cách thức vận dụng linh hoạt kiến thức, phương pháp, kỹ năng QTNLvào thực tế.

 10. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 3. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐNNL: • Nhóm chức năng thu hút NNL: • Hoạch định NNL • Phân tích và thiết kế công việc • Thu hút, tuyển dụng và bố trí nhân lực • Nhóm chức năng đào tạo và phát triển NNL: • Có 2 loại: đào tạo mới và đào tạo lại • Huấn luyện và đào tạo nhân viên • Hướng nghiệp cho nhân viên • Nhóm chức năng duy trì NNL: • Đánh giá hiệu quả công việc • Xây dựng và quản lý hệ thống tiền lương • Quan hệ xã hội

 11. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 4. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HĐNNL • Có 4 nguồn thay đổi tới các hoạt động QTNNL: • Môi trường vật chất và môi trường kinh tế. • Môi trường công nghệ- kỹ thuật và thông tin. • Môi trường chính trị. • Môi trường văn hóa- xã hội.

 12. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 4. TÁC ĐỘNG CUẢ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HĐNNL • a.Môi trường bên trong doanh nghiệp: • Mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp. • Quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. • Văn hóa của doanh nghiệp • Công nghệ của doanh nghiệp. • b. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp: • Kinh tế- chính trị • Dân số- lực lượng lao động • Văn hóa- xã hội • Pháp luật • Khoa học- công nghệ • Khách hàng • Đối thủ cạnh tranh.

 13. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 5. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG NHÂN SỰ • Công ty nhỏ: (Nguồn: Human resource management, Wendell E.French, Houghton Mihlin Comp:1994, page.14)

 14. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 5. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG NHÂN SỰ • Công ty lớn: (Nguồn: Human resource management, Wendell E.French, Houghton Mihlin Comp:1994, page.14)

 15. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 6. VAI TRÒ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ NNL • Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách. • Phối hợp các trưởng bộ phận thực hiện các họat động • Cố vấn cho các nhà quản trị. • Kiểm tra việc thực hiện các chính sách và thủ tục về quản trị.

 16. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 7. PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN TRỊ NL • Công bằng và kiêm quyết. • Ý thức nghề nghiệp. • Sự khéo léo và tài xoay xở. • Người chính trực và trung thực. • Có tinh thần trách nhiệm XH. • Biết quan tâm và cảm thông. • Hiểu về lao động và các giới hạn khác. • Kỹ năng truyền thông.

 17. Chương 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CÔNG VIỆC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GV. LÊ THỊ HẠNH

 18. TÀI LIỆU THAM KHẢO********* • Ts. Trần Kim Dung, gíao trình QTNNL, NXB thống kê – 2006. • Ts. Nguyễn Ngọc Quân và Ths Nguyễn Văn Điền, giáo trình QTNNL, NXB trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- 2007. • Một số tài liệu tham khảo khác.

 19. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC MỤC TIÊU CHƯƠNG • Hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc • Nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc • Biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể

 20. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: 1.1 KHÁI NIỆM “Phân tích công việc là quá trình thu thập các tư liệu, xử lý và đánh giá thông tin liên quan đến công việc một cách có hệ thống, nhằm chỉ rõ bản chất của từng công việc.”

 21. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: • Cung cấp các thông tin: đặc điểm, yêu cầu và tiêu chuẩn của công việc. • Sắp xếp, tuyển dụng, bố trí, thuyên chuyển nhân sự phù hợp. • Đánh giá kết quả thực hiện công việc • Xây dựng chương trình đào tạo thích hợp . • Giảm thiểu chi phí, rủi ro. 1.2 LỢI ÍCH

 22. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: Bước 1:Xác định mục đích của phân tích công việc Bước 2:Lựa chọn người phân tích côngviệc Bước 3:Lựa chọn phương thức thu thập thông tin. Bước 4:Tiến hành thu thập thông tin. Bước 5:Kiểm tra mức độ chính xác của thông tin Bước 6:Triển khai xây dựng các bản mô tả công việc, yêu cầu công việc và tiêu chuẩn công việc. 1.3 CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH

 23. CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: • Khi tổ chức mới thành lập. • Khi xuất hiện công việc mới • Khi xuất hiện những thay đổi về nội dung trong công việc... • Khi áp dụng công nghệ mới, phương pháp mới. • Khi tổ chức cần rà soát chu kỳ họat động. KHI NÀO CẦN PHÂN TÍCH?

 24. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: • Phỏng vấn trực tiếp và so sánh câu trả lời từ nhiều người lao động về cùng công việc. • Lập bảng câu hỏi: dùng bản câu hỏi thiết kế liên quan đến công việc. • Giám sát /ghi hình và ghi chép họat động trực tiếp nhân viên thực hiện công việc. • Nhật ký công việc, ghi chép sự kiện,.. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN PHÂN TÍCH

 25. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: a. Bản mô tả công việc: mô tả chi tiết vị trí công việc, chức năng, nhiệm vụ cần thực hiện,... b. Bản yêu cầu công việc: yêu cầu về kỹ năng, trình độ chuyên môn, tiến trình thực hiện,... c. Bản tiêu chuẩn công việc: đưa ra tiêu chí về số lượng và chất lượng,nhằm đánh giá hiệu quả công việc và trả thù lao cho nhân viên 1.4 CÁC TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN PHÂN TÍCH

 26. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 2. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC: “Là quá trình xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể được thực hiện bởi từng người lao động trong tổ chức cũng như các điều kiện cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm đó.” 1.1 KHÁI NIỆM

 27. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 2.2 CÁC YẾU TỐ CẦN XÁC ĐỊNH 2. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC: • Nội dung công việc. • Các trách nhiệm đối với tổ chức. • Các điều kiện lao động

 28. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH &THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 2. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC: • Thiết kế công việc theo cá nhân • Thiết kế công việc theo nhóm • Thiết kế công việc theo dây chuyền 2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP

 29. CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GV. LÊ THỊ HẠNH

 30. CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC • Tài liệu tham khảo: • Ts. Nguyễn Văn Điền vs. Nguyễn Ngọc Quân, giáo trình QTNNL, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội- 2007. • Ts. Trần Kim Dung, giáo trình QTNNL-HRM, NXB thống kê- 2006. • Và một số tài liệu khác có liên quan.

 31. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC MỤC TIÊU CHƯƠNG • Hiểu được khái niệm HĐNNL. • Lợi ích của họach định NNL • Nắm được quy trình họat động HĐNNL • Các giải pháp dự đoán cung và cầu NNL

 32. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 1. TỔNG QUÁT VỀ HĐNNL 1.1 KHÁI NIỆM “HĐNNL là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu NNL, đưa ra các giải pháp và chính sách để đảm bảo về chất lượng và số lượng NNL cho hiệu quả công việc của tổ chức.”

 33. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 1.2 MỤC TIÊU 1. TỔNG QUÁT VỀ HĐNNL • Ước tính số lượng NNL làm việc cho tổ chức • Ước tính về trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc • Lựa chọn các giải pháp cân đối cung và cầu nhân lực của tổ chức .

 34. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 1. TỔNG QUÁT VỀ HĐNNL 1.3 LỢI ÍCH • Nhận thức về thực trạng sử dụng NNL trong doanh nghiệp • Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng NNL trong tương lai (cung và cầu) • Giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên kịp thời. • Tăng năng suất và lợi thế cạnh tranh của tổ chức.

 35. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC • HĐ NNL và quản trị chiến lược: 7 Chiến lược Kinh doanh 8 Chiến lược QTNNL A 2 Chiến lược QTNNL D 1 Chiến lược KD 4 Chiến lược QTNNL E 3 Chiến lược KD 10 Chiến lược QTNNL 9 Chiến lược Kinh doanh C 5 Chiến lược KD 6 Chiến lược QTNNL

 36. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 2. QUY TRÌNH HĐNNL: Bước 1: Dự báo nhu cầu NNL trong tương lai của tổ chức/ doanh nghiệp. Bước 2: Phân tích tình hình thực trạng NNL của doanh nghiệp Bước 3: Dự báo nguồn cung và cầu sắp tới Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện. Bước 5: Tiến hành bố trí/sử dụng nhân lực Bước 6: Đánh giá kết quả đạt được.

 37. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 2. QUY TRÌNH HĐNNL: 2.1 YẾU TỐ TÁC ĐỘNG HĐNNL

 38. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 2. QUY TRÌNH HĐNNL: 2.1 YẾU TỐ TÁC ĐỘNG HĐNNL NHÂN TỐ BÊN TRONG Kế hoạch Marketing Kế hoạch công nghệ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CHUNG Kế hoạch tài chính Kế hoạch sản xuất CƠ CẤU TỔ CHỨC

 39. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC • Doanh nghiệp cần phải biết: • Doanh nghiệp mong đạt được mục tiêu gì? • Doanh nghiệp sẽ thực hiện những họat động nào? • Doanh nghiệp sẽ sản xuất những sản phẩm và dịch vụ nào? • Doanh nghiệp sẽ sản xuất quy mô như thế nào?

 40. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC • Cần bao nhiêu nhân viên cho từng vị trí công việc? • Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của từng cá nhân đối với công việc cụ thể? • Khi nào cần những nhân viên này?

 41. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC a. Phương pháp định tính: • Phương pháp từ dưới lên: • Phương pháp từ trên xuống: • Phương pháp DELPHI: 3.1 DỰ ĐOÁN CẦU NHÂN LỰC b. Phương pháp định lượng: • Xu hướng tuyến tính • Hồi quy • Toán học đơn giản:

 42. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC 3.2 DỰ ĐOÁN CUNG NHÂN LỰC CUNG BÊN TRONG CUNG BÊN NGOÀI + Phân loại lực lượng LĐ hiện có + Phân loại nhân lực hiện có + Biến động sinh tử + Thu thập thông tin Lực lượng lao động XH + Chất lượng NNL + Tình hình di dân.

 43. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 4. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HĐNNL • Xác định điểm mạnh, điểm yếu,... • Phân tích về mặt hệ thống: cơ cấu tổ chức, Chất lượng NLĐ, chính sách quản lý NNL,.. • Phân tích về mặt quá trình: mức độ công việc, văn hóa giao tiếp, điều kiện làm việc, cách thức quản lý NNL,...

 44. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 5. GIẢI PHÁP CUNG - CẦU HĐNNL • So sánh nhu cầu NNL với thực trạng NNL. • Xác định nhân lực của doanh nghiệp thừa hay thiếu so với nhu cầu. Số cần bổ sung = Số cần có – số hiện có + số nghỉ việc. • Lựa chọn giải pháp để khắc phục dư thừa hay thiếu NNL.

 45. Cân đối cung và cầu NNL • Đào tạo lại • Đề bạt nội bộ • Tuyển từ bên ngoài • Sử dụng lao động không thường xuyên • Thực hiện chế độ làm thêm giờ CẦU > CUNG ( Thiếu nhân lực) • Bố trí, sắp xếp lại NL trong tổ chức • Đào tạo và phát triển kỹ năng cho lao động • Đề bạt, thăng chức cho nhân viên • Tuyển mộ thêm nhân viên có năng lực • từ bên ngòai CẦU = CUNG (Cân bằng) • Cho nghỉ việc: tạm thời hoặc vĩnh viễn • Thỏa hiệp giảm giờ làm hoặc làm việc chung • Nghỉ không ăn lương. • Cho tổ chức khác thuê NL • Vận động tự nghỉ hưu sớm, mất sức, thôi việc • Bổ sung nhân viên cho các chức vụ còn trống CẦU < CUNG ( Thừa nhân lực)

 46. 6. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGẮN HẠN • Có 3 tình huống xảy ra: • Tính thời vụ trong KD • Cao điểm của sản xuất • Giảm sản lượng KẾ HOẠCH TRUNG HẠN • Có 3 tình huống xảy ra: • Thiếu nhân sự • Thừa nhân sự • Đủ nhân sự KẾ HOẠCH DÀI HẠN • Cần có kế họach phát triển phù hợp với chiến lược kinh doanh lâu dài của tổ chức • Cần tạo ra sự hài hòa trong dự báo cung cầu NNL và vận động phát triển nhân viên

 47. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNHNGUỒN NHÂN LỰC 7. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN • Hướng dẫn các họat động hoạch định NNL • Xác định các sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện • Phân tích các nguyên nhân dẫn đến sai lệch đó • Đưa ra các biện pháp điều chỉnh sai lệch và hoàn thiện.

 48. Chương 4: TUYỂN MỘ VÀ LỰA CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GV. LÊ THỊ HẠNH

 49. TÀI LIỆU THAM KHẢO********* • Ts. Trần Kim Dung, gíao trình QTNNL, NXB thống kê – 2006. • Ts. Nguyễn Ngọc Quân và Ths Nguyễn Văn Điền, giáo trình QTNNL, NXB trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- 2007. • Một số tài liệu tham khảo khác.

 50. TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . CHƯƠNG 4 MỤC TIÊU CHƯƠNG • Hiểu được khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn NNL • Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ và lựa chọn. • Quy trình tuyển mộ và lựa chọn ? • Đánh giá kết quả tuyển dụng và thực hiện bố trí nhân sự

More Related