Download
horizon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Horizon PowerPoint Presentation

Horizon

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Horizon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Horizon

 2. System Horizon- definicja jest nowoczesnym systemem bibliotecznym ułatwiającym pracę bibliotekarzy i obsługę czytelników. Automatyzuje prace związane z katalogowaniem i gromadzeniem dokumentów, śledzeniem wpływów wydawnictw ciągłych, wyszukiwaniem i udostępnianiem książek; opracowuje różne dane statystyczne i raporty. Horizon składa się z szeregu modułów, z których każdy odpowiada za odrębne czynności, wykorzystując przy tym rekordy z baz danych i tablic.

 3. System Horizon - definicja • System HORIZON został oparty na bazie architektury klient-serwer. Klientami systemu mogą być wszystkie PC pracujące pod systemami operacyjnymi aplikacji HORIZON-a. • Ważnym jego atutem jest wykorzystanie standardu MARC, przede wszystkim UNIMARC i USMARC oraz interfejsu Z39.50 do komunikacji z innymi systemami. System HORIZON umożliwia pełne uwierzytelnianie użytkowników na podstawie ich identyfikatorów i haseł umieszczonych w bazie danych. HORIZON udostępnia zarówno dane multimedialne jak i pełnotekstowe baz danych.

 4. Początek prac w Bibliotece Uniwersyteckiej • 1996 r. powołano komórkę organizacyjną mającą bezpośrednio zajmować się wdrożeniem systemu bibliotecznego, Samodzielną Sekcję do Spraw Komputeryzacji. • W 1997 zainstalowano w Bibliotece Uniwersyteckiej serwer, na którym oprócz bazy Biblioteki umieszczono bazy Biblioteki Akademii Muzycznej, Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych oraz Biblioteki Raczyńskich.

 5. Wdrożenia • 1. W 1998 r. rozpoczęto prace w module katalogowania od opracowywanie wydzielonego księgozbioru dydaktycznego, udostępnianego bezpośrednio w wypożyczalni. • Przeprowadzono selekcję księgozbioru głównego, zgromadzonego w magazynach zamkniętych pod kątem wyodrębnienia z niego podręczników i umieszczenia ich w księgozbiorze wypożyczalni.

 6. Wdrożenia • Od 1 stycznia 1999 r. zakończono opracowywanie księgozbioru w sposób tradycyjny, na kartach katalogowych i rozpoczęto katalogowanie nowych nabytków w systemie komputerowym. • Uruchomiono również moduł gromadzenia zbiorów oraz częściowo moduł czasopism skupiając się głównie na tworzeniu opisów bibliograficznych czasopism bieżąco wpływających do biblioteki.

 7. Wdrożenia • W 1999 r. w module gromadzenia komputerowo opracowywane będą jedynie druki zwarte. • Równolegle z pracami związanymi z wdrożeniem katalogowania wydawnictw zwartych postępowały prace dotyczące wdrożenia modułu czasopism w Bibliotece Uniwersyteckiej. • Wdrożenie modułu czasopism przebiegało dużo wolniej.

 8. Wdrożenia • Od początku roku 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie do bazy opisów wydawnictw ciągłych na bieżąco wpływających do biblioteki. • Wdrażanie modułu udostępniania zbiorów rozpoczęto w lipcu 1999 r. • Pracownicy bibliotek systemu bibliotecznego we wrześniu 1999 roku zarejestrowali, posługując się listami dostarczonymi z dziekanatów, konta dla około 4 tys. studentów pierwszego roku studiów.

 9. Wdrożenia • W październiku 1999 roku, po oddaniu do użytku nowych pomieszczeń wypożyczalni, rozpoczęto w Bibliotece Uniwersyteckiej udostępnianie zbiorów w oparciu o system komputerowy. • Na początku roku 2000 rozpoczęto wydruki monitów. Na początek roku akademickiego 2000/2001 przewidziano uruchomienie możliwości samodzielnego zamawiania przez czytelników wypożyczonych pozycji. • Postanowiono opracowywać księgozbiór aktywny - zamawiany przez czytelników.

 10. Wdrożenia • Od stycznia 1999 roku zaplanowano cykl wdrożeń do modułu katalogowania w bibliotekach systemu. • Dalsze wdrożenia w sieci bibliotek systemu uzależnione są w dużym stopniu od następujących elementów: • - uzupełnienie lub modernizacja sprzętu komputerowego; • - podłączenie kolejnych bibliotek do sieci uniwersyteckiej; • - dokończenie instalacji lub aktywacja zamontowanych gniazd komputerowych; • - dalsze szkolenia pracowników systemu bibliotecznego.

 11. DOTYCHCZASOWE SKUTKI I EFEKTY WPROWADZENIA KOMPUTERYZACJI • Nastąpiło ujednolicenie zasad katalogowania i klasyfikowania księgozbioru oraz powstanie wspólnej bazy katalogowej dla wszystkich bibliotek systemu bibliotecznego Uczelni. • Umożliwiono przejmowania opisów bibliograficznych z innych systemów katalogowych. • Powołano stanowisko zastępcy dyrektora do spraw komputeryzacji systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu.

 12. DOTYCHCZASOWE SKUTKI I EFEKTY WPROWADZENIA KOMPUTERYZACJI • Utworzono zespół do spraw komputeryzacji oraz przeorganizowano Oddział Czasopism i Wydawnictw Ciągłych. • Wprowadzono regulamin udostępniania zbiorów przewiduje możliwość wypożyczania książek z księgozbioru głównego wydanych po 1970 roku.

 13. Perspektywy • Na kolejne lata planowane jest podjęcie następujących działań: • - Wdrożenie w całości modułu czasopism w Bibliotece Uniwersyteckiej; • - Wdrożenie systemu HORIZON w Oddziale Zbiorów Specjalnych; • - Uruchomienie systemu zamawiania przez PAC; • - Uruchomienie modułu zamawiania z magazynu zamkniętego; • - Uruchomienie rejestracji wypożyczeń w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej; • - Dokończenie konwersji księgozbiorów z systemu SOWA; • - Uruchomienie modułu udostępniania zbiorów w kolejnych bibliotekach systemu bibliotecznego; • - Wdrożenie podsystemu LEKTURY w oparciu o system HORIZON.

 14. Źródła elektroniczne dostępne ze strony domowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej

 15. Zmiany organizacyjne spowodowane komputeryzacją • Za całość wdrożenia uczyniono odpowiedzialnym bibliotekarza systemowego. • Do pracy w systemie HORIZON przystąpiło wraz z Biblioteką Uniwersytecką dwadzieścia osiem bibliotek systemu bibliotecznego Uczelni i niebawem przystąpią kolejne. • Kontrolę wprowadzanych opisów bibliograficznych oraz opiekę merytoryczną powierzono pracownikom Oddziału Opracowania Alfabetycznego Zbiorów.

 16. Zmiany organizacyjne spowodowane komputeryzacją • Pracownicy Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów udzielają konsultacji i kontrolują hasła przedmiotowe tematycznie odpowiadające ich zakresowi pracy. • Ważnym aspektem było ustalenie drogi książki w bibliotece, rozpoczynając od momentu jej wpływu do biblioteki aż do ustawienia jej na półce w magazynie.

 17. Zmiany organizacyjne spowodowane komputeryzacją • Postanowiono o zaniechaniu wypełniania tzw. druków obiegu książki, które okazały się zbyteczne. • Postanowiono o zaniechaniu wypełniania ręcznego inwentarzy bibliotecznych. Od początku roku 1999 rejestracja majątku biblioteki odbywa się już tylko w systemie komputerowym. • Powołano w ramach Oddziału Katalogów Zespół do spraw retrokonwersji powierzając mu wraz z początkiem roku akademickiego 1999/2000 bardzo odpowiedzialne i pracochłonne zadanie opracowywania pozycji zwartych zamawianych przez czytelników. • Wprowadzono komputerową rejestrację wypożyczeń dla studentów oraz dla osób, które uporządkowały zaległości w wypożyczeniach w starym systemie rewersowym. • Kolejnym krokiem było przekształcenie Oddziału Opracowania Wydawnictw Ciągłych w Oddział Czasopism i Wydawnictw Ciągłych.

 18. Monity w systemie Horizon - instrukcja • INSTRUKCJE TWORZENIA REKORDÓW BIBLIOGRAFICZNYCH WYDAWNICTW ZWARTYCH W SYSTEMIE HORIZON: • tworzenie i wypełnianie rekordu zasobu • kontrola rekordów po konwersji z Biblioteki Instytutu Historii • kopiowanie rekordów z bazy UMK w Toruniu • pole 008 • prace współwydane • wydawnictwa seryjne • wydawnictwa wielotomowe • zasady doboru haseł

 19. Dziękuję za uwagę!