1 / 23

Dopady nové potravinářské legislativy na provozovatele potravinářských podniků

Dopady nové potravinářské legislativy na provozovatele potravinářských podniků. Bezpečnost potravin a požadavky na jakost potravinářských výrobků, nové technologie, kontrola orgány státního dozoru Ministerstvo zemědělství Odbor potravinářské výroby a legislativy Ing. Eva Přibylová

deiter
Télécharger la présentation

Dopady nové potravinářské legislativy na provozovatele potravinářských podniků

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dopady nové potravinářské legislativy na provozovatele potravinářských podniků Bezpečnost potravin a požadavky na jakost potravinářských výrobků, nové technologie, kontrola orgány státního dozoru Ministerstvo zemědělství Odbor potravinářské výroby a legislativy Ing. Eva Přibylová únor – březen 2006

 2. Potravinové právo • Acquis communitaire • Národní legislativní úpravy • Harmonizovaná a neharmonizovaná sféra • Proces revize potravinového práva • Filozofie „z farmy na stůl“ • Důraz na bezpečnost potravin • Ochrana spotřebitele

 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin • definice potravinového práva a jeho obecné zásady • zahrnuje výrobu potravin jako celek, a to od prvovýroby a výroby krmivaž po prodej nebo dodávky potravin spotřebiteli, neboť každý článek může mít potenciální dopad na bezpečnost potravin • definice potraviny • Jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem, nebo u nichž to lze oprávněně předpokládat, • Mezi potraviny patří nápoje, žvýkačky a jakákoli látka (včetně vody), která je do potraviny přidávána záměrně během její výroby, přípravy nebo zpracování

 4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin • opatření mají být obecně založena na analýze rizika • - posouzení rizika • - řízení rizika • - komunikace o riziku • zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin • zřizuje se systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

 5. Základní povinnosti hospodářských subjektů v odvětví potravin a krmiv • Bezpečnost Hospodářské subjekty nesmí uvést na trh zdraví škodlivé potraviny nebo krmiva (Článek 14 Nařízení č. 178/2002 Požadavky na bezpečnost potravin) • Odpovědnost Hospodářské subjekty odpovídají za bezpečnost potravin a krmiv, které produkují, přepravují, skladují nebo prodávají (Článek 19 nařízení č. 178/2002 Odpovědnosti za potravinu: provozovatelé potravinářských podniků)

 6. Základní povinnosti hospodářských subjektů v odvětví potravin a krmiv • Mimořádné situace Hospodářské subjekty musí neprodleně stáhnout z trhu potraviny nebo krmiva, pokud mají důvod se domnívat, že by mohly být škodlivé pro zdraví • Prevence Hospodářské subjekty musí určit a pravidelně přezkoumávat nedostatky ve svých postupech a zajistit, aby byly předmětem pravidelných ověřování (Článek 7 Nařízení č. 178/2002 Zásada předběžné opatrnosti) .

 7. Základní povinnosti hospodářských subjektů v odvětví potravin a krmiv Transparentnost a spolupráce • Hospodářské subjekty musí neprodleně uvědomit příslušné orgány, pokud mají důvod se domnívat, že jejich potraviny nebo krmiva by mohly být škodlivé pro zdraví. (Oddíl 2 nařízení 178/2002) • Hospodářské subjekty musí spolupracovat s příslušnými orgány v rámci činností zaměřených na snižování rizik

 8. Základní povinnosti hospodářských subjektů v odvětví potravin a krmiv Sledovatelnost Hospodářské subjekty nesmí uvést na trh zdraví škodlivé potraviny nebo krmiva Provozovatelé potravinářských nebo krmivářských podniků musí být schopni identifikovat jakoukoli osobu, která jim dodala potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo jakoukoli látku, která je určena k zapracování do potraviny nebo krmiva nebo u níž se to očekává. Provozovatelé zavedou systémy a postupy, které umožní, aby byly tyto informace na požádání poskytnuty příslušným orgánům. Provozovatelé potravinářských podniků zavedou systémy a postupy pro identifikaci jiných podniků, kterým byly dodány jejich výrobky. Tyto informace budou na požádání poskytnuty příslušným orgánům. (článek 18 nařízení 178/2002)

 9. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • Základní předpis v oblasti českého potravinového práva, stanovující základní povinnosti provozovatelů potravinářských podniků • Základní text z roku 1997 byl již několikrát novelizován, nejrozsáhlejší novely – č. 306/2000 Sb. a 316/2003 Sb. • Zákon č. 316/2004 Sb. – reakce na vstup do EU a touto novelou, dovršení harmonizace potravinového práva ČR se základními principy potravinového práva ES • Rozšíření působnosti zákona na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin (podobná úprava i v případě zákona o krmivech) • V souladu s nařízením se nevztahuje na prvovýrobu pro soukromé domácí použití nebo na domácí přípravu potravin, na zacházení s nimi nebo na jejich skladování pro soukromou domácí potřebu

 10. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • definice „potravinářského podniku“, kterým se rozumí jakýkoli podnik, zaměřený na tvorbu zisku nebo nikoli, státní, obecní nebo soukromý, provádějící jakékoli činnosti související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin, • definice „provozovatele potravinářského podniku“ • rozšíření působnosti zákona na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin (podobná úprava i v případě zákona o krmivech) • doložka vzájemného uznávání - základní princip volného pohybu zboží na jednotném vnitřním trhu ES (články 28 – 30 Smlouvy o založení ES)

 11. Dozor nad trhem s potravinami • Zákon o potravinách § 14, §15, §16 • Státní veterinární správa – zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, • Státní zemědělská a potravinářská inspekce – zákon č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů • Orgány hygienické služby – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů • Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský – zákon č. 1472002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 12. Označování potravin • jedna ze základních povinností • § 6, 7, 8 a 9 zákona o potravinách • vyhláška č. 113/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů • zvláštní požadavky v komoditních vyhláškách • význam pro komunikaci se spotřebitelem • diskuse o revizi požadavků na označování potravin na komunitární úrovni

 13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna2004o hygieně potravin • závaznost od 1. 1. 2006 v plném rozsahu a zrušení směrnice 93/43/EHS • společný základ pro hygienickou výrobu všech potravin • obecné hygienické předpisy pro potraviny a postupy k ověřování shody s těmito postupy • vztahuje se na všechny stupně výroby, zpracování a distribuce a na vývoz potravin • respektování mezinárodních závazkům (dohoda WTO - SPS) a k mezinárodním normám bezpečnosti potravin obsažených v Codex Alimentarius • uplatnění principu flexibility

 14. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna2004o hygieně potravin • provozovatel potravinářského podniku - primární odpovědnost za bezpečnost potravin • je důležité, aby u potravin, které nelze bezpečně skladovat při pokojové teplotě, zejména u mražených potravin, nebyl porušen chladící řetězec • registrace a schvalování provozovatelů potravinářských podniků • nároky na další vzdělávání zaměstnanců, zdůraznění významu proškolování • zpráva u realizaci nařízení – předložit Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 20. 5. 2009 • přílohy – Příloha I : pravidla pro prvovýrobu Příloha II: obecné hygienické požadavky na všechny provozovatele potravinářských podniků s výjimkou podniků na něž se vztahuje příloha I

 15. HACCP • povinné zavedení systému HACCP u všech provozovatelů potravinářských podniků v rámci ES • postaveno na principech Codex Alimentarius • sedmikrokový systém • v ČR povinnost pro výrobce od roku 2000 • vyhláška č. 147/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů • podmínka – funkční systémy HACCP • stanovení alespoň jednoho kritického kontrolního bodu • limity nemusí být vždy číselné hodnoty • vedení dokumentace

 16. Pravidla správné hygienické praxe • doporučení pro správnou hygienickou praxi • podpora zpracování doporučení pro správnou hygienickou praxi a pro používání zásad HACCP • zásada dobrovolného používání • dosud zpracováno víc než 20 příruček (finanční podpora MZe) • oficiální zveřejnění v Úředním věstníku MZe, na internetových stránkách MZe a Potravinářské komory • zpracovatelé - profesní sdružení • pravidelná revize, notifikace EK

 17. Pravidla správné hygienické a výrobní praxe Příklady zpracovaných příruček: • Pro mlýny a mlýnské výrobky • Pro výrobu těstovin • Pro chleba a běžné pečivo • Pro nealkoholické nápoje • Pro škrob • Pro zmrazené potraviny • Pro mléko a mléčné výrobky • Pro drůbeží jatky a výrobu drůbežího masa • Pro maso a masné výrobky • Pro cukrářská těsta • Pro nákup, třídění, balení a distribuce vajec

 18. Pravidla správné hygienické a výrobní praxe • Způsob zpracování do formy českých technických norem (ČSN) • ČSN 56 9604 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe. Sterilovaná zelenina a ovoce. • ČSN 56 9602 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe. Ryby, vodní živočichové y výrobky z nich • ČSN 56 9603 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe. Vejce a výrobky z ryb. • ČSN 56 9601 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe. Mléko a mléčné výroby. • Předpoklad zpracování dalších norem

 19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004,kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu • navazuje na nařízení č. 852/2004 a stanoví zvláštní požadavky pro potraviny živočišného původu, u nichž je často hlášeno mikrobiologické a chemické riziko - oba předpisy vytváří zásady pro společný základ pro hygienickou výrobu potravin živočišného původu, přičemž umožňují zjednodušení dosud platných směrnic • závaznost od 1. 1. 2006 v plném rozsahu a zrušení směrnic dosud upravujících požadavky na podniky vyrábějící potraviny živočišného původu • nařízení se vztahuje na nezpracované produkty a zpracované výrobky živočišného původu • vymezena oblast působnosti nařízení v článku 1 • zakotven princip flexibility

 20. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004ze dne29. dubna2004,kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol výrobků živočišného původu určených k lidské spotřebě • Vztahuje se pouze na činnosti a osoby, na něž vztahuje nařízení (ES) č. 853/2004 • Nově stanovena povinnosti „auditu“, kterým se rozumí systematické a nezávislé zkoumání toho, zda jsou činnosti a související výsledky v souladu s předem stanovenými požadavky a zda jsou tyto požadavky účinně prosazovány a zda jsou vhodné pro dosažení cílů • Platnost od 1. 1. 2006

 21. Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005ze dne 15. listopadu 2005o mikrobiologických kritériích pro potraviny • mikrobiologická kritéria stanovena pouze pro některé potraviny • Dvě skupiny: 1. kritéria bezpečnosti potravin 2. kritéria hygieny výrobního procesu • stanovení metod zkoušení a odběru vzorků • nové požadavky na provozovatele potravinářských podniků • související nařízení: nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 nařízení Komise (ES) č. 2076/2005

 22. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 200/118/ES • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin - komunitární registr nových potravin

 23. Nové právní předpisy • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nutričních a zdravotních tvrzeních pro označování potravin • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přidávání vitamínů, minerálů a dalších látek do potravin • Návrh směrnice Komise pro kojeneckou a pokračovací výživu • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,kterým se stanoví obecná pravidla pro definice, popis a uvádění na trh lihovin

More Related