Download
profy ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Profyťáci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Profyťáci

Profyťáci

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Profyťáci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Profyťáci Naše motto: „Profyťáci sme my mladí a prírodu máme radi.“

 2. Prečo určité rastliny na niektorých miestach rastú a na iných nie? • Našou úlohou bolo pochopiť vzťahy medzi rastlinami a ich životným prostredím. Každá rastlina má určité podmienky na život. Tie podmienky sú: • Teplota • Svetlo • Vlhkosť • Živiny

 3. Hodnotenie stanovišťa Nepriame hodnotenie cez druhové zloženie ► Na základe prítomných rastlín sme vypočítali Ellenbergoveekočísla ► Každá rastlina má nejaké ekočíslo pre rôzne faktory (svetlo, vlhkosť, teplota a pod.) Priame hodnotenie ► Meranie vlhkosti vlhkomerom ► Stanovenie vlhkosti odberom a vážením vzoriek pôdy ► Hodnotenie svetelných pomerov cez fotografie porastu

 4. Práca v teréne • Porovnanie 3 typy lesa: dubina, bučina, jelšina • Zapísali sme prítomné druhy rastlín • Priame stanovenie svetelných a vlhkostných podmienok

 5. Lokality výskumu Okolie toku Slatiny nad Môťovskou priehradou

 6. Aké rastliny sme našli. • Bučina:

 7. Aké rastliny sme našli. • Dubina:

 8. Aké rastliny sme našli. • Jelšina:

 9. Teplota • Druhové zloženie v jelšine je najmenej náročné na teplotu. • V dubine sa vyskytuje najviac teplomilných druhov.

 10. Stanovenie svetla • Fotenie korún • Výpočet v programe Gap Light Analyzer

 11. Svetlo V dubine je najväčší podiel svetlomilných druhov a cez koruny preniká najviac svetla a naopak bučina tieni pôdny povrch najviac, preto sú tam tieň tolerujúce druhy.

 12. Meranie vlhkosti Terén • meranie vlhkomerom • odber pôdnych vzoriek V škole • váženie a sušenie vzoriek • výpočet vlhkosti

 13. Vlhkosť

 14. Závery • Nepriame hodnotenie stanovíšť prostredníctvom rastlín (Ellenberg) potvrdilo rozdiely medzi typmi lesa, ktoré boli zistené priamym meraním • Spoznali sme nové druhy rastlín a prostredie, kde rastú • Skúsili sme si prácu výskumníka • Zažili sme príjemné chvíle

 15. Fotky z našej práce v lese

 16. Na projekte pracovali: Žiaci VI. ZŠ M. Rázusa vo Zvolene: • Martina Zvolenská • Veronika Malovcová • Martina Bajerová • Matúš Lizoň • Jaroslav Vozár • Adam Gajdoš • Tomáš Bortel • Martin Jančoško Naša pani učiteľka: • Mgr. Ivana Oltmanová Odborná pomoc: • Ing. František Mališ, PhD • Ing. Ivana Šimková