Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 2014-2020

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 2014-2020

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 2014-2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 2014-2020 Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България” № BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 2. ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

 3. ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

 4. ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

 5. Приоритетни оси Приоритетна ос4:„Регионална социалнаинфраструктура“ Инвестиционен приоритет: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура – 44 млн. евро Специфична цел: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална инфраструктура в градовете; Потенциални бенефициенти: 264 общини Приоритетна ос5:„Регионален туризъм“ Инвестиционен приоритет: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство – 110 млн. евро Специфични цели: • Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, чрез насърчаване на регионалния туризъм; • Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите; Конкретнибенефициенти: МК, религиозни институции, общини, финансовиинсрументи, НПО.

 6. Приоритетни оси Приоритетна ос7:„Превенция на риска“ Инвестиционен приоритет: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове – 17 млн. евро Специфична цел: Превенция на риска от свлачища Конкретнибенефициенти:Общини в съответствие с методологията за приоритизиране на свлачищни обекти.

 7. ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 СЕКТОРИ • Води • Отпадъци • Биоразнообразие • Техническа помощ

 8. СЕКТОР „ВОДИ“ (1) • Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10,000 екв. ж. и с над 2,000 екв. ж. • Изграждане на нови или реконструкция на съществуващи съоръженияза пречистване на отпадъчните води • Изграждане на главни/довеждащи/отвеждащи колектори • Изграждане при необходимост на канализационни помпени станции, които да събират отпадъчните води от съществуващи канализационни мрежи, заустващи без пречистване във водоприемниците; • Изграждане на нова канализационна мрежа при наличието на действаща ПСОВ

 9. СЕКТОР „ВОДИ“ (2) • Подмяна на съществуваща канализационна мрежа тогава, когато тя компрометира експлоатацията на ПСОВ или замърсява подземните води • Подмяна на канализационни колектори с нови с по-голям диаметър: преустановяване преливането в сухо време или съобразяване с нараснало количество отпадъчни води в този клон • Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на утайки от ПСОВ, вкл. на вече изградени, за подобряване качествените им показатели, за последващо използване за енергийни цели (като гориво от биомаса).

 10. СЕКТОР „ВОДИ“ (3) • Изграждане, рехабилитация или реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения, включително за пречистване на питейни води, съгласно регионалните генерални планове  с цел (до)изграждане на пълен воден цикъл   • Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електро- и водоснабдяване, път), която обслужва само изгражданите обекти (напр. ПСОВ, ПСПВ и помпени станции). • Допустими бенефициенти: • Общини, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, ПУДООС, структури на МОСВ

 11. СЕКТОР „ОТПАДЪЦИ“ (1) • Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, като приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци. • Изграждане на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба • Изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, вкл. площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата • Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и такива за зелени отпадъци.

 12. СЕКТОР „ОТПАДЪЦИ“ (2) • Изграждане на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в България • Изграждане на други инсталации/обекти/съоръжения/системи за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци • Реконструкция, обновяване и доизграждане на съоръжения за обезвреждане на болнични отпадъци • Осигуряване устойчиво управление на негодни за употреба пестициди. • Допустими бенефициенти: • Общини, юридически лица (с финансови инструменти), ПУДООС

 13. СЕКТОР „БИОРАЗНООБРАЗИЕ И НАТУРА 2000“ (1) • Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, например: • подкрепа за обявяване на защитени зонипо Натура 2000 • проучване на разпространението, оценка на състоянието и опазване на видовеи местообитания в ЗЗ от Натура 2000 в акваторията на Черно море • мерки по отношение на влажни зони, които попадат в мрежата Натура 2000, напр. мерки за естествено задържане на водите • Изграждане на „зелена“ инфраструктура за осигуряване на свързаност на зоните от мрежата Натура 2000.

 14. СЕКТОР „БИОРАЗНООБРАЗИЕ И НАТУРА 2000“ (2) • Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, например • разработване/актуализацияна Планове за управление на защитени територии и които са на територията на ЗЗ от мрежата Натура 2000, и изпълнение на мерки, заложени в тях • изпълнение на информационни и комуникационни мерки от Национална информационна и комуникационна стратегия (НИКС) за мрежата Натура 2000 • мерки от Национална приоритетна рамка за действие, свързани с инвазивните чужди видове • система за мониторинг на биоразнообразието, вкл. състоянието на елементите на зелената инфраструктура

 15. СЕКТОР „БИОРАЗНООБРАЗИЕ И НАТУРА 2000“ Допустими бенефициенти: Структури на МОСВ, МЗХ и други структури, отговорни за защитени зони от Натура 2000, НПО, общини, ПУДООС, научни организации, областни информационни центрове – за изпълнението на мерки от НИКС

 16. ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 • ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” • ПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалнотовключване” • ПО 3 “Модернизация на институците на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” • ПО 4 “Транснационално сътрудничество” • ПО 5 “Техническа помощ”

 17. Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

 18. ИП: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда в т.ч. активиране на неактивни лица, организация на трудови борси, подкрепящи услуги за заетост • Професионално информиране и консултиране • Предоставяне на мотивационно обучение • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности • Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение • Осигуряваненачиракуване и стажуване • Предоставяненастимулизанасърчаваненамобилносттанатърсещиработалицаотгрупите в неравностойноположениенапазаранатруда.

 19. ПО “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

 20. ИП: Устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 24 г. нито в заетост, нито в образование или обучение, и в частност в контекста на Гаранция за младежите • Активиране на икономически неактивни младежи, които не са записани в образователната система • Предоставяненапосредническиуслугинапазаранатруда • Професионалноинформиране и консултиране • Психологическоподпомагане • Предоставяненамотивационнообучение • Предоставяненаобучениенепо-късноот 4 месецаотмоментанарегистрациякатобезработнолице • Осигуряваненавъзможностзазаетост, в т.ч. чиракуване и стажуване, непо-късноот 4 месецаотмоментанарегистрациякатобезработнолице • Предоставяненастимулизанасърчаваненагеографската мобилност.

 21. ИП: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия • Популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения • Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост • Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и др.

 22. ПО “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

 23. ИП: Подобряване на достъпа до учене през целия живот, усъвършенстване на уменията и квалификацията на работната сила и по-добро съгласуване между системите за образование и обучение и пазара на труда • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности • Предоставяне на обучения на работното място • Развитие на иновативни форми за учене през целия живот • Развитие на човешките ресурси във високотехнологични предприятия • Развитие на човешките ресурси в индустриални зони и клъстери • Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите системи за обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество.

 24. ПО “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

 25. ИП: Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените (1) • Предоставяненапосредническиуслуги и професионалноинформиране и консултиране • Психологическоподпомагане и предоставяненамотивационнообучение • Насърчаваненагеографската и професионалнатамобилностназаетителица • Насърчаванеизползванетонагъвкавиформиназаетост • Предоставяненастимулинаработодателитезаразработване и внедряваненасистемизауправлениеначовешкитересурси в предприятията.

 26. ИП: Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените (2) • Предоставяненастимулинаработодателитезавъвежданенаиновативни, по-производителни и „по-зелени” моделизаорганизациянатруда в предприятията • Подкрепазафирменипрактикизапо-лесносъчетаваненапрофесионалния, семейния и личнияживоти за насърчаванепо-дълготооставаненапазаранатрудазапо-възрастнитеработници • Подобряваненапрофесионалния и здравниястатуснаработнатасилачрезвнедряваненапревантивнисистемизамониторинг и контролнарисковетезаздравето и безопасносттанаработнотомясто • Провежданенаинформационникампаниизастимулираненакорпоративнатасоциалнаотговорност, равнопоставеност и равнотретираненаработнотомясто.

 27. ПО “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

 28. ИП: Интеграция на маргинализирани общности като ромите Ще бъдат подкрепяниединственоинтегрирани мерки: • Направление „Подобряване достъпа до заетост” • Направление „Достъп до социални и здравни услуги” • Направление „Развитие на местните общности и преодоляваненанегативнитестереотипи”

 29. ПО “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

 30. ИП: Активно включване(1) • Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, услуги за превенция и ранна интервенция, за деца, младежи, семейства с деца, възрастни хора и уязвими групи от населението • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето и подпомагане на здравната профилактика на населението, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи • Подкрепя за доброволчеството и местни социални дейности. • Осигуряване на необходимите ресурси и услуги, включително услуги по превенция, за премахване на институционалния модел на грижа за децата чрез създаване на мрежи от социални услуги и междусекторни услуги в общността, в семейна или близка до семейната среда • Осигуряване на необходимите ресурси и услуги за премахване на институционалния модел на грижа за възрастните хора и хората с физически увреждания и умствена изостаналост чрез създаване на мрежа от социални и междусекторни услуги в общността, в семейна среда или в среда, близка до семейната.

 31. ИП: Активно включване (2) • Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на труда на дълготрайно безработни и икономически неактивни лица в трудоспособна възраст, съчетаващи услуги за повишаване пригодността за заетост и индивидуализирани услуги за интеграция, реинтеграция или задържане в заетостта • Подкрепа за личностно развитие и социално включване чрез социални услуги, реализирани от организации на и за хора с увреждания и други специализирани доставчици • Развитие на приемна грижа • Развитие на капацитета на доставчиците на социални и здравни услуги за повишаване качеството на предоставяните от тях услуги.

 32. ПО “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

 33. ИП: Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия • Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика • Оборудване и адаптиране на работни места за нуждите на хора с увреждания • Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика • Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия • Предоставяне на иновативни устойчиви, качествени и достъпни социални услуги за „подкрепена заетост” на хората с увреждания с цел превенция на социалното им изключване.

 34. ПО “Транснационално сътрудничество”

 35. ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКЕРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 • Приложими приоритетни области, определени от ЕК • 2. Благоприятна за иновации бизнес среда • Подкрепа за развитието на бизнеса • Улесняване на достъпа до финансиране и модерни бизнес услуги за МСП и нововъзникващи предприятия • Подкрепа на частни инвестиции за изследвания и иновации, инфраструктура и капацитет • 4. Екологосъобразна и ефективноизползващаресурситеикономика • Насърчаване на нисковъглероднаикономика, енергийнаефективност и ВЕИ • Обща стратегическа рамка за периода 2014-2020 г. • Тематична цел 1.Засилване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите • Тематична цел 3. Повишаванена конкурентоспособността на малките и средни предприятия • Тематична цел 4. Подпомагане на прехода към нисковъглеродна икономика • Тематична цел 6. Защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ПРИОРИТЕТНА ОС 1:„Предприемачество, експортен и производствен потенциал“ 1.1. Технологично развитие и иновации 1.2. Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „Зелена и ефективна икономика“ 2.1. Зелена икономика и ресурсна ефективност 2.2. Енергийни технологии и енергийна ефективност ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „Техническа помощ“

 36. ПО 1: Предприемачество, експортен и производствен потенциал (1/2) Фокус Засилванена експортния и производствениякапацитет на предприятията, технологично развитие, трансфер на знания и технологии и иновации, коитоводят до повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията и създаване на нови възможности на международнитепазари. Примерни дейности (1) Примерни дейности (2) • подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания • тематичнофокусиранисертифициращи и измервателни лаборатории • лаборатории за изпитвания и доказване на концепции на опитниобразци и полезни модели • технологичницентрове, специализирани по сектори • развитие и надграждане на пилотния проект за технологичен парк „София Техпарк“ • разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия • насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научноизследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди • насърчаванеразвитието на съвместниинициативи за изследвания и иновации • подкрепа за иновативнистартиращипредприятия

 37. ПО 1: Предприемачество, експортен и производствен потенциал (2/2) Засилване на експортния и производствениякапацитет на предприятията, технологично развитие, трансфер на знания и технологии и иновации, които водят до повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията и създаване на нови възможности на международнитепазари. Примерни дейности (3) Примерни дейности (4) • подобряванена производственитепроцеси в предприятията • въвеждане на международно признатистандарти и покриване на изискванията за сертифициране на качеството • въвеждане на интегриранисистеми за управление на ресурсите в предприятията, системи за автоматизиранопроектиране, инженернадейности производство и други • подкрепаза бързорастящипредприятия • предоставянена услуги за подкрепа на бизнеса, в т.ч. интернационализация, популяризиранеи маркетинг на туризма • обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите чрез въвеждане на водещитехнологичнирешения • инвестиционнаподкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електроннатърговия и други • подкрепа за развитието на съществуващиклъстери и подпомагане на новосъздаденитакива в случай на обоснована необходимост

 38. ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Приоритетни оси Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване

 39. Инвестиционни приоритети Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот (ЕСФ) ИП 1: Намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование

 40. Дейности – Инвестиционен приоритет 1 • Дейности за подобряване на ключовите компетентности на учениците с акцент върху грамотността, уменията за общуване на чужд език, дигиталната компетентност, социалните и гражданските компетентности • Разширяване и усъвършенстване на прилагането на системата за оценяване (външно и/или вътрешно) на резултатите от обучението на учениците на национално, регионално и училищно равнище • Измерване на постиженията на учениците в областта на четенето, математиката и природните науки в т.ч. дейности, свързани с участие в национални и международни изследвания • Въвеждане на модерни технологии и интерактивни методи и средства в образователния процес, включително и на електронно съдържание • Изграждане на модерна сигурнаи гъвкава среда за общи и специфични ИКТ образователни услуги и съдържание и осигуряване на надежден комуникационен достъп до нея на потребителите от сферата на образованието и науката. • Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот (ЕСФ): • ИП 1: Намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование

 41. Дейности – Инвестиционен приоритет 1 • Разработване, актуализиране и оценка на ефективността на учебни планове и програми • Подобряване на управлението на институциите и процесите в системата на предучилищното и училищното образование, включително в областта на инспектирането • Разработване на стандарти за гарантиране на качеството на предучилищното образование с участието на всички заинтересовани страни (включително семействата) и разработване на подходящи за развитието на децата програми и учебно съдържание, които благоприятстват придобиването както на когнитивни, така и на некогнитивни умения • Внедряване, прилагане и оценка на ефективността от стандартизирана диагностика за училищната готовност • Осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден в училищата и обезпечаване на възможност учениците да пребивават в училище преди началото на учебните часове и след края, ако това се налага • Подкрепа на педагогическите иновации, които увеличат шансовете на децата и учениците за постигане на по-добри образователни резултати.

 42. Дейности – Инвестиционен приоритет 1 • Осигуряване на възможности за обучение, съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците, за разгръщане на творческите способности, стимулиране на иновативността и предприемачеството • Засилване интереса и мотивацията на децата и учениците за учене чрез модернизиране на системата за отпускане на ученически стипендии • Разработване на програми за семейна подкрепа с цел насърчаване участието на родителите в образователния процес • Подкрепа за разработване и реализиране на училищни политики и програми за превенция на насилието и агресията сред децата като предпоставка за създаване на благоприятна среда за развитие на децата и високи образователни постижения • Подкрепа за развитието на училищната мрежа и повишаването на качеството на образование в малките населени места, за обхващане на необхванатите в задължителна училищна възраст • Насърчаване участието на учениците в процеса на управление и взимане на решения в училище, както и за развиване на форми на ученическо самоуправление.

 43. Дейности – Инвестиционен приоритет 3 • Подкрепа за квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на образованието, обучението и науката • Развитие на капацитета и създаване на стимули за мотивиране и задържане на млади специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, напр. чрез осигуряване на стипендии на млади педагогически специалисти, заети в системата на предучилищното и училищното образование, които желаят да продължат обучението в образователно-научна степен „доктор” по педагогически науки.

 44. Дейности – Инвестиционен приоритет 3 • Подкрепа на стажант – учители чрез финансиране на стажантската практика от практическата подготовка на студентите във висшите училища • Създаване на модел на професионален профил за всяка длъжност от кариерното развитие на педагогическите специалисти, който да определя необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения • Подобряване на условията за усъвършенстване и придобиване на нови личностни и професионални знания и умения, включително чрез развитие на партньорски мрежи • Развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти – докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени в научния сектор и във висшето образование, включително и чрез съвместни програми с бизнеса • Подкрепа за развитието на докторанти, които реализират „проектна” докторантура в приоритетни за държавата научни области и икономически сектори.

 45. Дейности – Инвестиционен приоритет 3 • Устойчиво развитие и поддържане на национална платформа „наука-бизнес”. • Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и учители за провеждане на научни изследвания; • Създаване, поддържане и прилагане на система за оценка (международна) на въздействието от въвеждането и изпълнението на стратегически програми и мерки за насърчаване на научните изследвания и въвеждане на задължителна, периодична международна оценка на организациите, финансиращи и провеждащи научни изследвания, развойна дейности и иновации, наред със система за регулярен мониторинг и анализ; • Създаване на изследователски потенциал в изградените центрове за върхови постижения и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания, кариерно израстване и мобилност, в т.ч. и възможности за привличане на учени от други държави или отваряне на позиции за български учени, които са били на работа в чуждестранни научни организации • Подпомагане на процеса на разпространение на научните резултати, вкл. подпомагане на организирането на национални и международни научни форуми (конференции, семинари, симпозиуми, конгреси, летни училища, състезания) • Подкрепа за изграждане на системи за планиране на обучението в зависимост от нуждите на пазара на труда на национално и регионално ниво; • Устойчиво развитие и поддържане на национална платформа „наука-бизнес” • Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и учители за провеждане на научни изследвания • Създаване, поддържане и прилагане на система за оценка (международна) на въздействието от въвеждането и изпълнението на стратегически програми и мерки за насърчаване на научните изследвания и въвеждане на задължителна, периодична международна оценка на организациите, финансиращи и провеждащи научни изследвания, развойна дейности и иновации, наред със система за регулярен мониторинг и анализ.

 46. Дейности – Инвестиционен приоритет 3 • Стимулиране на образованието в областите на инженерно-техническите и природните науки и в професионалните направления от приоритетните области на икономиката • Актуализация на учебни програми и учебни планове в професионалното образование с участие на работодателите • Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на „обучение чрез работа” и подкрепа за провеждане на ефективно практическо обучение в реална работна среда за ученици в професионалните гимназии, студенти и докторанти • Подкрепа за дейности, свързани с прилагането на системата за трансфер на кредити в професионалното образование • Въвеждане на гъвкави форми на обучение в професионалното образование.

 47. Инвестиционни приоритети Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване (ЕСФ) ИП 1: Активно приобщаване, особено с оглед на подобряване на пригодността за заетост

 48. Дейности – Инвестиционен приоритет 1 • Въвеждане на модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция на обучителните им затруднения • Изграждане на функционален модел за подкрепа на процеса на включващо обучение чрез участието и с използването на капацитета на специалните училища за ученици със сензорни увреждания и с умствена изостаналост.

 49. Дейности – Инвестиционен приоритет 1 • Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо образование чрез: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и на екипната работа; прилагане на гъвкави форми на обучение; осигуряване на специализирани пособия и помагала; осигуряване на индивидуална подкрепа за обучение и развитие съобразно образователните потребности на децата и учениците и др.