Download
plynov krize fakta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plynová krize - fakta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plynová krize - fakta

Plynová krize - fakta

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Plynová krize - fakta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Plynová krize - fakta 11.3.2009

 2. Plynová krize - fakta I přes 100% výpadek dodávek plynu z východu a silných mrazů,nebylo nutno v ČR přistoupit k regulaci. Tranzitní soustava je z hlediska toku plynu flexibilní a umožňuje operativní změnu. Kapacita distribučního systému je dostatečná i na úrovni jednotlivých regionů 2 Mapka distribučního systému ČR

 3. Plynová krize - fakta Podzemní zásobníky plynu umístěné na území České republiky se v průběhu lednové krize ukázaly jako nejúčinnější nástroj k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu pro zákazníky v ČR. V ČR je dostatečná kapacita zásobníků Celková kapacita dosahuje 3,077 mld. m3, RWE Gas Storage činí 2,321 mld. m3, Moravské naftové doly a.s. (Uhřice, kapacita 0,180 mld. m3) SPP Bohemia a.s. (Dolní Bojanovice, kapacita 0,576 mld. m3, využívaná zatím jen pro Slovensko). Ze Slovenské republiky pak využívají tuzemští obchodníci s plynem kapacitu cca 0,5 mld. m3 uskladněnou v PZP Láb.

 4. Plynová krize - fakta Legislativa Zákon 458/2000 Sb. Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.375/2005 Sb Stav nouze. Uplatnění regulačních stupňů Bezpečnostní a technologické minimum Definice/ účinnost Dvoupalivové systémy motivace /využití Definice stavu nouze Nedostatek plynu v soustavě/pravidla bilancování Problémy diskutované během krize: 4

 5. Plynová krize - fakta Legislativa - nejasná Energetický zákon č.458/2000 Sb §73 (4) Při stavech nouze a činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku jsou všichni zákazníci a všichni držitelé licencí v plynárenství povinni podřídit se omezení spotřeby plynu podle pokynů provozovatele přepravní soustavy v případě podle odstavce 2 nebo provozovatele distribuční soustavy v případě podle odstavce 3. Vyhláška o stavech nouze č. 375/2005 Sb. § 2 Při předcházení vzniku stavu nouze lze omezit jak sjednanou přepravu nebo distribuci plynu, tak sjednanou dodávku konečným zákazníkům s odběrem plynu nad 400 000 m3/rok § 3 (4) Při vyhlášení stavu nouze příslušný provozovatel na daném území omezuje nebo přerušuje dodávku plynu zákazníkům v nezbytném rozsahu v následujícím pořadí: • zákazníkům s ročním odběrem nad 400 000 m3/rok, a to v pořadí stanoveném příslušným obchodníkem s plynem a provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy • všem ostatním zákazníkům • Vyhlášení a ukončení předcházení vzniku stavu nouze, resp. vyhlášení a ukončení stavu nouze z důvodů dlouhodobého nedostatku zdrojů plynu vyhlašuje provozovatele přepravní soustavy, (PPS) • PPS nemá žádný smluvní vztah s konečnými zákazníky (de facto je ani nezná), na základě kterého by mohl realizovat požadovaná opatření v souladu s § 2, § 3 vyhlášky o stavech nouze • Regulační opatření, související s předcházením, resp. s vyhlášením stavu nouze provozovatelem přepravní soustavy jsou možná pouze prostřednictvím provozovatelů příslušných distribučních soustav (PDS)

 6. Vyhlášení stavu nouze Postup PDS v případě jeho vyhlášení PPS § 3 Při vyhlášení stavu nouze příslušný provozovatel na daném území omezuje nebo přerušuje dodávku plynu zákazníkům v nezbytném rozsahu v následujícím pořadí: • zákazníkům s ročním odběrem nad 400 000 m3/rok, a to v pořadí stanoveném příslušným obchodníkem s plynem a provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy • všem ostatním zákazníkům • V případě vyhlášení stavu nouze PPS v důsledku nedostatku zdrojů plynu bude PDS postupovat následujícím způsobem: • 1) Omezí dodávku plynu všem zákazníkům kategorie VO, • 2) Přeruší dodávku plynu vybraným zákazníkům kategorie VO, • 3) Přeruší dodávku plynu vybraným zákazníkům kategorie SO . • K přerušení dodávek zemního plynu bude přistupováno v případě, že omezení spotřeby plynu nebude dostatečné a bude ohrožena bezpečnost a spolehlivost plynárenské soustavy

 7. Plynová krize - fakta Předcházení stavu nouze Účinnost BTM §4 b) Druhý odběrový stupeň, který znamená smluvně sjednané omezení spotřeby plynu podle požadavků příslušného provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele podzemního zásobníku, a to až na úroveň, kdy dojde na všech odběrných místech s odběrem plynu nad 400 000 m3/rok celostátně nebo v dané oblasti k odběru plynu na úrovni bezpečnostního a technologického minima Omezení spotřeby na sjednané BTM neřeší zásadní snížení spotřeby ZP Není motivace k nastavení reálných ( férových) BTM Není motivace k využití dvoupalivových systémů

 8. Plynová krize - fakta Vyhlášení stavu nouze – omezení spotřeby § 3 Při vyhlášení stavu nouze příslušný provozovatel na daném území omezuje nebo přerušuje dodávku plynu zákazníkům v nezbytném rozsahu v následujícím pořadí: • zákazníkům s ročním odběrem nad 400 000 m3/rok, a to v pořadí stanoveném příslušným obchodníkem s plynem a provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy • všem ostatním zákazníkům Omezení spotřeby plynu stanoveno procentem ze sjednané denní distribuční kapacity (SDDK). . • Pozn.: Průměrná spotřeba zákazníků kategorie VO se 14.1.2009 pohybovala na úrovni 65 % SDDK

 9. Plynová krize - fakta Vyhlášení stavu nouze – přeručení dodávky § 3 Při vyhlášení stavu nouze příslušný provozovatel na daném území omezuje nebo přerušuje dodávku plynu zákazníkům v nezbytném rozsahu v následujícím pořadí: • zákazníkům s ročním odběrem nad 400 000 m3/rok, a to v pořadí stanoveném příslušným obchodníkem s plynem a provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy • všem ostatním zákazníkům • Zařazení konečných zákazníků do skupin – pořadí ?: Skupina 3) Do této skupiny byly zařazeni pouze ti koneční zákazníci, kteří splňují definici dle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 375/2005 Sb. o stavech nouze v plynárenství a zákazníci, kteří zajišťují centrální zásobování teplem obyvatelstva Skupina 2) Do této skupiny byly zařazeni pouze ti koneční zákazníci, u kterých by přerušení dodávek vedlo k významným škodám na technologiích zákazníka, k ohrožení života a zdraví případnou následnou havárií a k významným ekologickým škodám Skupina 1) Ostatní zákazníci kategorie VO • Zákazníkům kategorie SO bude přidělen pouze status 3), ostatní budou zařazeni do skupiny 1) Při vyhlášení stavu nouze, kdy dojde k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti plynárenské soustavy, nebude PDS při přerušování dodávky ZP brát v úvahu obchodní vztahy konečných zákazníků s jejich obchodníky

 10. Plynová krize - fakta Vyhlášení stavu nouze § 3 Při vyhlášení stavu nouze příslušný provozovatel na daném území omezuje nebo přerušuje dodávku plynu zákazníkům v nezbytném rozsahu v následujícím pořadí: • zákazníkům s ročním odběrem nad 400 000 m3/rok, a to v pořadí stanoveném příslušným obchodníkem s plynem a provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy • všem ostatním zákazníkům • Pořadí pro přerušování dodávky plynu: • Skupina č. 1 zákazníků kategorie VO, • Skupina č. 2 zákazníků kategorie VO, • Skupina č. 1 zákazníků kategorie SO

 11. Plynová krize - fakta Závěr • Komplexní přepracování vyhlášky č.375/2005 Sb. • Zhodnotit zda nedostatek plynu v distribuční soustavě je důvodem vyhlášení stavu nouze • Nastavit pravidla ( motivaci) k využívání dvoupalivových sytému u konečných zákazníků • Analyzovat a optimalizovat segmenty zákazníků, kde je účelné sjednání BTM