1 / 15

Composite [kompozit, ne kompozajt]

Composite [kompozit, ne kompozajt]. Composite. V ý slovnost kompoz i t, ne kompozajt Účel Popisuje, jak postavit hierarchii tříd složenou ze dvou druhů objektů Atomických (primitivních) Složených (rekurzivně složených z primitivních a dalších složených objektů)

dillon
Télécharger la présentation

Composite [kompozit, ne kompozajt]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Composite [kompozit, ne kompozajt]

 2. Composite • Výslovnost • kompozit, ne kompozajt • Účel • Popisuje, jak postavit hierarchii tříd složenou ze dvou druhů objektů • Atomických (primitivních) • Složených (rekurzivně složených z primitivních a dalších složených objektů) • Jednotný přístup k atomickým i složeným objektům (kontejnery) • Motivace • Grafický editor • Vytváření složitých schémat z primitivních komponent • Použití těchto schémat na vytvoření ještě složitějších schémat • Hloupá implementace – bez Composite • Definuje třídy pro grafická primitiva (Line, Text, Rect) a třídy jako jejich kontejnery • Kód používající tyto třídy musí rozlišovat primitiva a kontejnery • Lepší implementace - Composite pattern • Klient nemusí rozlišovat

 3. Příklad: Model tříd Component • Struktura: • Abstraktní třída Graphic (Component) • Reprezentuje primitivní třídy i kontejner • Deklaruje metodu Draw() • Deklarujemetody pro správu potomků (případně poskytuje defaultní definice) • Primitivní podtřídy (Leaf) přímo vykonávají své metody Draw() • Kontejnery (Composite) definují Draw() a metody pro správu potomků • Delegují Draw() na všechny své potomky Composite Leaves

 4. Composite – obecná struktura

 5. Component (Graphic) Deklaruje interface pro objekty v kompozici Implementuje defaultní chování společného interface Deklaruje interface pro správu a přístup k potomkům Uchovává referenci na předka (volitelně) Leaf(Rectangle, Line, Text, atd.) Reprezentuje listové objekty v kompozici, nemá potomky Definuje chování primitivních objektů Composite(Picture) Definuje chování komponent, které potomky mají Uchovává potomky ve vhodné datové struktuře a umožňuje jejich správu Client Používá objekty v kompozici přes interface Component Composite – účastníci

 6. Důsledky • Definuje hierarchii tříd skládajících se z primitivních a složených objektů, rekurzivně • Kdykoliv klientský kód předpokládá primitivní objekt, může také použít složený objekt • Zjednodušuje klienta • Může zacházet stejně se složenými i primitivními objekty • Nemusí je rozlišovat – jednodušší kód • Umožňuje jednoduché přidávání nových komponent • Nově definované Composite nebo Leaf třídy automaticky fungujís existujícími strukturami i klientským kódem • Na klientovi se nemusí nic měnit • Může Váš design učinit až příliš obecným • Jednoduché přidání nových komponent naopak omezuje možnosti,jak omezit typy komponent ve složeném objektu • Je potřeba použít run-time kontroly

 7. Implementace – „a co děti?“ • Deklarace operací s potomky (add, remove, getChild) • Operace pro správu dětí nemají smysl pro listy – kam s nimi? • V root Component – přináší transparentnost, méně bezpečné • Preferovaná varianta podle GoF • „Divné“ operace v listech, řešit výjimkami • V Composite – přináší bezpečnost, odnáší transparentnost • Chyby (snaha přidat potomek k listu) zachyceny už při kompilaci • Leaf a composite mají jiný interface • Ve třídě Component definovat virtuální metodu GetComposite() vracející defaultně null • Datová struktura pro uchování potomků • Pole, spojové seznamy, stromy, hashovací tabulky, … • Nedefinovat kolekci ve třídě Component ! • Pořadí potomků • Composite může definovat pořadí potomků, které se může v aplikaci využít • Příklad v Graphics: front-to-back order • Použít vhodnou datovou strukturu • Přizpůsobit interface metod pro přístup a správu potomků, lze použít Iterator pattern

 8. Implementace • Explicitní reference na rodiče • Jednodušší pohyb po stromové struktuře, použití ve vzoru Chain of Responsibility • Referenci definovat v Component • Leaf a Composite ji dědí spolu s funkcemi s ní případně spojenými • Zajistit, aby reference byla aktuální • Měnit ji pouze když je dítě přidáváno nebo odstraňováno z Composite (Add, Remove) • Mazání komponent • Mazaný Composite by měl být zodpovědný za smazání svých dětí • Výjimka: sdílené komponenty • Při mazání dítěte je potřeba jej odebrat z rodičovy kolekce • Composite.Operation() • Nemusí se delegovat pouze na potomky • Př.: Composite.Price() vrací cenu objektu:rekurzivně zavolá na všechny své děti a jejich návratové hodnoty sečte

 9. Implementace - vylepšení • Cachování pro zlepšení výkonnosti • Při častém procházení nebo prohledávání velkých kompozic je dobré evidovat informace z posledního průchodu / hledání • Composite cachuje informace o dětech • Př.: Picture cachuje ohraničenou viditelnouoblast svých dětí,během překreslování je nemusí procházet znovu • Je třeba invalidovat cache při změně • Jsou potřeba reference na předky a interface k invalidaci cache • Sdílení komponent • Sdílet komponenty např. kvůli úspoře paměti • Složitější, když komponenta může mít nejvýše jednoho rodiče • Řešení – děti mají více rodičů - DAG • Problémy s víceznačností, když je požadavek propagován směrem nahoru ve struktuře

 10. Příklad class Equipment { protected: string name; public: Equipment(string name):name(name) {} virtual ~Equipment() {} virtual void add(Equipment* equipment) =0; virtual void remove(Equipment* equipment) =0; virtual int getTotalPrice() =0; string getName() {return this->name;} }; Component (abstract child methods) class Keyboard : public Equipment { private: int price; public: Keyboard(string name, int price) : Equipment(name), price(price) {} int getTotalPrice() {return this->price;} void add(Equipment*) { throw RtExc(); } void remove(Equipment*) { throw RtExc(); } }; Leaf (not implemented child methods)

 11. Příklad Composite class PC : public Equipment { private: List<Equipment*> children; public: PC(String name) : Equipment(name) {}; ~PC() { for (Equipment* equipment : children) delete equipment; } int getTotalPrice() { int total = 0; for (Equipment* equipment : children) total += equipment->getTotalPrice(); return total; } void add(Equipment* equipment) { children.add(equipment); } void remove(Equipment* equipment) {children.remove(equipment);} }; Využití potomků pro výpočet celkové částky Implementované child methods

 12. Použití • GUI • Komponenty-kontejnery na komponenty • Obecné (Panel, Container) • Speciální (menu, strom) • AWT, Swing • Reprezentace XML • Reprezentacearitmetického výrazu • Nebo programu (složený příkaz) • Struktura souborů a adresářů java.awt

 13. Související vzory • Command • Složený MacroCommand • Decorator • Často používán s Composite • Interface třídy Component z Decoratoru navíc obsahuje metody pro práci s dětmi • Flyweight • Sdílení komponent • Iterator • Procházení potomků různými způsoby • Visitor • Lokalizuje operace a chování, které by jinak byly rozprostřeny v Composite i Leaf třídách

 14. Shrnutí • Zakrytí rozdílu mezi objektem a kolekcí těchto objektů • Zjednodušení práce klienta • Možnost cacheování výsledků získaných z potomků • Urychlení běhu programu • Struktura

 15. Composite • Zdroje • Příklady použití • http://www.javaworld.com/javaworld/jw-09-2002/jw-0913-designpatterns.html • http://sourcemaking.com/design_patterns/composite • http://www.vincehuston.org/dp/composite.html • http://www.coolapps.net/composite.htm • http://composing-the-semantic-web.blogspot.com/2007/07/composite-design-pattern-in-rdfowl.html • Vše ostatní • GoF • C# návrhové vzory, Judith Bishopová

More Related