Download
erd p klad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERD - příklad PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERD - příklad

ERD - příklad

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ERD - příklad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ERD - příklad

  2. Definice řešeného problému Vytvořte informační systém evidence nemovitostí a budov, podle následujícího zadání:

  3. Zadání Systém obsahuje evidenci pozemkových parcel a budov. Každá budova stojí na parcele. Parcela má svého majitele, stejně tak budova. Vlastnický vztah může být uveden výší vlastnického podílu. Na parcelu nebo na budovu může být zapsáno jedno nebo více věcných břemen. Parcela nebo budova může být dána do zástavy (nejvýše jednou).

  4. Postup řešení • Jako první krok sepíšeme všechny entity řešeného problému: • Parcela • Budova • Vlastník • Věcné břemeno • Banka (->zástava)

  5. Jaké jsou vztahy mezi entitami?

  6. Analýza vztahů mezi entitami… Budova Parcela N:1 Na parcele může stát více budov. Ale budova může stát jen na jedné parcele (viz zadání).

  7. Jaký je vztah vlastníka k těmto entitám? • Vlastník může vlastnit parcelu nebo budovu nebo obojí • Parcela i budova může mít více vlastníků (vlastnické podíly – viz zadání)

  8. Vztah entity „vlastník“ k entitě „budova“ Vlastník Budova M:N Vlastník může vlastnit více budov. Jedna budova může být vlastněna více majiteli. Co s tím? Zavedením nové entity (spojovací tabulky) se vazba rozdělí na dvě vazby 1:N

  9. Řešení vazby M:N Budova Vlastník 1:N 1:N Vlastnictví budov Poznámka: Totéž bude platit pro parcely a věcná břemena (např. věcné břemeno může zasahovat do více parcel a parcela může mít více věcných břemen).

  10. Realizace – vlastnictví budov