1 / 14

Katarína Pavličková

Katarína Pavličková. Výchova špecialistov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra krajinnej ekológie). Novoakreditované študijné programy. Environmentalistika (Bc. štúdium) Environmentálne plánovanie a manažment (Mgr. štúdium)

dionne
Télécharger la présentation

Katarína Pavličková

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Katarína Pavličková Výchova špecialistov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra krajinnej ekológie)

 2. Novoakreditované študijné programy • Environmentalistika (Bc. štúdium) • Environmentálne plánovanie a manažment (Mgr. štúdium) • Environmentálne plánovanie a manažment (PhD. štúdium)

 3. Environmentalistika (Bc.) Medziodborový študijný program založený na študijných odboroch: • Ochrana a využívanie krajiny • Environmentálny manažment

 4. Environmentalistika (Bc.) Cieľom študijného programu je, aby absolvent mohol: • vykonávať odborné úlohy na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, • vykonávať informačnú a konzultačnú činnosť, • pripravovať informácie pre propagačnú a osvetovú činnosť na úseku ochrany životného prostredia.

 5. Environmentálne plánovanie a manažment (Mgr.) Študijný program založený na študijnom odbore: • Environmentálny manažment

 6. Environmentálne plánovanie a manažment (Mgr.) Cieľom študijného programu je, aby absolvent: • bol schopný riešiť úlohy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, • mal dobré znalosti z uplatňovania preventívnych nástrojov ochrany životného prostredia (EIA, SEA), environmentálnej politiky, environmentálneho práva, • vedel koordinovať environmentálne projekty rozvoja územia v súlade s požiadavkami udržateľného rozvoja, • ovládal základné metódy environmentálnej ekonómie, systémov environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu, • bol schopný viesť pracovný tím odborníkov rôznych profesií a to na vysokej odbornej a technickej úrovni, • získanú odbornosť mohol dobre využiť vo vedeckej sfére, v podnikovej sfére, ako aj v štátnej správe a samospráve.

 7. Environmentálne plánovanie a manažment (PhD.) Študijný program založený na študijnom odbore: • Environmentálny manažment Doplňujúci odbor: • Fyzická geografia a geoekológia

 8. Environmentálne plánovanie a manažment (PhD.) Cieľom študijného programu je, aby absolvent: • získal spôsobilosť samostatne, tvorivo a komplexne riešiť náročné úlohy v oblasti uplatňovania preventívnych nástrojov a riadenia starostlivosti o ŽP, • ovládal najnovšie vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na tvorbu stratégií udržateľného rozvoj, • osvojil si nástroje na efektívne zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov, • získal zručnosti s využívaním moderných informačných a komunikačných technológií a jazykové znalosti, • mal dobré uplatnenie v akademickej sfére (domáce a zahraničné pracoviská), verejnej správe, v plánovacej praxi a podnikovej sfére pri riešení náročných komplexných úloh starostlivosti o životné prostredie.

 9. Výuka posudzovania vplyvov na životné prostredie • šk.rok 1994/1995 a 1995/1996 „Metodológia hodnotenia vplyvov činností na životné prostredie a práca s verejnosťou“ – P/S - výberový predmet pre 4.ročník odboru Environmentalistika od od šk. roku 1995/1996 „Posudzovanie vplyvov na životné prostredie“ – P/S - povinný predmet pre 4.ročník odboru Environmentalistika (od šk.roku 1998/1999 aj odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia Environmentalistika),od šk. roku 2005/2006 povinný predmet pre 1. ročník novoakreditovaného Mgr. štúdia Environmentálne plánovanie a manažment (voliteľný pre ostatných) • od šk. roku 2004/2005 „Metódy hodnotenia vplyvov na životné prostredie“ – S – voliteľný pre 5. ročník odboru Environmentalistika a od šk. roku 2005/2006 povinne voliteľný pre 2. ročník novoakreditovaných Mgr. štúdií Environmentálne plánovanie a manažment a Pedológia (voliteľný pre ostatných)

 10. Výuka posudzovania vplyvov na životné prostredie • od šk.roku 1995/1996 „Práca s verejnosťou a formy environmentálneho vyjednávania“ – P/S - povinný (od šk.r. 2001/2002 povinne voliteľný) predmet pre 4.ročník odboru Environmentalistika, špecializácia Environmentálne plánovanie a manažment, od šk. roku 2005/2006 povinne voliteľný predmet pre 1. ročník novoakreditovaného Mgr. štúdia Environmentálne plánovanie a manažment (voliteľný pre ostatných) • od šk.roku 1996/1997 „Hodnotenie vplyvov zariadení na zneškodňovanie odpadov na životné prostredie“ – P/S - povinný (od šk.r. 2001/2002 povinne voliteľný) predmet pre 5.ročník odboru Environmentalistika, špecializácia Environmentálne plánovanie a manažment, od šk. roku 2005/2006 povinne voliteľný predmet pre 2. ročník novoakreditovaného Mgr. štúdia Environmentálne plánovanie a manažment (voliteľný pre ostatných)

 11. Metódy hodnotenia vplyvov na životné prostredie – anotácia predmetu V rámci seminárov sa študenti oboznámia s praktickými ukážkami hodnotenia súčasného stavu životného prostredia a hodnotenia vplyvov činností na životné prostredie. Naučia sa samostatne spracovávať dokumentáciu súvisiacu s hodnotením vplyvov činností na životné prostredie, pričom dôraz bude kladený nielen na prácu s textom, ale aj na prácu s grafickými a mapovými prílohami. Študenti budú na seminároch pracovať na konkrétnych príkladoch v určenom regióne.

 12. Metódy hodnotenia vplyvov na životné prostredie – sylabus predmetu 1.Praktické ukážky dokumentácie zaoberajúcej sa hodnotením vplyvov činností na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 2.Metódy hodnotenia súčasného stavu životného prostredia vzhľadom na abiotickú zložku životného prostredia. 3.Metódy hodnotenia súčasného stavu životného prostredia vzhľadom na biotickú zložku životného prostredia. 4.Metódy hodnotenia súčasného stavu životného prostredia vzhľadom na krajinu. 5.Metódy hodnotenia súčasného stavu životného prostredia vzhľadom na obyvateľstvo a jeho zdravie. 6.Metódy hodnotenia vplyvov na reliéf, horninové prostredie a pôdu. 7.Metódy hodnotenia vplyvov na ovzdušie a vodu. 8.Metódy hodnotenia vplyvov na biotu a krajinu. 9.Metódy hodnotenia vplyvov na obyvateľov a ich zdravie. 10Syntéza vplyvov spolu s ich priestorovým vyjadrením. 11Multikriteriálne hodnotenie. 12Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie ako základ porovnávania variantov činnosti a stanovenie najvhodnejšieho variantu riešenia.

 13. Výuka posudzovania vplyvov na životné prostredie – doterajšie DP • 2004 Hodnotenie kvality dokumentácie preposudzovanie vplyvov polyfunkčných objektov na životné prostredie • 2003 Posudzovanie vplyvov líniovej stavby vedenia 400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur na životné prostredie • 2002 Posudzovanie vplyvov mraziarensko – chladiarenského zariadenia na životné prostredie Posudzovanie vplyvov fyzio – rehabilitačno – relaxačného centra na životné prostredie • 2001 Posudzovanie vplyvov motorovej trakcie na železničnej dráhe Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá na životné prostredie Výber environmentálne vhodného variantu rekreačno – šporotového zariadenia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie • 2000 Hodnotenie vplyvov atómovej elektrárne Mochovce na životné prostredie a informovanosť verejnosti

 14. Výuka posudzovania vplyvov na životné prostredie – doterajšie DP – pokr. • 1999 Posudzovanie vplyvov terminálu kombinovanej dopravy Trstená na životné prostredie Posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (porovnanie právnych predpisov SR a MR) • 1998 Posudzovanie vplyvov univerzálnej výbornej jednotky pre výrobu gumárenských chemikálií na podzemné vody Uplatňovanie princípov hodnotenia vplyvov rozvojových dokumentov na životné prostredie v Žilinskom regióne • 1997 Návrh kritérií kvality dokumentácie z hľadiska posudzovania vplyvov na obyvateľstvo • 1994 Hodnotenie vplyvu stavieb a činnosti na životné prostredie a jeho implementácia v štátnej environmentálnej politike Kambodže

More Related