Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katar ína Čintalová, Dagmar Kusendová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katar ína Čintalová, Dagmar Kusendová

Katar ína Čintalová, Dagmar Kusendová

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Katar ína Čintalová, Dagmar Kusendová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANALÝZA DOCHÁDZKY DO ZAMESTNANIA NA BÁZE INTERAKČNÉHO MODELU V REGIÓNE BRATISLAVY A TRNAVY Katarína Čintalová, Dagmar Kusendová (Katedra humánnej geografie a demogeografie, Univerzita Komenského)

  2. Cieľ: • Pomocou interakčného modelu (východiskovo ohraničeného) analyzovať dochádzku do zamestnania do Bratislavy a Trnavy • Porovnať modelom predikované hodnoty so skutočnými hodnotami zo sčítania 2001 • Bližšie špecifikovať vzniknuté rozdiely medzi výslednými hodnotami (model – empíria) dochádzky do Bratislavy a Trnavy

  3. Úvod do interakčného modelovania: Gravitačný zákonIsaaca Newtona: „Dve telesá v priestore sú vzájomne priťahované priamoúmerne k ich veľkosti a nepriamoúmerne k štvorcu ich vzájomnej vzdialenosti“ Interakčná hypotéza: Interakcia = koeficient x masa1 x masa2 x funkcia vzdialenosti Oi – miera propulzivity Dj – miera atraktivity

  4. Východiskové ohraničenie Oi= počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v obci i Dj= miera atraktivity, počet pracovných príležitostí v obci j Východiskovo ohraničený interakčný model Vstupné hodnoty: EAO, odch.EAO, prich.EAO, NO, MD – sčítanie z roku 2001

  5. Ďakujem za pozornosť