Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Компютърна графика PowerPoint Presentation
Download Presentation
Компютърна графика

Компютърна графика

957 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Компютърна графика

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Компютърна графика

 2. 1. Компютърнаграфика – съвкупността от методи, технически и програмни средства, използвани за създаване и обработване на изображения на PC.

 3. 2. Видове графика а) растерна – изображението се състои от отделни точки(пиксели) всяка от които с определен цвят, яркост и местоположение на екрана. Растерът е правоъгълна решетка от пиксели, подредени в редове и колони. Колкото е по-гъст растерът, толкова изображението е по-качествено

 4. б) векторна – изображението се описва от линии ( прави, криви), като всеки геометричен обект се дефинира с математически израз- уравнение на права, квадратно уравнение за параболи, хиперболи и др.

 5. в) фрактална графика- изображението се конструира от уравнения или система от уравнения. Основен принцип при построяването на фракталното изображение е наследяването. Фракталът е геометрична фигура, всеки фрагмент на която се повтаря при намаление на мащаба

 6. 3. Предимства и недостатъци предимства: при растерната графика – много цветови нюанси; фотореалистично изображение. при векторната – малък обем на изходният файл; високо качество при различна степен на мащабиране; възможност за прилагане на неограничен брой деформации и трансформации - ротация, транслация, преобразуване и др.

 7. недостатъци: недостатък при растерната графика – голям размер на графичния файл. ( необходимост от компресия) и ефекта на пикселизация, • а на векторната сложността при рисуване на детайлизирани рисунки.

 8. Графични редактори Най-използваните програми за растерни графики са :Adobe Photoshop ; PAINT  Shop Pro ; Macromedia Fireworks, GIMP При векторните графики това са Corel DRAW, Adobe Illustrator и др.

 9. 4. Цветови режими RGB са трите цвята светлина, които при миксирането си могат да създадат всички цветове нужни за екранни изображения. При 8 битов цвят – 256 цвята ( основна цветова палитра)24 битов цвят – (True color)

 10. CMYK са четирите цветове боя, които при смесване могат да произведат всички цветове нужни за принтиране. Cyan, Magenta, Yellow и blacK. • HSB -HSB модела описва трите основни характеристки на цвета: нюанс, наситеност и осветеност

 11. 5. Особености на растерната графика • Разделителна способност – брой точки в единица дължина dpi ( dot per inch) • Цифровизация на растера – на всеки пиксел се съпоставят комплект числови данни • Цветова дълбочина – брой битове, отделени за представяне цвета на един пиксел Както всяка друга информация и цветовете се съхраняват в компютъра в двоична бройна система – с 0 и 1 Например един бит – едноцветноизображение 0 за черен цвят и 1 за бял. с 4 бита се описват 24=16 цвята с 8 бита – 28=256 цвята с 24 бита - 224=16 мил цвята

 12. 6. Графични формати *. JPG; *.GIF; *. TIF; *. PNG *.JPG – 24 битов цвят – формат за запазване на цветни фотографии *. GIF – той е с по-малка цветова дълбочина = от 4 до 8 битов цвят ( от 16 до 256 цвята) и се използва главно за пренасяне на информация