1 / 32

Voksne med ADHD

Voksne med ADHD. Samsø 2. september 2014. Hvem er jeg?. Specialsygeplejerske Rikke Gylling Jensen www.ADHDundervisning.dk info@ADHDundervisning.dk Tlf. 20707597. Hvorfor interessere sig for lidelsen. ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og 50% fortsætter i voksenalderen

dolan
Télécharger la présentation

Voksne med ADHD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Voksne med ADHD Samsø 2. september 2014

 2. Hvem er jeg? Specialsygeplejerske Rikke Gylling Jensen www.ADHDundervisning.dk info@ADHDundervisning.dk Tlf. 20707597

 3. Hvorfor interessere sig for lidelsen • ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og 50% fortsætter i voksenalderen • Høj arvelighed • Anden psykiatrisk lidelse er hyppigt forekommende og ofte henvisningsårsagen • ADHD medfører store lidelser og samfundsmæssige omkostninger

 4. Hvorfor interessere sig for lidelsen • ADHD patienter er ofte massivt medicinerede og fejlbehandlede • ADHD patienter kræver, på baggrund af deres grundlidelse, en særlig indsats af medarbejdere i sundheds- og socialvæsenet

 5. Årsager • For tidlig født, lav fødselsvægt • Brug af alkohol og tobak under graviditet • Iltmangel under fødsel • Velstrukturede familieforhold reducerer belastning • Støttende forældre, forstående lærere reducerer det negative selvbillede • Kriminalitet, misbrug, disharmoni påvirker udviklingen negativt

 6. Årsager • 75 % er genetisk, men man har endnu ikke kunnet identificere enkelte gener • Både dopamin, serotonin og noradrenalin har været i fokus

 7. Klinisk billede hos voksne • Vanskelighed ved at planlægge og føre planer ud i livet. Ringe overblik og prioriteringsevne • Ringe konsekvenstænkning og gøren brug af erfaringer. Her og nu er altid vigtigst. Impulsiv • Dårlig tidsfornemmelse • Vanskelighed ved konfliktløsning og regulering af emotionelle reaktioner. • Stort igangsætningsbesvær

 8. Klinisk billede hos voksne • Forringet korttids-/arbejdshukommelse • Popcorntanker • Fysisk nedslidthed • Dårlig søvn (75%) • Svært ved at styre temperament • Nedsat koncentration • Motorisk urolig

 9. Klinisk billede hos voksne • Meget talende • Isolerer sig • Manglende tålmodighed • Præget af manglende selvtillid og selvværd • Egoistisk for sine omgivelser • Udviklingsalder 30% lavere end kronologisk alder • Vanskelighederne er uafhængige af intellekt, men god begavelse medfører som oftest bedre mestring

 10. Generelle kriterier • Forstyrrelserne har været til stede i mindst 6 måneder • Symptomerne til stede før 7 års alderen • Forstyrrelserne optræder i flere situationer: arbejde, skole, fritid • Forstyrrelserne forårsager betydelige vanskeligheder socialt, beskæftigelsesmæssigt, uddannelsesmæssigt

 11. Funktionsforstyrrelser hos voksne • Indlæringsproblemer – GAF score ofte på 43 • Kortere skolegang (51% kun afsluttet folkeskole, 20 % generelt. 18% gymnasium eller mellemlang udd, 42% generelt) • Dårligere uddannet • Lavere indkomst (71% < 200.000 kr pr. år) • Mere arbejdsløs og øget sygefravær (38 dage årligt)

 12. Funktionsforstyrrelser hos voksne • Flere jobskift • Mere kriminalitet og flere domme • Flere partnerskift og sociale problemer • Flere trafikulykker (x 4), fartbøder • Teenagegraviditeter, suicidalforsøg • Misbrug

 13. Funktionsforstyrrelser hos voksne • Mennesker gør det godt hvis de kan …. hvis de ikke kan, må vi finde ud af, hvad der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe dem • Vi må skabe forståelse gennem indsigt i den enkeltes særlige forudsætninger

 14. Komorbiditet • 75% af voksne med ADHD har en eller flere andre psykiske lidelser • 25-45% har misbrug af forskellig art • 40% er rygere • 20-30% lider af angst • 20-55% har periodiske depressioner

 15. Komorbiditet • 10% har bipolær lidelse • 60% har læse og indlæringsvanskeligheder • 6-25% har personlighedsforstyrrelser • 75% har søvnforstyrrelser • Dyssocial personlighedsstruktur • Behandling af ADHD fører til mindre udvikling af affektiv lidelse, angst og PTSD

 16. Misbrug • Tobak; mindre rastløs, mindre sur og irriteret • Hash; mindre rastløs, angst og aggressiv. Nedsat hukommelse, sløv. Varer 5 dage før hjernen ikke længere er påvirket • Alkohol; bliver mere glad i starten af rus. Lettere aggressiv, trist, nedsat korttidshukommelse • Amf/ecstasy; glad under påvirkning. Tænker mere klart og handleorienteret. Minus søvn, trist, aggressiv efter rus. Mere impulsiv

 17. Arbejdskrav • For 20 år siden: loyal, pligtopfyldende, arbejdsom, stabil • Nu: omstillingsparat, fleksibel, mange bolde i luften, selvstyrende, teamplayer; selv stillingsannoncer for ufaglærte indeholder disse krav

 18. Begrænsninger i arbejdsliv • Koncentrationsproblemer, afledelighed, kaos • Kommer for sent, forlægger ting, glemmer • Ustrukturerede, gør ting på sin egen måde, ufleksibel • Dårligt overblik og organisationsevne • Mangler tidsfornemmelse, arbejdsnarkomani, manglende pauser • Underpræsterer i uddannelse og arbejde

 19. Begrænsninger i arbejdsliv • Bliver fyret eller siger op / udebliver da de mister interessen • Sociale problemer pga uopmærksomhed • Konflikter pga. vredesudbrud og opposition til leder • Svært ved at huske flere beskeder • Forstyrres let af ydre uro • Humørsvingninger giver problemer

 20. Begrænsninger i arbejdsliv • Brugsanvisning = brugsforvirring • Mange har særlige færdigheder og kompetencer, men uden eksamen

 21. Medicinsk behandling • Methylphenidat: Ritalin, Medikinet, Motiron, Ritalin Uno, Concerta • Strattera • Dexamfetamin • Elvanse

 22. Psykosocial intervention • Personen med ADHD skal tage ejerskab og ansvar for sin lidelse • Kun det personen er motiveret for vil lykkes • Sæt realistiske mål, små sikre sejre • Aflæring af års nederlag og identitet som taber tager lang tid • Undervisning til faggrupper, pårørende, patient (psykoedukation)

 23. Psykosocial intervention • Kognitiv terapi hos nogle • Adfærdsregulering • Udvikling af kompenserende strategier og aflæring af destruktive mestringsstrategier • Tage hånd om sekundære følelsesmæssige symptomer: sorg, vrede, skyld • Tilpasning af fysiske omgivelser i hjem, uddannelse, arbejdsplads

 24. Psykosicial intervention • Tilpasning af sociale omgivelser • Vurdere kontakt til det kommunale • Vær opmærksom på, at en person med ADHD ikke kan navigere i det kommunale system på baggrund af sine kernesymptomer

 25. Det kommunale system • For at få hjælp kræves det: overblik, vide hvilken hjælp man har brug for, udfylde skema, deltage i langvarige møder. Følge op på møder, overholde aftaler, indsende div. materialer, organisere, planlægge, holde orden, få tingene gjort, opfatte, handle på instrukser, fuldføre arbejdsprøvninger …... • Sagsbehandlerskifte x mange

 26. Kommunikation

 27. Kommunikation • Den voksne med ADHD skal føle sig hørt • Lyt uden at validere – vurdere det du hører, vær nysgerrig og spørg ind • Undgå at springe i samtalen, bevar roen • Gå ikke i diskussion • Undlad at argumentere / overbevise • Vær åben for alternative løsninger • Pas på alt for mange ord

 28. Kommunikation • Vær konkret, sorter overflødigt fra • Pas på ”small-talk” - det fylder • Vær tydelig, undgå vage ord: måske, det kan godt være • Ironi / sarkasme bruges varsomt • Hvad mener vi med det vi siger • Pak ikke budskabet ind

 29. Kommunikation • Skriv aftaler ned • Giv få overskuelige valgmuligheder, undgå store og åbne spørgsmål som ”Hvad vil du med dit liv” • Inviter den voksne med ADHD til at komme med løsningsforslag • Opsummer samtalen og aftaler

 30. Litteratur • Thomsen, Per Hove. ”Et liv i kaos – om voksne med ADHD”. København, Hans Reitzels forlag 2011 • Steinhausen, Hans-Christoph. ”ADHD – livslange perspektiver og særlige behov”. Dansk psykologisk forlag, 2011 • Barkley, Russell. ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults – the latest assesment and treatment strategies”. USA, Jones and Bartlett publishers, 2010

 31. Litteratur • Foredrag med Barkley. ADHD foreningens kongres september 2012 • Egne erfaringer :-)

More Related