1 / 19

Data

Data. 1. Autovia Orbital B-40. Pendent el tram Terrassa-Sabadell-Granollers. 2. Línia d’Alta Velocitat fins a la frontera francesa (Perpinyà). El Ministeri ha ajornat la seva entrada en servei fins l’any 2012. 3. Connexió ferroviària fins a França.

duff
Télécharger la présentation

Data

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Data

 2. 1. Autovia Orbital B-40 Pendent el tram Terrassa-Sabadell-Granollers

 3. 2. Línia d’Alta Velocitat fins a la frontera francesa (Perpinyà) El Ministeri ha ajornat la seva entrada en servei fins l’any 2012

 4. 3. Connexió ferroviària fins a França És poc probable que sigui operativa abans de 2012

 5. 4. El Corredor del Mediterrani és la gran infraestructura pendent • És fonamental per al desenvolupament econòmic de Catalunya. • Constitueix un gran eix peninsular i de comunicació amb Europa. • Encara es troba amb una dotació d’infraestructures viàries i ferroviàries inadequades per a la seva funció.

 6. 5. Manca d’assignació d’inversió per part del Ministeri de Foment • El Govern central no està tramitant amb l’agilitat necessària els projectes d’infraestructures estratègics per a Catalunya. • S’han acumulat ja (2007-2009) més de 1.200 MEUR per a inversions a Catalunya sense vinculació a cap projecte concret. • Si el Ministeri no agilita els projectes pendents, l’actual manca d’assignació d’inversió s’estendrà als pròxims anys. • I desaprofitarem any rere any l’oportunitat que, en termes pressupostaris, ens ofereix l’Estatut.

 7. 6. Dotacions ICO-Foment Empresarial Milions d’euros

 8. 7. Fons d’Adquisició d’Actius • 9.339 milions adjudicats fins al desembre de 2008 • 10.000 milions previstos adjudicar al gener Total: 19.339 milions, el 40% dels 50.000 previstos Els 30.000 restants s’haurien d’adjudicar abans del 31 de març

 9. 8. Avals públics • Tresor: 100.000 milions previstos • ICF: 500 milions previstos Encara no s’han emès els avals. Mesura urgent i prioritària. Cada dia que passa 7 empreses espanyoles entren en concurs de creditors

 10. 9. Condicions de competitivitat favorables • 1. Simplificació Administrativa • 2. Innovació • 3. Internacionalització • 4. Formació Professional

 11. 10. Simplificació Administrativa • Que no augmenti el nombre de normes ni tampoc el de procediments

 12. 11. Innovació • Fer tot el possible perquè la cultura de la innovació arreli a l’empresa • Facilitar l’accés de les empreses al coneixement que necessiten per innovar • Orientar la investigació i la recerca a les necessitats del teixit productiu a Catalunya

 13. 12. Internacionalització • Ajudar a les empreses a aprofitar la millora del tipus de canvi de l’Euro • Fer accions per posicionar les empreses catalanes als mercats emergents • Augmentar la base exportadora catalana

 14. 13. Formació Professional • Impulsar la millora de la qualitat de l’ensenyament a tots els nivells • Avaluar l’assoliment dels objectius docents a tots els centres • Seguir millorant la Formació Professional i la seva adequació a les necessitats de les empreses

 15. 14. Polítiques pro-competitivitat Gener 2008 Signatura del conveni marc Generalitat-cambres catalanes

 16. 15. La nova indústria: concepte • Indústria manufacturera + • Serveis lligats a la producció industrial • Serveis a les empreses • Mediació financera • Comerç i reparacions • Transport i telecomunicacions • Electricitat, gas i aigua

 17. 16. La nova indústria: columna vertebral de l’economia catalana • Genera el 59% del valor afegit brut català • És el principal sector generador d’ocupació • Catalunya és la comunitat on la “nova indústria” té un pes més elevat • Principal “ocupador”, el 54% dels treballadors catalans

 18. 17. La nova indústria: futur d’un nou model de creixement econòmic • Obre noves possibilitats de creixement i expansió internacional • Inclou serveis intensius en coneixement, el que permetrà assentar les bases d’un nou model de creixement

 19. 18. Cronologia de la negociació del model de finançament autonòmic • Abril 2008: el Govern de la Generalitat presenta una proposta a l’Estat. • 21 de juliol: l’Estat presenta les Bases que han de guiar la reforma del sistema de finançament. • 31 de juliol: la Cambra estima entre 3.500 i 3.800 milions d’euros el guany per a Catalunya • 9 d’agost: data límit que establia l’Estatut • 22 de setembre: la Cambra recorda que l’assoliment dels 3.800 milions d’euros es pot fer gradualment • 2 d’octubre: Govern d’Entesa i CiU presentenResolució a la mesa del Parlament

More Related