Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
З ВІТ НДР ЗА 2013 рік КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН PowerPoint Presentation
Download Presentation
З ВІТ НДР ЗА 2013 рік КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

З ВІТ НДР ЗА 2013 рік КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

З ВІТ НДР ЗА 2013 рік КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Науково-дослідна робота, що виконуються на кафедрах в межах робочого часу викладачів у 2013 ЗВІТ НДР ЗА 2013 рік КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 2. Госпдоговірна тема

 3. Завершені дисертаційні дослідження у 2013 р. • Завершено дисертаційне дослідження з теми: «Допомоги і виплати по загальнообов’язковому, державному, соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» (Єфремова Г.В.) • Мета: полягає в тому, щоб з урахуванням концептуальних розробок юридичної науки, доктрини права соціального забезпечення, вимог чинного законодавства України та узагальнень практики його застосування визначити особливості, сутність та значення допомог і виплат в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та на цій основі виробити практичні пропозиції та рекомендації щодо їх вдосконалення. • Етапи: І. Аналіз теоретичних засад загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. • ІІ. Визначення правового статусу суб’єктів в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. • ІІІ. Вдосконалення надання допомог і виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності • Актуальність:Актуальність дослідження допомог і виплат в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування полягає, перш за все, в тому, що наша держава взяла курс на розвиток соціальної рівності, соціальної справедливості, принципу соціального забезпечення своїх громадян на рівні держави. Не менш важливим напрямком є приведення положень вітчизняного законодавства в сфері соціального страхування до міжнародно-правових стандартів. • Проблеми соціального страхування населення вже стали предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, Проте, незважаючи на доволі значну кількість вагомих наукових праць, враховуючи нещодавні значні зміни до законодавства України у сфері соціального страхування та ті зміни, які вносяться до нього на сучасному етапі соціальної реформи, можемо стверджувати: ще й дотепер у вітчизняній юридичній науці бракує загальновизнаної концепції надання допомог і виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, не визначено їх особливості.

 4. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬКАФЕДРИ Навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист № 1/11-16523 від 24.10.2012 р.) Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з підготовки до практичних занять з дисципліни “Правознавство”, а також сприятиме ефективній організації навчального процесу з набуття навичок роз’язання практичних ситуацій. (20,5 др.арк) (2011-12 н.р. 1 навчальний посібник (13др.арк )

 5. МОНОГРАФІЇ • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ Автори: Джабраілов Р.А., Пілігрім Г.С. Мета розробки: Дослідження й обґрунтування нових теоретичних положень та надання практичних рекомендацій з удосконалення правового регулювання концесії. • ФЕНОМЕН ОТВЕТСТВЕННОСТИ В МИРЕ ТОТАЛЬНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Автори: Дрожжина С.В., Кальной И.И., Горбань А.В. та ін. Мета розробки: Дослідження трансформації громадського суспільства умовах вгасання національної державності та визначення феномену відповідальності, способів її реалізації в нестандартних умовах суспільства. Усього опубліковано 2 монографії (обсяг 8,72 др.арк); (2011-2012 н.р. 2 монографії (обсяг 13,5 др.арк.)

 6. СТАТТІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ • Куріто О.В. Аксиологическая составляющая образования: социально-философский аспект// Техногенная эра в судьбе человека, общества, мира. Сборник научных трудов. РФ, Ульяновск, 2013. - С. 177-184 (обсяг 0,6 др.арк.); • Куріто О.В. Социально-философская методология интеллектуального осмысления феномена образования // Журнал «Научный потенциал», Серия: Вопросы философии. - РФ, Чебоксары, № 3 ( 12), 2013– С. 33-37(обсяг 0,5 др.арк.); • Ширкова І.В. Виховна робота в сфері прав людини у вищих навчальних закладах ЦИТ:412-0887 // Сборник научных трудов SWorld.– Вып.4. – Т.39. – Одесса, 2012. –С.38 – 45.(обсяг 0,5 др.арк.); • Романюк О.І. Права на лікарські засоби, як об’єкти інтелектуальної власності ЦИТ: 113-0913 // Сборник научных трудов SWorld.– Вып.1. – Т.27. – Одесса, 2012. –С.50 – 52.(обсяг 0,2 др.арк.); • Романюк О.І., Регіня О.О.Формування української державності наприкінці 80-х років та часі незалежності ЦИТ: 312-763// Сборник научных трудов SWorld.– Вып.3. – Т.18. – Одесса, 2012. –С.12 – 14.(обсяг 0,2 др.арк.); • Романюк О.І., Клименко О.С. Роль СБ ООН в реализации принципов мирного разрешения международных споров ЦИТ: 412-1215// Сборник научных трудов SWorld.– Вып.4. – Т.36. – Одесса, 2012. –С.54-57.(обсяг 0,3др.арк.); УСЬОГО: 6 публікацій (обсягом 2,3 др.арк) (2011-2012 н.р. публікації відсутні)

 7. СТАТТІ У КРАЇНАХ СНД • Романюк О.І.,.Максимович Ю.І Противодействие недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности по законодательству Украины // Современный научный вестник. Серия: Право.Философия.Политология РФ, Белгород, 2013. – № 11 (150) – С. 32-37. (обсяг 0,45 др.арк) . Усього: 1 публікація (обсяг 0,45 др.арк) (2011-2012 н.р. 2 публ. (обсяг 0,9 др.арк)

 8. СТАТТІ В УКРАЇНІ За звітний період викладачами кафедри було опубліковано 13 статей у фахових виданнях України (обсяг 6,3 др.арк.) (2011-2012 н.р. 15 публікації (обсяг 7,4 др.арк) Загальна кількість: 20 статей (обсяг 9,05 др.арк). (2011-2012 н.р. 17 статей (обсяг 8,3 др.арк)

 9. ТЕЗИ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ (у далекому зарубіжжі) За звітний період викладачами кафедри опубліковано 21 теза у зарубіжних виданнях (обсяг 3,6 др.арк.). Географія публікацій: Чехія, Болгарія, Польща, Німеччина. (2011-2012 н.р. 51 теза (обсяг 10,84 др.арк)

 10. ТЕЗИ В УКРАЇНІ Опубліковано 15 тезисів в Україні (обсяг 2,85 др.арк.). З них опубліковано за результатами міжнародних конференцій 6 робіт, всеукраїнських конференцій 3 роботи, ДонНУЕТ 6 робіт. ( 7 науково-методичних публікацій). (2011-2012 н.р. 9 тез (обсяг 1,95 др.арк).

 11. ВИСТАВКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ На конкурс «Книга Донбасу -2013» , який проводився в рамках XVIII регіонального фестивалю «Преса і книга Донеччини – 2013» представлен навчальний посібник ( з грифом МОНУ, лист № 1/ 11 – 4515 від 04.04.2012 р.) «Інтелектуальна власність» (13 др.арк). (В 2011-12 н.р. участь у конкурсі не приймали).

 12. Студентська робота кафедри філософських і правових дисциплін за 2012-2013 н.р. У минулому навчальному році студенти кафедри під керівництвом доцента Романюк О.І. та доцента Одінцової О.О. приймали участь у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності. Всього на другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності представлено 4 роботи. (2011-2012 конкурсні роботи відсутні)

 13. ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ ЗА 2012-13 н.р. • Студентами кафедри самостійно опубліковано 20 тезисів (за межами ДонНУЕТ 5 публікацій); (2011-12 році – 10 робіт). • В співавторстві з викладачами – 19 тезисів (всі в далекому зарубіжжі); (2011-12 році опубліковано 45 тезисів). • В конференціях ДонНУЕТ прийняли участь 24 студента. (2011-12 році участь у конференціях ДоНУЕТ брали 26 студентів). УСЬОГО: 39 публікацій (2011-2012 - 50 публікацій).

 14. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІКАФЕДРИ 2011-12 н.р. та 2012-2013 р.