Download
umeleck slohy v architekt re n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
umelecké slohy v architektúre PowerPoint Presentation
Download Presentation
umelecké slohy v architektúre

umelecké slohy v architektúre

1203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

umelecké slohy v architektúre

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. umelecké slohy v architektúre Katarína Minďášová 3. F Školský rok 2007/2008

 2. Cieľ prezentácie • Prečo architektonické slohy ? • História a architektúra • Vplyv umenia • Architektúra vs stavebníctvo • Architektonické slohy v Európe

 3. Charakteristika architektonického slohu Architektonický sloh • vyjadrenie stavby vzniknutej v určitom období pri použití jednotiacich spoločných znakov Jednota architektonického slohu • je daná tvarom stĺpov, ich hlavíc, klenieb, profiláciou ríms, ornamentom • kompozíciou vnútorných alebo vonkajších priestorov • stavebným materiálom

 4. Umelecké smery v architektúre • Románsky sloh • Gotika • Renesancia • Barok • Klasicizmus • Architektúra 19. storočia • Architektúra 20. storočia • Súčasnosť

 5. Románsky sloh • Skromné, jednoduché stavby • Hrubé obvodové múry • Ako stavebný materiál sa využíva prevažne kameň, ale aj tehla a drevo • Interiér bol omietaný, sčasti zdobený maľbou – prevažne náboženskými motívmi

 6. Románske okná • Malé, úzke, neboli zasklené • Jednoduché alebo združené do podvojných, potrojných alebo viacosových okien Potrojné románske okno

 7. Valená klenba Krížová klenba Klenba Používali sa dva typy klenby:

 8. Druhy románskych stavieb • Baziliky • Centrálne stavby – rotundy, karnery, baptistériá • Hrady • Obytné budovy Románska rotunda

 9. Najvýznamnejšie románske stavby • Šikmá veža v Pise

 10. Najvýznamnejšie románske stavby • Kostol Notre Dame la Grande – Poitiers, Francúzsko

 11. Najvýznamnejšie románske stavby na Slovensku • Kostoly a kostolíky • Rotundy • Bazilika v Spišskej Kapitule • Karner sv. Michala v Banskej Štiavnici • Románsky základ majú mnohé hrady

 12. Bratislavský hrad

 13. Spišský hrad

 14. Trenčiansky hrad

 15. Gotika • Vertikálnosť • Lomený oblúk – pôdorys mohol mať aj obdĺžnikový tvar • Okná – tvar lomeného oblúka, zdobené

 16. Typy gotických stavieb • Chrámové stavby • Kláštory • Hrady • Mesto • Obytné budovy • Inžinierske stavby

 17. Najznámejšie gotické stavby • Katedrála Notre Dame - Paríž

 18. Najznámejšie gotické stavby • Katedrála v Canterbury

 19. Najznámejšie gotické stavby v Čechách • Chrám sv. Víta v Prahe

 20. Najznámejšie gotické stavby na Slovensku • Dóm sv. Alžbety – Košice

 21. Renesancia • Oživovanie antickej kultúry • Symetrický, zjednotený vzhľad • Horizontálnosť, statickosť • Pravouhlé priestory • Typické domové štíty

 22. Typy renesančných stavieb • Zámky • Paláce • Záhrady • Mestá • Chrámové stavby

 23. Najznámejšie renesančné stavby • Louvre – Paríž

 24. Najznámejšie renesančné stavby na Slovensku • Radnica v Levoči

 25. Barok • Priamky sú nahradené krivkami, uhly oblúkmi • Osovosť – formálna symetria • Väčší dôraz na dojem ako na funkčnosť • Veže sú zakončené cibuľovou alebo zvonovou strechou • Stĺpy majú dekoratívnu funkciu • Bohato zdobené interiéry

 26. Typy barokových stavieb • Cirkevné stavby • Zámky • Paláce • Záhrady • Morové stĺpy • Mesto • šírkový dom • dom so stredovekou parcelou

 27. Najznámejšie barokové stavby • Zámok vo Versailles

 28. Najznámejšie barokové stavby na Slovensku • Evanjelické artikulárne kostoly • Kostolík v Hronseku

 29. Klasicizmus • Vznik podnietila francúzska revolúcia, ktorá vzbudila väčší záujem meštianstva o ideály republikánskeho Ríma • Široké priame ulice, priestranné námestia

 30. Najznámejšie klasicistické stavby • Parížsky triumfálny oblúk

 31. Najznámejšie klasicistické stavby na Slovensku • Kostol v Levoči

 32. Ďakujem za pozornosť