1 / 28

A Rend alapítója 1182–ben született Assisiben.

A Rend alapítója 1182–ben született Assisiben. Mindössze 44 évet élt . Sokan „második Krisztusnak” nevezik őt. Ferenc szülővárosának esti kép. Assisi - nappal. A 23 éves fiatalember katonaként akar nagy lenni, azonban Isten terve más.

dyllis
Télécharger la présentation

A Rend alapítója 1182–ben született Assisiben.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A Rend alapítója 1182–ben született Assisiben. Mindössze 44évet élt.Sokan„második Krisztusnak” nevezik őt.

 2. Ferenc szülővárosánakestikép

 3. Assisi - nappal

 4. A 23 éves fiatalember katonaként akar nagy lenni, azonban Isten terve más.

 5. Az Aquila felé vezető úton fordulat áll be az életébe. "Mond csak Ferenc - kérdezi álmában egy hang -, ki adhat neked többet: az úr vagy a szolga? Az Úr - felelte Ferenc. Hát akkor miért hagyod el az Urat a szolgáért, a Herceget az alattvalóért? - Ferenc szemében ekkor a világról lehull a lepel: minden ember csak szolga, nincsenek urak. Csak egyvalaki úr, és ő minden teremtmény felett áll. Csak ô tarthat igényt szolgálataira. – Mi az akaratod Uram? - kérdezte Ferenc. Térj vissza a földre, ahol születtél, és ott megmondják neked, mit kell tenned.

 6. Isten akaratát keresve a San Damianoi romos kápolnában imádkozás közbenmegszólal a kereszt:

 7. "Ferenc menj és építsd újjá egyházamat…”

 8. Assisi – San Damiano

 9. Azonnal hozzá lát a romos kápolnák kijavításához. • Assisi környékén felújít három romos kápolnát: a San Damianoit, a Szent Pétert és a Porcinkulát, ami fölé később felépítik az Angyalos Boldogasszony bazilikát.

 10. Igazi fordulat 27 éves korában következik be, ,amikor a szentmisében, az evangéliumi szakasz arról szól, hogy Jézus a tanítványokat kettesével küldi szét hirdetni az evangéliumot, és azt mondja nekik: "Menjetek és hirdessétek: közel van a Mennyek országa. Gyógyítsatok meg a betegeket, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket űzzétek ki…"(Mt 10,7-20).

 11. A fiatal Ferenc az élet értelme után kutatva az Evangéliumba ütközik. Felszabadultan fellélegzik, mert az évszázadok távolából rátalál arra, aki „kezdetben volt”, az Élet Szavára, a Názáreti Jézusra. Életvitelét látva mások is csatlakoznak hozzá. A szegénység, tisztaság és engedelmességevangéliumitanácsokat megtartva.

 12. Amikor regulát kell írnia (1209-ben) társai számára, mert egyre többen követik őt, és ezért Róma jóváhagyása kívánatossá vált, akkor azt így kezdi: „A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát…”

 13. S egyszerűen összefűzött néhány evangéliumi idézetet saját figyelmeztetéseivel. Ez maradt Rendünk alapszabálya mind a mai napig, amit III. Ince pápa is jóvá hagyott.

 14. 1209 – Letelepednek Porcinkulában. Ma már kis város épült a ferences kolostor köré.

 15. Klára elhagyja a szülői házat, és Ferenc „felfogadja őt az engedelmességre”, azaz szerzetesi életet kezd Ferenc eszménye alapján 1212 Virágvasárnapján.

 16. Ferenchez olyanok is jöttek tanácsért, akik házasságban, a világban maradva kívántak odaadóbb életet élni. Eszményét követve alakul meg a FVR.

 17. Ferenc elmegy a szentföldre és találkozik Melek-el-Kamel szultánnal 1219 őszén. Fegyver nélkül hirdeti az evangéliumot.

 18. „Mindenkinek hirdetnem kell Uramnak mennyei illatot árasztó igéit… Kérlek benneteket a szeretetben, mely maga Isten… hogy ezeket és Urunk, Jézus Krisztus egyéb igéit fogadjátok be, valósítsátok meg és tartsátok meg tökéletesen.''(hívőkhöz intézett levélből)

 19. 1223 Karácsonyán Greccioban felidézi Jézus születését (az első élő betlehemes).

 20. Viletta Jánosnak, aki Ferenc rendelkezésére bocsátotta ezt a területet, ez alkalommal látomásban volt része: A jászolban egy mozdulatlanul fekvő kisgyermeket látott, akit Szent Ferenc közelsége ébresztett felálmából.

 21. Ferenc 1224 szept. 14-én La Verna hegyén hosszas imádság és böjt után megkapja Krisztus kínszenvedésének sebhelyeit, stigmáit.

 22. 1226 májusában megírja a végrendeletét, s halála közeledtét érezve visszatér a Porcinculába.

 23. Ferenc 1226. Október 3-án halt meg.

 24. 4-én temették el a Szent György templomba. Alig két ével később IX. Gergely pápa szentté avatta

 25. Földi maradványait 1230-ban hozzák át és temetik el a tiszteletére épített Szent Ferenc bazilikába.

 26. Az altemplomban látható sir.

 27. Ferenc vonzás körében • Minden korban az élet új lehetőségeit fedezik fel az emberek, amikor Ferenccel találkoznak. Férfiak és nők, házasok és szabadállapotúak számára példakép, mérce és út lesz. • Három különböző közösség alakul ki körülötte: - Első rend: Kisebb Testvérek (obszervánsok) OFM. Kapucinusok OFMCap. és Minoriták OFMConv. - Második rend: Klariszák, Kapucinus nővérek. - Harmadik rend: Ide tartoznak, akik „szabályozott” kolostori életformát élnek, különböző férfi és női kongregációk és akik a világban laikus közösségben élnek pl. a Ferences Világi Rend.

More Related