1 / 1

Cô hoäi phaùt trieån

COÂNG TY TNHH SINTERNAL VP: 2/A4, KP 6, P . TRUNG DUÕNG, BH- ÑOÀNG NAI ÑT: 0618 820 647, 0942 716 167 www.sinternal.com , email: infosafeed@sinternal.com. Cô hoäi phaùt trieån. Sinternal. NGHEÀ NGHIEÄP cuøng ….

eddy
Télécharger la présentation

Cô hoäi phaùt trieån

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. COÂNG TY TNHH SINTERNAL VP: 2/A4, KP 6, P . TRUNG DUÕNG, BH- ÑOÀNG NAI ÑT: 0618 820 647, 0942 716 167 www.sinternal.com, email: infosafeed@sinternal.com. Cô hoäi phaùt trieån Sinternal NGHEÀ NGHIEÄPcuøng … SINTERNAL laø coâng ty haøng ñaàu trong lónh vöïc saûn xuaát Premix 4% vaø phaân phoái caùc saûn phaåm cuûa taäp ñoøan ADISSEO Phaùp quoác coù maët taïi 50 quoác gia treân theá giôùi vôùi 45 naêm kinh nghieäm chuyeân veà lónh vöïc saûn xuaát Premix vaø thöùc aên gia suùc…Do nhu caàu phaùt trieån vaø môû roäng thò tröôøng taïi Vieät Nam chuùng toâi ñang tìm kieám öùng vieân cho caùc vò trí sau: Nhaân vieân kinh doanh: 05 ngöôøi - Toát nghieäp ñaïi hoïc chuyeân ngaønh thuù y, kinh teá - Nam/Nöû tuoåi töø 23 – 30 • Coù naêng khieáu giao tieáp toát • Laøm vieäc taïi Ñoàng Nai Ñieàu kieän chung: • Coù xe maùy rieâng • Bieát söû duïng vi tính vaên phoøng • Naêng ñoäng, saùng taïo vaø nhieät tình trong coâng vieäc ÖÙng vieân ñöôïc tuyeån duïng seõ ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä öu ñaõi, chính saùch hoã trôï töø phía coâng ty, nhieàu cô hoäi ñaøo taïo, thaêng tieán vôùi möùc THU NHAÄP THEO ÑUÙNG NAÊNG LÖÏC. - Ngoaøi bì thö ghi roõ vò trí döï tuyeån. - Nhaän hoà sô ñeán heát ngaøy 20 thaùng 05 naêm 2010 - Baïn laø ngöôøi coù naêng löïc vaø trình ñoä ñaùp öùng caùc nhu caàu neâu treân vui loøng göûi hoà sô ghi roõ khaû naêng, kinh nghieäm keøm theo sô yeáu lyù lòch vaø caùc vaên baèng coù lieân quan môùi nhaát veà cho chuùng toâi. Nôi nhaän hoà sô: VP. COÂNG TY TNHH SINTERNAL - VN 2/A4, KP6. P. TRUNG DUÕNG BIEÂN HOØA, ÑOÀNG NAI E.mail: infosafeed@sinternal.comwww.sinternal.com ÑT: 0942 716 167 ( Nguyeãn vaên Böông) Caùc öùng vieân coù theå nôïp hoà sô theo ñòa chæ www.sinternal.com ( muïc tuyeån duïng vaø ñaøo taïo)

More Related