html5-img
1 / 24

Økonomisk gevinst ved universell utforming

Økonomisk gevinst ved universell utforming. Fokus på enkle tiltak Finn Aslaksen. Bakgrunn. Nesten 1,2 millioner mennesker har i løpet av de siste 12 måneder opplevd uhell eller kommet i farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold.

eddy
Télécharger la présentation

Økonomisk gevinst ved universell utforming

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Økonomisk gevinst ved universell utforming Fokus på enkle tiltak Finn Aslaksen

 2. Bakgrunn Nesten 1,2 millioner mennesker har i løpet av de siste 12 måneder opplevd uhell eller kommet i farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Utfordring, se på uhell som en konsekvens av dårlig tilrettelegging: Hva koster uhellene? Er det lønnsomt å utbedre?

 3. Generelt om ulykker Legebehandlede ulykker: TØI har sett på kostnadene for: Hjemmeulykker Idrettsulykker Utdanningsulykker Fritidsulykker Konklusjon: 167 milliarder i året

 4. Hjemme-, utdannings-, idretts-, fritidsulykker:

 5. Blindeforbundets undersøkelse 2008: Nesten 1,2 millioner mennesker har i løpet av de siste 12 måneder opplevd uhell eller kommet i farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold.

 6. Blindeforbundets undersøkelse: Undersøkelsen er både rettet mot befolkningen generelt og mot en gruppe av synshemmede og viser følgende: • Glassflater og trapper eller kanter kan skape problemer både for synshemmede og for resten av befolkningen. • Synshemmede opplever flere uhell enn resten av befolkningen. • Synshemmede får oftere brudd og hodeskader enn resten av befolkningen. • De yngste aldersgruppene (både blant seende og blant synshemmede) er mer utsatt enn de eldste aldersgruppene.

 7. Skader: De fleste får lette men ubehagelige skader som følge av uhellene.Mange oppgir imidlertid at uhellene har ført til alvorlige skader: hodeskader, kneskader, ryggskader og brudd.

 8. Kostnader • Anslag: ¼ av uhellene gir lettere skade – 30.000 pr skade • Sum: 9 milliarder kroner pr år – lavt anslag • Anslag publikumsbygg og utearealer: 5 – 6 milliarder kroner

 9. Konsekvenser av mangler • Utestengelse pga hindringer, ikke finne fram osv., redsel for uhell • Komplisert bruk pga omveier, vanskelig å finne fram osv. • Uhell

 10. En tilleggseffekt av ”små” hindringer:(Fra Byggaktuelt Det mest provoserende for oss er småtingene, det som krever små og enkle tiltak. Vi oppfatter det som et hån, med beskjed om at her er man ikke ønsket, gå videre, sier NHF-forbundsleder Eilin Reinaas. (Foto: Geir Hasle)

 11. Status bygg • Tiltak deles inn i • Drift • Vedlikehold • Utvikling • Halvparten av tiltakene er knyttet til drift eller vedlikehold • Disse representerer 20 % av kostnadene • Dvs at hvis all utbedring koster 20 milliarder, koster den enkleste halvparten av tiltakene 4 milliarder • Uteområder kan antas å være tilsvarende?

 12. Eksempler

 13. Samfunnsnytte • Gjennomføre alle enkle tiltak: • Engangskostnad: 8 milliarder • Årskostnad: 2 milliarder • Nytte? • Redusere uhell med 1/3? • Gevinst = 2 milliarder eller mer • Reduserte uhell er bare en av nytteeffektene

 14. Samlet nytte • Kort sikt: • Reduksjon av uhell • Bedre tilgjengelighet • Fjerne ”signaler om utestengelse” • Mer tiltalende bygg og uteområder • Kartlegging gir økt kompetanse • Lengre sikt: • Bedre løsninger ved nybygging • Mer kunnskap om sammenhengen mellom utforming og uhell – forskning • Er dette godt nok i forslaget til ny Teknisk forskrift?

 15. Ny lov • De omtalte tiltakene dekkes av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven?

 16. Avslutning

 17. Komme i gang • Skaffe oversikt – registrere • Gjennomføre enkle tiltak – opplæring i drift • Planlegge og utvikle

More Related