1 / 10

Multikultuurse kuulajaskonna ja sihtrühmade teavitamine (Informing Multi-cultural Audiences)

Multikultuurse kuulajaskonna ja sihtrühmade teavitamine (Informing Multi-cultural Audiences). Õpikoda 3 / Workshop 3:. “Supporting eParticipation” 08.03.2012 Katri Tammsaar – Kersti Toming – Sergio Ocampo. Teavitamise 1. samm. Kergesti leitav ja kättesaadav sh. erinevates keeltes

elden
Télécharger la présentation

Multikultuurse kuulajaskonna ja sihtrühmade teavitamine (Informing Multi-cultural Audiences)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Multikultuurse kuulajaskonna ja sihtrühmade teavitamine (Informing Multi-cultural Audiences) Õpikoda 3 / Workshop 3: “Supporting eParticipation” 08.03.2012 Katri Tammsaar – Kersti Toming – Sergio Ocampo

  2. Teavitamise 1. samm Kergesti leitav ja kättesaadav sh. erinevates keeltes tõlgi ise või luba tõlkida Mitmel moel juurdepääsetav Erinevad vahendid Erinevad tarkvaraversioonid

  3. Leitavus Levinumad raskused Info ei ole kätte saadav erinevate IT-vahendite ja tarkvaraversioonide kaudu. Sõnum ei ole huvitav Sõnum on liiga pikk või keeruline Tõlked on eksitavad keeleversioonid on erineva sisuga Veebiaadressid kergesti segiaetavad

  4. Näiteks: Lugeja saab ise valida tõlkekeele: http://www.toronto.ca/ Google Chrome veebilehitseja kasutamise võimalus

  5. Teavitamise 2. samm Räägi seal, kus on su kuulajad Sihtgrupile vajaliku info saamise koha loomine Info saatmine sinna, kus sihtgrupp selle ise leiab Lase sihtgrupil endal sinu infot edasi anda Soovitused, kuidas seda teha

  6. Näiteks: Info lugeja saab seda ise edasi anda: http://eelnoud.valitsus.ee/

  7. Info sisu Erinevad formaadid: pilt, hääl, tekst Mängulisus Visuaalsus – tabelid ja graafikud teksti asemel Praktilistest vajadustest lähtuv Küsiv / huvituv - info tuleb sihtgrupist Sildistamise ja eeldamise valimine

  8. Näiteks: Inimesed osalevad info edastamisel, mänguliselt: “We want Londoners to be all over this site —literally!” http://www.london.gov.uk/get-involved/your-photos

  9. Proovime ise järele!

More Related