1 / 134

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ FONDO PROGRAMA 2006 m. liepos 5 d. (projektas)

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ FONDO PROGRAMA 2006 m. liepos 5 d. (projektas). PAGRINDINIAI BENDRIEJI APIBRĖŽIMAI.

elijah
Télécharger la présentation

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ FONDO PROGRAMA 2006 m. liepos 5 d. (projektas)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ FONDO PROGRAMA2006 m. liepos 5 d.(projektas)

 2. PAGRINDINIAI BENDRIEJI APIBRĖŽIMAI Augalininkystė – žemės ūkio šaka, kultūrinių augalų auginimas ir natūraliosios augalijos naudojimas žmonėms aprūpinti maisto produktais, pramonei – žaliava, gyvulininkystei – pašarais. Ši žemės ūkio šaka apima: daržininkystę, gėlininkystę, laukininkystę, pievininkystę, sodininkystę, uogininkystę, vaistažolininkystę. Gyvulininkystė – žemės ūkio šaka, apimanti gyvulių, paukščių, kailinių žvėrelių, bičių veisimą, jų genetinį tobulinimą, auginimą, naudojimą gyvulininkystės produkcijai gauti Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Alternatyvi žemės ūkiui veikla – bet kuri kaimo vietovėje vykdoma veikla, nepriskirtina žemės ūkio veiklai. Mikroįmonė – tai savarankiška įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 10 samdomų darbuotojų ir kurių metinė apyvarta ir / arba metinis balansas neviršija 2 mln. EUR Maža įmonė – tai savarankiška įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 50 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta ir / arba metinis balansas neviršija 10 mln. EUR Vidutinė įmonė – tai savarankiška įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, kurios metinės pajamos neviršija 172 mln. litų ar įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 148 mln. litų. Inovacija -naujų technologijų, idėjų ir metodų pritaikymas, siekiant sukurti naujus produktus, procesus ir technologijas. Ūkininkas – asmuo, kuris pagrindinį savo darbo laiką skiria žemės ūkio veiklai iš kurios gauna didžiąją dalį savo pajamų. Ūkininko partneriai – fiziniai asmenys, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Miškų asociacijos – tai miško savininkų asociacijos, kooperatyvai ar kitos privačių miškų savininkus vienijančios organizacijos, kurios siekia padėti savo nariams pagerinti jų valdomų miškų tvarkymą

 3. PAGRINDINIAI BENDRIEJI APIBRĖŽIMAI Kaimo gyvenamoji vietovė - kaimas, miestelis ar miestas kuriame gyvena ne daugiau kaip 3000 gyventojų. Kaimo turizmo paslauga – kaimo gyvenamojoje vietovėje ūkininko sodyboje ar individualiame gyvenamajame pastate teikiama specialaus apgyvendinimo paslauga, kurios tiekėjai privalo: 1) turėti turistams apgyvendinti pritaikytą sodybą ar atskirus pastatus, kuriuose apgyvendinimui skirtų kambarių (numerių) yra ne daugiau kaip 20; 2) sudaryti kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus atitinkančias sąlygas. Fiziniai asmenys gali teikti kaimo turizmo paslaugas tik turėdami savivaldybės išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimai įvykdyti. (Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, 1998 m. kovo 19 d. Nr. VIII-667) Turistinės stovyklos paslauga – trumpalaikio poilsio organizavimas ir (ar) nakvynės suteikimas palapinėse ar apgyvendinimui skirtose patalpose rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemėje įrengtoje stovyklavietėje. Stovyklavietėje privalo būti nustatytos vietos palapinėms statyti ir įranga maistui ruošti, higienos poreikiams tenkinti, atliekoms surinkti bei aktyviam poilsiui organizuoti. Fiziniai asmenys gali teikti turizmo paslaugas tik turėdami savivaldybės išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad turistinės stovyklos paslaugos teikimo reikalavimai įvykdyti. (1998 m. kovo 19 d. LR Turizmo įstatymas Nr. VIII-667).

 4. PAGRINDINIAI BENDRIEJI APIBRĖŽIMAI Vietos veiklos grupė (VVG) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių kaimo gyventojų interesams, t.y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organų narių sudaro socialinių, ekonominių partnerių, pilietinės visuomenės (pvz., ūkininkai, kaimo gyvenančios moterys, jauni žmonės) ir jų asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai. Kaimo bendruomenė - kaimo teritorijoje gyvenantys žmonės, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais (Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, 2002 m. birželio25 d. Nr. IX-987). Alternatyva: kaimo bendruomenė - viešasis juridinis asmuo, apjungiantis teritoriniu pagrindu susietus kaimo žmones ir atstovaujantis jų viešuosius poreikius ir interesus. Tradiciniai amatai – specialaus pasirengimo, gebėjimų ir įgūdžių reikalaujančios, iš kartos į kartą perduodamos ūkinės veiklos formos, grindžiamos daugiausia rankų darbu, nesudėtingu įrankių naudojimu, istoriškai susiklosčiusiomis technologijomis (technikomis) bei įprastinėmis vietos žaliavomis ir kuriančios produktus, turinčius autorinio individualumo bruožų. (Tradicinių amatų sąrašas bus patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka). Bendrosios išlaidos – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams, konsultuojantiems techniniais, ekonominiais ir organizaciniais projekto įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su fizinio ar juridinio asmens įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto (įskaitant ekspertizę) parengimo išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos, projekto audito išlaidos, jei jos yra sudedamoji projekto dalis, yra pagrįstos projekto vykdytojo išlaidų apmokėjimą įrodančių ir išlaidas pateisinančių dokumentų originalais arba (jei tai neįmanoma) oficialiai patvirtintomis kopijomis, bei statomo nekilnojamojo turto draudimo projekto įgyvendinimo laikotarpiui Agentūros naudai išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip ½ bendrųjų išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais.

 5. PAGRINDINIAI BENDRIEJI APIBRĖŽIMAI Statybinės medžiagos – naujos prekės (įskaitant vienkartinio naudojimo įrankius, būtinus atlikti projekte numatytai naujų pastatų statybai / statinių rekonstravimui), kurios gali būti panaudotos naujų pastatų statybos / rekonstravimo reikmėms: kai jos yra sudedamoji projekto dalis, jų įsigijimas pagrįstas projekto vykdytojo išlaidų apmokėjimą įrodančių ir išlaidas pateisinančių dokumentų originalais arba (jei tai neįmanoma) oficialiai patvirtintomis kopijomis ir kurios atitinka teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus (t.y. sertifikuotos). Tokių išlaidų padarymo data turi būti ne ankstesnė nei paraiškos užregistravimo Agentūroje data. Įįvykdžius projektą, investicija taps projekto vykdytojo nuosavybe. Įrenginiai ir mechanizmai – nauji įrenginiai ir mechanizmai (įskaitant kompiuterius, programinę įrangą, specialias transporto priemones, žemės ūkio techniką (išskyrus automobilius), prietaisus, įtaisus energijai, medžiagoms gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti), atitinkantys priemonių specialiuosius reikalavimus: kai jie yra sudedamoji projekto dalis, jų įsigijimas pagrįstas projekto vykdytojo išlaidų apmokėjimą įrodančių ir išlaidas pateisinančių dokumentų originalais arba (jei tai neįmanoma) oficialiai patvirtintomis kopijomis, kurių padarymo data ne ankstesnė nei paraiškos užregistravimo Agentūroje data, atitinka teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus, jų instaliavimo ir montavimo išlaidos neviršija išlaidų, pagrįstų projekto vykdytojo ir rangovo sutartimis, įvykdžius projektą, investicija taps projekto vykdytojo nuosavybe.

 6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PARAMAI GAUTI 1. Paraišką pateikia subjektas, kuris gali gauti paramą pagal konkrečią priemonę ar veiklos sritį, o investicijos privalo būti susijusi su remiamos priemonės ar veiklos sritimis; 2. Projektas atitinka priemonėje ar veiklos srityje numatytus tikslus ir uždavinius; 3. Pareiškėjas negali turėti mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ir/ar Valstybinio socialinio draudimo fondui®; 4. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatyta ir pagal programą finansuotina veikla tuo pačiu metu nebus finansuojama iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų; 5. Pareiškėjas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą taip, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai ®; 6. Pareiškėjas įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų bei gyvenamosios vietos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės mažiausiai penkerius metus nuo sprendimo suteikti projektui paramą priėmimo; ® Ši nuostata gali būti netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų.

 7. I KRYPTIS“Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas”

 8. MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA Veiklos sritys: Asmenų, susijusių su žemėsūkioaralternatyvia žemės ūkiuiveikla, mokymas (toliau – 1 veiklos sritis); Moksliniųžinių ir inovacinės praktikos sklaida (toliau - 2 veiklos sritis). Paramos gavėjai: 1 veiklos sritis: - žemdirbių savivaldos organizacijos, valstybės bei savivaldybių įstaigos; -Žemės ūkio ministerijos akredituotosinstitucijos. 2 veiklos sritis - institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus žemės ūkio, maisto, miškininkystės bei kaimo plėtros srityse ir/ar užsiimančios jų rezultatų ir inovacinės praktikos sklaida.

 9. MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA Tinkamos išlaidos: - Projekto administracinės išlaidos; • Projekto vykdymo išlaidos; • Projekto dalyvių išlaidos; - Kitos išlaidos(auditas, nusidėvėjimas, finansinės paslaugos, viešinimas, kita).

 10. MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA Tinkamumo kriterijai (1 veiklos sritis):- parama neskiriama įvadiniams arba mokymo kursams, sudarantiems vidurinio, profesinio ar aukštojo mokymo bei mokslo įstaigųįprastų mokymo programų ar sistemų dalį;- parama skiriama tik tiems mokymo kursams, kurie susiję ir padės įgyvendinti kitas Lietuvos 2007-2013 metų kaimo plėtros fondo programos priemones. Prioritetinės mokymo sritys, kurioms skiriama parama, nurodomos kvietimo teikti paraiškas dokumentacijoje.Tinkamumo kriterijai (2 veiklos sritis):- pareiškėjas turi vykdyti mokslo žinių ir inovacijos sklaidos projektus eksperimentinėje bazėje, ūkininko ūkyje ar įmonėje, su kuriais būtų sudaręs sutartį.- pareiškėjas turi turėti mokslo žinių ir inovacijos sklaidos įgyvendinimo planą eksperimentinėje bazėje, ūkininko ūkyje ar įmonėje.

 11. MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA Prioritetiniai kriterijai (1 veiklos sritis):1.  Projektai užtikrina regioninį tolygumą;2. Projektai supažindina su privalomaisiais teisės aktais.Prioritetiniai kriterijai (2 veiklos sritis):1. Mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidoje dalyvauja ūkininkai, turintys Žaliąjį diplomą;2.  Mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidoje kartu dalyvauja mokslininkai, konsultantai, ūkininkai ir/ar įmonės;3.  Mokslo žinių ir inovacijų sklaida vykdomi keliuose objektuose.

 12. MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA Paramos lygis (1 veiklos sritis): Kompensuojama 90-100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. (100 proc. kompensuojama tik pagal mokymo programas, kurios supažindina su privalomaisiais teisės aktais ir kitais reikalavimais. Šios mokymo programos bus nurodytos administravimo taisyklėse). Paramos dydis(1 veiklos sritis): Maksimali paramos suma projektui – iki100 tūkst. EUR Paramos dydis ir lygis (2 veiklos sritis) Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali paramos suma vienam projektui – iki100 tūkst. EUR

 13. KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA IR MIŠKININKYSTE Paramos gavėjai: Juridiniai asmenys –fiziniai ir juridiniai asmenys arba asmenų grupės, užsiimantys žemės ūkio ir miškųūkio veikla ir įregistravę savo kaimovaldas Alternatyva.Ministerijos akredituotos institucijos Tinkamos finansuoti išlaidos. Paramos gavėjų patirtos išlaidos perkant konsultavimo paslaugas. Alternatyva. Paramos gavėjų išlaidos,susijusios su projekto įgyvendinimu, konsultavimo paslaugų teikimu

 14. KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA IR MIŠKININKYSTE Tinkamumo kriterijai 1. Parama skiriama individualioms konsultacijoms(parama neteikiama už konsultacijas telefonu, laiškais ir pan. būdais) 2. Parama skiriama visam 2007-2013 metų laikotarpiui, konsultavimo paslaugomspagal šias veiklas: • atitikties standartų diegimas; • aplinkosauga ir ekologinis ūkininkavimas; • buhalterinės apskaitos tvarkymas; • miškų ūkis.

 15. KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA IR MIŠKININKYSTE Prioritetiniai kriterijai Jei pareiškėjas ūkininkas: 1. Pareiškėjui, gaunančiam daugiau kaip 12 tūkst. EUR tiesioginių išmokų per metus; 2. Gaunantiems daugiau kaip 15 tūkst. EUR tiesioginių išmokų ir patyrusiems tiesioginių išmokų nuoskaitų dėl atitikties standartų neatitikimo. Alternatyva Jei pareiškėjas konsultavimo institucija Prioritetas teikiamas paraiškoms, kuriose numatytos konsultavimo veiklos yra skirtos didesniam skaičiui fizinių ar juridinių asmenų, gaunančių daugiau kaip 12 tūkst. EUR per metus tiesioginių išmokų.

 16. KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA IR MIŠKININKYSTE Paramos dydis ir lygis konsultavimo paslaugų teikimuiAtitikties standartų diegimo klausimais – kompensuojama 80 proc. tinkam finansuoti išlaidų, paramos suma vienam tikslinės grupės nariui, gaunančiam daugiau kaip 12000 EUR per metus tiesioginių išmokų iki 1200 EUR, kitiems iki 800 EUR; Ekologinio ūkininkavimo ir aplinkosaugos klausimais– kompensuojama 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, paramos suma vienam tikslinės grupės nariui iki 600 EUR; Ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais– kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, paramos suma vienam tikslinės grupės nariui iki 600 EUR; Miškininkystės klausimais – kompensuojama 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, paramos suma vienam tikslinės grupės nariui iki 600 EUR.

 17. JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS Paramos gavėjai Jaunieji ūkininkai - ūkininkai iki 40 metų amžiaus tuo metu, kai yra priimamas sprendimas skirti paramą ir kurie kuriasi kaip valdos ar ūkio valdytojai pirmą kartą ir veikia toje valdoje savo vardu.

 18. JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS Tinkamos finansuoti išlaidos: • projekte numatytų naujų pastatų statyba ir rekonstrukcija pagal nustatytus įkainius • žemės ūkio paskirties žemės, veislinių gyvulių, sertifikuotos sodinamosios medžiagos ir sėklos įsigijimas • ne senesnės kaip 2 m. žemės ūkio technikos ir naujos įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas (išperkamąja nuoma gali būti įsigyjama tik nauja žemės ūkio technika) • infrastruktūros kūrimas ūkininko valdoje (per valdą einančių kelių, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, žemės ūkio, drenažo, laistymo įrenginių įrengimas ir rekonstrukcija), jei tai susiję su žemės ūkio produktų gamyba • viešinimo priemonės • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip ½ bendrųjų išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais

 19. JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS Tinkamumo kriterijai paramai gauti (1): • Valdos, kurioje kuriamas ūkis, dydis ne mažesnis kaip 20 ha nuosavos besikuriančiojo žemės. Sodininkystės, daržininkystės, vaistažolininkystės, uogininkystės ir gėlininkystės valdos, kurioje kuriamas ūkis, dydis būtų ne mažesnis kaip 8 ha, iš jų ne mažiau kaip 4 ha - nuosavos besikuriančiojo žemės • valda ar ūkis iki sprendimo skirti paramą priėmimo įregistruotas ne anksčiau kaip per paskutinius 18 mėn. (iki 30 mėnesių) • jei valdos ar ūkio dalis kuriama nuomojamoje žemėje, nuomos sutartis sudaryta bent 5-iems metams • nuolatinė gyvenamoji vietovė ne mažiau kaip pastaruosius 3 metus turi būti kaimo vietovė • būtina paramos suteikimo sąlyga – pareiškėjas turi turėti profesinį žemės ūkio srities arba aukštąjį (universitetinį, neuniversitetinį ne žemės ūkio srities) išsilavinimą ir būti išklausęs minimalius ūkininkavimo žinių kursus, paraiškos pateikimo dieną ir įsipareigoti tobulinti žemės ūkio žinias projekto įgyvendinimo metu

 20. JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS Tinkamumo kriterijai paramai gauti (2): • Pateikti verslo planą ūkininkavimo veiklos vystymui, kuriame nurodoma: - aprašoma žemės ūkio valdos pirminė situacija ir konkrečios naujos žemės ūkio valdos plėtros gairės bei planai, - smulkiai aprašomos investicijos, mokymas, konsultavimas ar bet kuris veiksmas, reikalingas žemės ūkio plėtrai (Įgyv. Proj. 13(2)) • įsipareigoti, kad ūkis, priklausomai nuo jo veiklos pobūdžio, atitiks higienos, aplinkos apsaugos ir gyvūnų gerovės standartus ar reikalavimus per ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį nuo įsikūrimo (bus tikslinama pagal įgyvendinantį reglamentą) • ūkininkas turi įsipareigoti laikytis geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų, o žemės ūkio naudmenos turi būti geros agrarinės būklės • Paramos gavėjo mirties atveju paramą gali paveldėti valdos perėmėjas, perimantis visus įsipareigojimus. • Jei pareiškėjas kuriasi perimamoje valdoje, ji negali būti iki tol padalinta. • Valda negali būti perregistruota sutuoktinio vardu.

 21. JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS Prioritetiniai kriterijai: • Perimta visa valda / ūkis pagal priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“; • Visa valda / ūkis perimtas iš vyresnių nei 55 metai ūkininkų; • Valda - ūkis kuriasi tik nuosavybės teise valdomoje žemėje; • Diegiamos inovacijos; • Pareiškėjas turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą.

 22. JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS Paramos lygis ir diferenciacija: • Maksimalus vienkartinės įsikūrimo išmokos dydis – 40 000 EUR; • Remiamas vienas iš sutuoktinių, kuris neturėjo įregistruoto ūkio; • Paramos dydis projektui priklauso nuo valdomos žemės ūkio paskirties žemės ploto, t. y. už 1 ha žemės ūkio paskirties žemės galima gauti 1000 EUR.

 23. ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS Paramos gavėjai: • Fizinis asmuo (ūkininkas), užsiimantis žemės ūkio veikla ir įregistravęs savo valdą; • Ūkio darbuotojas. Reikalavimai paramai gauti: Ūkininkas paraiškos pateikimo dieną turi būti: • vyras nuo 55 iki 62,5 metų amžiaus arba moteris nuo 55 iki 60 metų amžiaus; • užsiimantis žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip paskutinius 10 metų; • ne mažiau kaip ketverius paskutiniuosius metus nustatyta tvarka deklaruojantis ŽŪN ir/arba registruojantis turimus gyvulius (jeigu ketverius paskutiniuosius metus turimi pasėliai buvo deklaruojami ir/arba gyvuliai registruojami pareiškėjo ir sutuoktinio vardu, tai ne vėliau kaip paraiškos teikimo dieną sutuoktiniai turi būti sudarę Jungtinės veiklos partnerystės sutartį ir ją įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ir kaip partneriai vykdę žemės ūkio veiklą); • užsiimantis žemės ūkio veikla ne mažesniame kaip 1 ha ŽŪN plote (paraiškos pateikimo metais); • turintis teisę, sulaukęs pensinio amžiaus, gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją; • valda turi būti registruota Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

 24. ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS Ūkio darbuotojas paramą gali gauti, jeigu jis yra ūkininko, nusprendusio anksčiau laiko pasitraukti iš prekinės žemės ūkio gamybos, ūkio darbuotojas, kuris paraiškos pateikimo dieną yra: • apsisprendęs nutraukti ūkio darbuotojo veiklą po valdos perleidimo; • iki ūkininko, nusprendusio anksčiau laiko nutraukti prekinę žemės ūkio gamybą, paraiškos padavimo momento dirbęs to ūkininko ūkyje; • per paskutinius 5 metus ne mažiau kaip pusę darbo laiko yra dirbęs kaip šeimos pagalbininkas arba ūkio darbuotojas; • vyras – nuo 55 iki 62,5 metų, arba moteris – nuo 55 iki 60 metų amžiaus; • per 4 metus iki perleidėjo ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos dirbo perleidėjo valdoje ir sukaupė ne mažiau nei 2 pilnų metų darbo stažą; • turi teisę, sulaukęs pensinio amžiaus, gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.

 25. ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS Ūkininko ūkio perėmėjas paraiškos pateikimo dieną: 1. Žemės ūkio veiklai ūkininko ūkį perimantis perėmėjas privalo atitikti šiuos reikalavimus: 1.1. būti kuriantis ūkį pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ arba būti ūkininku iki 50 metų amžiaus (perėmėju negali būti perleidėjo sutuoktinis), arba būti privatus juridinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, kuris perima perleidėjo perleidžiamą valdą siekdamas padidinti savo valdą; 1.2. perimti iš perleidėjo visą ūkį, išskyrus perleidėjui leidžiamą pasilikti ūkio dalį (ne daugiau nei 3 ha); 1.3. turėti žemės ūkio srities profesinį išsilavinimą ir (arba) kompetenciją (fiziniam asmeniui); 1.4. įsipareigoti užsiimti žemės ūkio veikla perimtame ūkyje ne trumpiau kaip 5 metus; 1.5. įsipareigoti informuoti Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą apie tai, kad pasikeitė valdos savininkas.

 26. ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS 2. Ne žemės ūkio veiklai ūkį perimantis perėmėjas paraiškos pateikimo dieną privalo atitikti šiuos reikalavimus: 2.1. būti iki 50 metų amžiaus (perėmėju negali būti perleidėjo sutuoktinis); 2.2. įsipareigoti informuoti Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą apie tai, kad pasikeitė valdos savininkas; 2.3. perimti perleidžiamą žemę ir ne trumpiau kaip 5 metus užsiiminėti ne žemės ūkio veikla. Paramos gavėjas ir jo sutuoktinis nebegali parduoti žemės ūkio produkcijos ir ūkininkauja tik savo reikmėms.

 27. ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS Pastovioji paramos dalis: • Paramos gavėjui - 1490 EUR/m. (metinis augimas 4 proc.); • Išlaikomo sutuoktinio priedas – 745 EUR/m. (metinis augimas 4 proc.); Kintamoji paramos dalis: • 92 EUR/ha (metinis augimas 2 proc.). • Paramos trukmė: • perleidėjui parama teikiama 15 metų(iki 70 metų); • ūkio darbuotojams - iki pensinio amžiaus. Jei paramos gavėjas miršta per paramos ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos teikimo laikotarpį, parama gali būti mokama jo(-s) išlaikytiniui.

 28. PUSIAU NATŪRINIŲ ŪKIŲ RĖMIMAS Paramos gavėjai: Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę savo valdą, ketinantys pereiti nuo pusiau natūrinio prie prekinio ūkio, pateikiantys verslo planą ir kurie atitinka visus nustatytus tinkamumo kriterijus paramai pagal šią priemonę gauti. Tinkamos finansuoti išlaidos: • ne senesnės kaip 2 m. žemės ūkio technikos įsigijimas (išperkamąja nuoma gali būti įsigyjama tik nauja žemės ūkio technika); • nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (gamybinių pastatų ir patalpų), skirto projekto reikmėms, statyba, rekonstrukcija ir remontas; • veislinių gyvulių, sertifikuotos sodinamosios medžiagos ir sėklos įsigijimas; • statybinių medžiagų įsigijimas (kai pareiškėjas pats atlieka projekte numatytus statybos / rekonstrukcijos darbus); • verslo plano parengimas, jei visas išlaidas apmokėjo pareiškėjas (kompensuojama iki 5 proc. visų ankstesniuose punktuose nurodytų išlaidų bet ne daugiau kaip 375 eurų per visą paramos mokėjimo laikotarpį).

 29. PUSIAU NATŪRINIŲ ŪKIŲ RĖMIMAS Tinkamumo kriterijai paramai gauti Pareiškėjo valdos dydis: - 5 – 20 ha, 5 - 10 sąlyginių gyvulių (SG) - mišri gamyba; - 4 – 8 ha – daržininkystė; - 1– 4 ha – sodininikystė, uogininkystė, vaistažolininkystė, bitininkystė, gėlininkystė. - Valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre; - Nuo paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą taip, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, jei to dar nedarė; - Pateiktas verslo planas, kuriame: - Pateikiami įrodymai, kad ūkis gali tapti ekonomiškai gyvybingu, atsižvelgiant į kitus ūkio pajamų šaltinius; - Detaliai aprašomos reikalingos investicijos; - Apibrėžiamos konkrečios gairės ir planai;

 30. PUSIAU NATŪRINIŲ ŪKIŲ RĖMIMAS Prioritetiniai kriterijai • Paramos gavėjo narystė kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve), kuri paraiškos pateikimo metais yra pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu). Atsižvelgiama į šio paramos gavėjo narystės trukmę kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve); • Jaunasis ūkininkas (iki 40 m.) negavęs paramos pagal priemonę “Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” Paramos lygis ir diferenciacija • Maksimali paramos suma – 1500 EUR vienai žemės ūkio valdai per metus. Parama skiriama penkeriems metams pagal 3+2 principą – po trejų verslo plano įgyvendinimo metų patikrinama verslo plano vykdymo pažanga: • Jei verslo planas vykdomas, parama skiriama dar dvejiems metams; • Jei verslo planas nevykdomas, ir paramos gavėjas negali pagrįsti verslo plane numatytų investicijų atlikimo vėlavimo, parama dar dvejiems metams neskiriama. Jau gauta paramos suma iš paramos gavėjo neišieškoma. Paramos gavėjo mirties atveju paramą gali paveldėti valdos perėmėjas, perimantis visus įsipareigojimus.

 31. ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS Veiklos sritys: • Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujai privalomų ES standartų įgyvendinimas; • Investicijos į žemės ūkio valdas; • Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų/išaugintų ūkyje) apdorojimas (valymas, plovimas, rūšiavimas, smulkinimas, rauginimas, vakuumavimas, virimas, šviežių nepasterizuotų sulčių spaudimas, vaistažolių, vaisių džiovinimas, uogų šaldymas) ir paruošimas realizacijai (arba kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), kuri paraiškos pateikimo metais yra pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), supirktų iš savo narių ūkiuose pagamintų/išaugintų žemės ūkio produktų apdorojimas ir paruošimas realizacijai).

 32. ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS Prioritetinės veiklos šakos (mažėjančia tvarka): • gyvulininkystė; lininkystė; • daržininkystė; sodininkystė; uogininkystė; • rapsų auginimas. Paramos gavėjai: • Fizinis ar juridinis asmuo arba asmenų grupė, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka įregistravę savo valdą; • Mokslo ir mokymo institucijos turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius.

 33. ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS Tinkamos finansuoti išlaidos(1): • ne senesnės kaip 2 m. žemės ūkio technikos ir naujos įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas (jei turtas įsigyjamas išperkamąja nuoma, jis turi tapti paramos gavėjo nuosavybe projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Išperkamąja nuoma gali būti įsigyjama tik nauja žemės ūkio technika ir žemės ūkio įranga); • infrastruktūros kūrimas ūkininko valdoje ( per valdą einančių kelių, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, žemės ūkio drenažo, laistymo įrenginių įrengimas ir rekonstrukcija), jei tai susiję su žemės ūkio produktų gamyba ir /ar apdorojimu arba paruošimu realizacijai ir nedidelio galingumo iki 250 KW galios vėjo jėgainių statyba; • projekte numatytų naujų gamybinių pastatų statyba ir rekonstrukcija pagal nustatytus įkainius; • ūkininko ūkyje esamų grūdų saugyklų modernizavimas; • veislinių gyvulių ir sertifikuotos sėklos bei sertifikuotos sodinamosios medžiagos įsigijimas;

 34. ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS Tinkamos finansuoti išlaidos(2): • kitos išlaidos, susijusios su gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, sanitarijos, aplinkos apsaugos, maisto saugos ir kokybės, bei kitų reikalavimų įgyvendinimu; • viešinimo priemonės; • jei investicijos daromos siekiant laikytis naujai patvirtintų ir privalomų Bendrijos standartų, parama gali būti skiriama tik toms investicijoms, kurios daromos siekiant laikytis naujausių Bendrijos standartų. Tuo atveju šio standarto laikymuisi skirtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kurią tas standartas tampa privalomas valdai. • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip ½ bendrųjų išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais. Tinkamos finansuoti išlaidos įgyvendinant Nitratų direktyvą: • mėšlidžių ir / ar srutų kauptuvų statyba ir / ar rekonstrukcija; • mėšlo ir srutų laikymo, šalinimo bei transportavimo įrenginių ir mechanizmų įsigijimas; • šachtinių šulinių apsaugos nuo teršimo įrangos ir medžiagų įsigijimas.

 35. ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS Tinkamumo kriterijai paramai gauti(1): • pajamos iš žemės ūkio produktų ir (arba) netradicinių žemės ūkio produktų gamybos per ŽŪM nustatytą laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visos ūkio veiklos pajamų (išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus)); • pareiškėjas, investuojantis į pienininkystės sektorių, privalo turėti pieno kvotą, kurios dydis adekvatus į rinką tiekiamo pieno kiekiui; • ūkis turi atitikti paraiškos pateikimo metu aplinkos apsaugos, veterinarijos, higienos ir gyvūnų gerovės standartus, išskyrus ūkius, kuriems suteiktas pereinamasis laikotarpis; • pareiškėjas turi turėti profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba būti išklausęs minimalius ūkininkavimo žinių kursus ir turėti reikiamą kompetenciją; • ūkis nėra naujai besikuriantis (veikiantis ne mažiau kaip 2 metus); • pateiktas verslo planas ūkininkavimo veiklos vystymui; Diskusijai: dėl nefinansavimo to paties kapitalo naujai įregistruotų subjektų.

 36. ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS Tinkamumo kriterijai paramai gauti(2): • ūkis atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus; • ūkininkas įsipareigoja laikytis geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų, o žemės ūkio naudmenos turi būti geros agrarinės būklės. Jei investicijos daromos diegiant Nitratų direktyvą: • ūkis turi turėti kompetentingų institucijų patvirtinimą dėl ūkiui suteikto pereinamojo laikotarpio; • pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų turi būti atnaujinęs informaciją apie laikomus gyvulius ir / ar paukščius Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre; • nėra gavęs ES finansinės paramos pagal Lietuvos 2004-2006 m. Kaimo plėtros plano priemonę „Standartų laikymasis“, kai investicijų tikslas buvo įdiegti Nitratų direktyvos reikalavimus. Paramos gavėjo mirties atveju paramą gali paveldėti valdos perėmėjas, perimantis visus įsipareigojimus. Tuo atveju, jei paveldėtojai nesutaria dėl valdos permimo, paramos išmokėjimas nutraukiamas, o jau išmokėtos paramos lėšos grąžinamos.

 37. ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS Prioritetai kriterijai: • projektas diegiantis naujus ES standartus arba nitratų direktyvą; • pareiškėjas yra iki 40 metų amžiaus; • paramos gavėjo narystė kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve), kuri iki paraiškos pateikimo yra pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu). Atsižvelgiama į paramos gavėjo narystės trukmę kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve); • valdoje diegiamos techninės-ekonominės inovacijos; • modernizuojamos turinčiųjų ,,žaliąjį diplomą“ valdos, kuriose priimami atlikti praktiką žemės ūkio specialybių studentai ir mokiniai; • pareiškėjas dar nė karto nėra gavęs ES investicinės paramos; • investicijos į mėsinę galvijininkystę; • valdos dydis iki 150 ha ŽŪN.

 38. ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS Paramos lygis ir diferenciacija: • Kompensuojama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jauniesiems ūkininkams - 50 proc. • Ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jauniesiems ūkininkams šiose vietovėse – iki 60 proc. • Įgyvendinantiems Nitratų direktyvą – iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 39. ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS Paramos apribojimas: • Maksimalus paramos dydis vienam projektui – 200 000 eurų. • Nuo 2001 m. per 5 metų laikotarpį pareiškėjas gali gauti ne daugiau kaip 375 000 eurų paramos pagal bet kurią SAPARD, BPD, KPFP investicinę priemonę. Paramos apribojimas diegiant Nitratų direktyvą: Maksimalus paramos dydis vienam projektui priklauso nuo sąlyginių gyvulinių vienetų. Įgyvendinant Nitratų direktyvą galima kreiptis paramos ir pagal kitas priemones, gauta parama neįskaičiuojama į bendrą paramos sumą per 5 metus.

 40. MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA Veiklos sritys: - Privačių miškų ekonominės vertės didinimas (toliau – 1 veiklos sritis); - Medienos ruošos modernizavimas (toliau – 2 veiklos sritis); - Miško savininkų kooperacijos skatinimas (toliau – 3 veiklos sritis). Paramos gavėjai: 1 veiklos sritis - Fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso valstybei), jų asociacijos, taip pat savivaldybės ir jų asociacijos, investuojantys į nuosavybės teise valdomas miško valdas. 2 veiklos sritis - Medienos ruošos veikla užsiimančios mikro įmonės. 3 veiklos sritis - Miško savininkų kooperatyvai, prižiūrintys ir tvarkantys savo narių miškus, siekiantys ekonomiškai efektyvesnių privačių miškų ūkinių vienetų sudarymo ir didinantys savo narių skaičių, taip pat kooperatyvai, kurie turi tikslą bendrai parduoti narių pagamintus miško išteklius (uogas, grybus, vaistažoles ir kt.)

 41. MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA Tinkamos finansuoti išlaidos: 1 veiklos sritis: - Miškų infrastruktūros gerinimas (keliai, sausinimo grioviai, pralaidos, tiltai ir pan.); - Jaunuolynų ugdymas pagal Miško ugdymo kirtimų taisykles (Žin., 2004, Nr.25-778); - Medynų ir krūmynų pertvarkymas (rekonstrukcija) pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus (Žin., 2004, Nr.39-1280); - Viešinimo priemonės - Parama neteikiama iškirstų miškų atsodinimui. 2 veiklos sritis: - Medienos ruošos technikos ir įrangos įsigijimas (motopjūklai/krūmapjovės su darbo saugos priemonėmis ir spec. apranga, medkirtės (harversteriai), medienos ištraukimo traktoriai, traktoriai su savikrovėmis priekabomis, medvežės (forvarderiai), apvaliajai medienai transportuoti skirti sunkvežimiai su priekaba ir krovimo įranga, medienos matavimo prietaisai, kompiuterinė ir programinė įranga); - Viešinimo priemonės. 3 veiklos sritis - Miško savininkų kooperatyvo išlaidos miško savininkų bendradarbiavimui plėtoti (informacinė kampanija, paslaugų teikimui reikalingos biuro (įskaitant kompiuterinę bei programinę įrangą) įrangos, miško matavimo prietaisų įsigijimo išlaidos); - Viešinimo priemonės.

 42. MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA Tinkamumo kriterijai paramai gauti: 1 veiklos sritis: - Pareiškėjas pateikia privačios miško valdos, į kurią investuojama nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą. - Pareiškėjas pateikia teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir su regiono aplinkos apsaugos departamentu suderintą, patvirtintą ir užregistruotą miško valdos vidinės miškotvarkos projektą, su suprojektuotomis priemonėmis, kurioms prašoma paramos. 2 veiklos sritis: - Pareiškėjas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklauso atlikti savo veiklos auditą, pateikia audito patvirtintas finansines ataskaitas ir audito išvadas už praėjusius finansinius metus; - Atitinka mikro įmonėms keliamus reikalavimus, nurodytus Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB. Parama nebus teikiama sunkumų turinčioms įmonėms, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos, skirtos sunkumų turinčių įmonių sanavimui ir restruktūrizavimui; - Investicijos bus daromos laikantis Bendrijos standartų.

 43. MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA Tinkamumo kriterijai paramai gauti (2): 3 veiklos sritis - Pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad yra registruotas kaip kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) pagal Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą. - Pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad pagrindinė jo ekonominė veikla yra teikti miško ūkines paslaugas savo nariams ir tokiu būdu siekti efektyvesnės ūkinės veiklos privačiuose miškuose arba bendrai parduoti narių pagamintus miško išteklius. - Pareiškėjas įsipareigoja per projekto įgyvendinimo laikotarpį padidinti savo narių skaičių ne mažiau kaip du kartus. - Pateikiamas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) veiklos planas, suderintas su regiono aplinkos apsaugos departamentu.

 44. MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA Prioritetiniai kriterijai: - Fiziniams asmenims investuojantiems į nuosavybes teisę valdomas didesnes nei 5 ha miško valdas; - Projekte numatytos investicijos jaunuolynų ugdymui arba medynų/krūmynų pertvarkymas (rekonstrukcija); - Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus; - Įmonėms, kurios pagal projektą įsigytą medienos ruošos techniką, įrangą ar prietaisus numato naudoti privačiuose miškuose, ne mažesniame kaip 10 ha miško valdos plote; - Pareiškėjas pagamina ir (arba) pateikia rinkai ne mažiau kaip 5 tūkst. m³ apvaliosios medienos per vienerius metus; - Naujai įsteigtoms kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), veikiantiems ne daugiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo ir turintiems daugiau nei 20 miško savininkų.

 45. MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA Paramos lygis ir diferenciacija: 1 veiklos sritis Kompensuojama 60 proc. tinkamų išlaidų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir 50 proc. likusiose vietovėse esančiuose miškuose, maksimali paramos suma vienam projektui 200 tūkst. EUR. 2 veiklos sritis Kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali paramos suma vienam projektui 200 tūkst. EUR. 3 veiklos sritis Pagal šią veiklą kompensuojama iki 50 proc. tinkamų išlaidų, maksimali paramos suma vienam projektui 50 tūkst. EUR (maksimali parama susiejama su kooperatyvo narių valdomu miško plotu ir kooperatyvo narių skaičiumi). Paramos galima kreiptis tik vieną kartą. Paramos apribojimas (1 ir 2 veiklos sritims) Nuo 2001 m. per 5 metų laikotarpį pareiškėjas gali gauti ne daugiau kaip 200 000 eurų paramos pagal bet kurią SAPARD, BPD, KPFP investicinę priemonę.

 46. KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS Veiklos sritys: Žemės ūkio vandentvarka: - Drenažo sistemų ir jų hidrotechninių statinių statyba ir renovacija; - Dirbtinių vandens telkinių hidrotechninių statinių renovacija; - Polderių renovacija. Žemės konsolidacija: - Žemės konsolidacijos projektų organizavimas, parengimas ir įgyvendinimas; - Naujai suformuotų žemės sklypų teisinis registravimas. Paramos gavėjai Žemės ūkio vandentvarka - Savivaldybės;Kaimo bendruomenės;Melioracijų sistemų naudotojų asociacija. Žemės konsolidacija - Institucija, atsakinga už žemės konsolidacijos projektų organizavimą.

 47. KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS Tinkamos finansuoti išlaidos: Žemės ūkio vandentvarka: - Projektavimo bei projekto ekspertizės darbai; - Išlaidos statybai ar rekonstrukcijai, statinio statybos techninei priežiūrai bei projekto vykdymo priežiūrai pagal teisės aktus; - Naujų statybinių medžiagų ir įrenginių, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas, jeigu pareiškėjas medžiagas perka pats; - Projekto administravimo išlaidos; - Viešinimo priemonės; - Bendrosios išlaidos. Žemės konsolidacija - žemės konsolidacijos projekto parengiamieji darbai; - žemės konsolidacijos projekto rengimo darbai; - žemės konsolidacijos projekto žemės vertinimo plano parengimas; - žemės konsolidacijos projekto viešo svarstymo ir derinimo organizavimas; - žemės konsolidacijos projekto metu rengiamo žemės vertinimo plano parengimas; - žemės konsolidacijos projekto metu atliekamais projektavimo darbais; - viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas; - žemės konsolidacijos projekto įgyvendinimas (įskaitant sandorio sudarymą ir žemės sklypų teisinį registravimą); - projekto administravimo išlaidos; - viešinimo priemonės; - bendrosios išlaidos.

 48. KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS Tinkamumo kriterijai paramai gauti: Žemės ūkio vandentvarka: - Projektas, pasibaigus jo įgyvendinimo laikotarpiui, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus, todėl turi būti pateiktas aplinkosaugos institucijos išankstinis projekto įvertinimas; - Projekte numatyta veikla bei su ja susijusi investicija įgyvendinama kaimo gyvenamojoje vietovėje; Žemės konsolidacija: - Žemės konsolidacijos projektas, pasibaigus jo įgyvendinimo laikotarpiui, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus; - Pertvarkomi žemės sklypai yra kaimo gyvenamojoje vietovėje; - Pertvarkyti žemės sklypus pageidauja ne mažiau kaip 5 žemės sklypų savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai; - Žemės konsolidacijos projekto teritorijos plotas yra ne mažesnis kaip 100 ha; - Pareiškėjas įrodo, kad žemės konsolidacijos projektas pagerins projekto teritorijoje esančių žemės sklypų formą ir (arba) dydį.

 49. KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS Prioritetiniai kriterijai: Žemės ūkio vandentvarka: - Projektai, skirti statinių, kurie kelia didesnį pavojų ar riziką gyventojams ar aplinkai, techninės būklės pagerinimui; - Pareiškėjas dar nė karto nėra gavęs ES paramos pagal šią veiklos sritį. - Projektai, kuriems reikia mažesnių investicijų vienam hektarui bei vienam gyventojui; - Griovių, surenkančių vandenį iš didesnės teritorijos dalies, rekonstrukcijos projektai; - Bendro naudojimo kanalizuotų griovių ir drenažo rinktuvų, jeigu jų skersmuo 12,5 cm ar didesnis, renovavimo projektai; - Mažesnės likutinės statinio vertėsdrenažo sistemų hidrotechninių statinių rekonstrukcijos projektai

 50. KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS Prioritetiniai kriterijai: Žemės konsolidacija: - Projektai, apimantys didesnį žemės konsolidacijos projekte dalyvaujančių asmenų skaičių; - Pareiškėjas dar nė karto nėra gavęs ES paramos pagal šią veiklos sritį; - Projektai, kurių įgyvendinimas susijęs su kitais kompleksinio teritorijos pertvarkymo uždaviniais: kaimo infrastruktūros plėtra, žemės ūkio paskirties žemės apželdinimu mišku, vietinių kaimo bendruomenių kūrimusi bei kitų žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu (tai turi atsispindėti Vietos veiklos grupės (VVG), savivaldybės, kaimo bendruomenės ar kitų institucijų rengiamose Vietos kaimo plėtros strategijose ar joms prilygstančiuose dokumentuose).

More Related