1 / 9

ELEKTRIČNI NABOJ

ELEKTRIČNI NABOJ. PONOVITEV. Električni tok (oznaka I) je gibanje elektronov. Vsak elektron ima negativni naboj (e - ). Iz tega so določili, da naboj označimo z e. Nova snov. Zato moramo spoznati še eno fizikalno količino. ELEKTRIČNI NABOJ.

elsu
Télécharger la présentation

ELEKTRIČNI NABOJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ELEKTRIČNI NABOJ

  2. PONOVITEV Električni tok (oznaka I) je gibanje elektronov. Vsak elektron ima negativni naboj (e-). Iz tega so določili, da naboj označimo z e.

  3. Nova snov Zato moramo spoznati še eno fizikalno količino. ELEKTRIČNI NABOJ

  4. Električni naboj izračunamo kot produkt toka in časa. Velja: e = I ∙ t Kar preberemo kot: električni naboj je premo sorazmeren z električnim tokom in časom. Osnovna enota je As (ampersekunda). Največkrat pa uporabljamo enoto Ah (amperura).

  5. Primeri Kolikšen naboj steče, če tok 2A teče pol ure? Zapiši v različnih enotah.

  6. Primer 1: Koliko naboja steče, če tok 1 A teče 1 uro?

  7. Primer 2 Koliko naboja steče, če tok 200 mA teče 45 minut?

  8. Koliko časa bo zdržal akumulator s prižganimi lučmi, če skozi luči teče tok 4A?

  9. Kolikšen bi bil tok, če bi akumulatorček spraznil v 4 urah?

More Related