Perinnebiotooppien rahoitus - PowerPoint PPT Presentation

perinnebiotooppien rahoitus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perinnebiotooppien rahoitus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perinnebiotooppien rahoitus

play fullscreen
1 / 13
Perinnebiotooppien rahoitus
204 Views
Download Presentation
eris
Download Presentation

Perinnebiotooppien rahoitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perinnebiotooppien rahoitus 22.9.2006 Ylitarkastaja Tarja Haaranen MMM

 2. Perinnebiotoopit • uhanalaisista lajeista 28 % eli 421 lajia elää ensisijaisesti perinneympäristöissä • lajirikkaus • historialliset arvot • koulutus, tutkimus • esteettiset arvot

 3. Perinnebiotooppien hoidon tavoitteet • Perinnemaisemien hoitotyöryhmä 2001: 60 000 ha perinnebiotooppeja hoidon piiriin, jotta niillä oleva luonnon monimuotoisuus säilyy. Näistä 35 000 ha maatalouden ympäristötuella • vuonna 2005 erityistuella hoidettuja perinnebiotooppeja 25 000 ha

 4. Maatalouden ympäristötuki • EU-osarahoitteinen tuki, jolla korvataan viljeli-jöille ympäristötoimenpiteistä aiheutuvia kus-tannuksia ja tulonmenetyksiä, kannustin 20 %. • vuonna 2005 ympäristötukea maksettiin yht. 290 milj. euroa, josta 6,5 milj. euroa perinnebio-tooppien hoitoon • uusi ohjelmakausi 2007-2013, perinnebiotoop-pien hoidon tukea voidaan maksaa myös rekis-teröidyille yhdistyksille

 5. Perinnebiotooppien hoidon erityistuki • Perinnebiotoopit • kedot • tuoreet niityt • rantaniityt, tulvaniityt • suoniityt, paise- ja vesitysniityt • lehdesniityt • kaskiahot • hakamaat • metsälaitumet • nummet

 6. Ensisijaiset kohteet • kohteet, joilla vastaava päättyvä erityistukisopimus • Natura-verkostoon kuuluvat alueet • valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat perinnebiotoopit, niiden yhteydessä olevat kunnostuskelpoiset kohteet

 7. Toimenpiteet • puuston ja pensaiden raivaus • niitto, niittojätteen keruu ja poiskuljetus • laidunnus, aitojen rakentaminen ja kunnostus, • juomaveden järjestäminen, eläinten kuljetukset ja valvonta • lehdestys • karjatalouteen liittyvien rakennelmien kunnostus

 8. Sopimusehdot • 5- tai 10-vuotinen sopimus, max tukitaso 450 euroa/ha • pienialaiset kohteet 5-30 aaria, tuki 135 euroa/kohde • perinnebiotooppia ei saa muokata, lannoittaa, käsitellä torjunta-aineilla, ojittaa tai metsittää • niitetty kasvillisuus on pääsääntöisesti korjattava pois, etteivät vapautuvat ravinteet rehevöitä aluetta • laidunnus niin, ettei se aiheuta alueen kasvillisuuden haitallista rehevöitymistä tai eroosiota

 9. Sopimusehdot • laidunnuspaine sellainen, että eläimet pääsääntöisesti elävät laitumen tuoton varassa ilman lisärehua tai laidunkierto niin, että laitumen ollessa loppuun syöty eläimet siirretään toiselle laitumelle • laidunnettava perinnebiotooppi tulee yleensä erottaa aidalla muista laidunnurmista, eikä niitä tule käyttää pelkästään yölaitumina • alueella toteutettavista toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa

 10. Suunnitelma • yleiskuvaus ja tavoitteet • sijaintikartta, suunnitelmakartta ja • suunnitelmaselostus • perustamis- ja hoitotoimenpiteet ja niiden aikataulu vuosittain • kustannuslaskelma • arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön ja maisemaan

 11. Hoitopäiväkirja • lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala • vuosittaiset toimenpiteet • mahdolliset erot hoitosuunnitelmaan ja niiden syyt • hoidon vaikutukset ympäristöön

 12. Leader-lähestymistapa, luonnos hallinnointimallista menettely Leader- toiminta-tavan kautta tuen haussa Tekee lausunnon hakemus maksut sopimuksen mukaan 5- vuotinen sopimus Leader- ryhmä hakemus Hakija Vuokrasopimus maasta Tiedottaa, aktivoi ja kouluttaa Ympä-ristö tuki Hoitaa maata 5-vuotta, on juridisessa vastuussa toimista (sis. takaisinperinnät), saa korvaukset. Viljelijä Kaupunkilainen maanomistaja Vuokraa maansa. Sitoutuu 5- vuodeksi. Maata hoidetaan Kyläläinen Nyt ja jatkossa menettely viljelijän hakiessa tukea TE- keskus hakemus 5- vuotinen sopimus maksut sopimuksen mukaan Ympä-ristö tuki Viljelijä

 13. Lisää tietoa • www.mmm.fi • alueelliset TE-keskukset • alueelliset ympäristökeskukset • alueelliset perinnemaisemainvennoinnit