html5-img
1 / 18

IPO-Prismaproject Stiltebeleid instrumenten bescherming stiltegebieden

IPO-Prismaproject Stiltebeleid instrumenten bescherming stiltegebieden. Ing. J.G.F. de Wijs 12 oktober 2010. Zwijg of zeg dingen die mooier klinken dan stilte (Pythagoras). Definitie stiltegebieden. Stiltegebied Gebieden die aangewezen zijn op basis van de Provinciale Milieuverordening

erma
Télécharger la présentation

IPO-Prismaproject Stiltebeleid instrumenten bescherming stiltegebieden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IPO-Prismaproject Stiltebeleidinstrumenten bescherming stiltegebieden Ing. J.G.F. de Wijs 12 oktober 2010 Zwijg of zeg dingen die mooier klinken dan stilte (Pythagoras)

 2. Definitie stiltegebieden Stiltegebied Gebieden die aangewezen zijn op basis van de Provinciale Milieuverordening waar de doelstelling is om de huidige geluidsbelasting van het betreffende gebied ten minste niet te laten toenemen.

 3. Aanleiding Hernieuwde aandacht voor stiltegebieden • Doel: • Op welke wijze kunnen we stiltegebieden beter beschermen/versterken? • Hoe kunnen we de waarde van stiltegebieden beter benutten?

 4. Resultaten • Werkbare instrumenten voor het beschermen en ontwikkelen van stiltegebieden • Voorstellen voor operationalisering

 5. Aanpak PRISMA project 2010 • Interview per provincie • Symposium 21 april 2010 • Opdrachtverstrekking extern bureau • Ontwikkelen instrumenten en voorstellen voor aanpak

 6. Vragen interviews • Bedreigingen kwaliteit / benutten kansen • Huidige beleid en aanpak • Beschikbare instrumenten • Betrokkenheid en samenwerking • Inspirerende voorbeelden • Te ontwikkelen instrumenten

 7. Interview -Fysieke bedreigingen kwaliteit • Wegverkeer, vliegtuiglawaai, …. • Groei verkeer en toegankelijkheid • Motorcrossen, toertochten • Horeca en recreatie- inrichtingen • ……………………………………. De stilte is een vriend die je nooit verraadt (Confucius)

 8. Interview -Belemmeringen benutten kansen • Onvoldoende antenne voor waarde • Onbekendheid en herkenbaarheid • Vrijblijvendheid • Te laag op politieke agenda • Beperkte aandacht bij provincie en gemeenten

 9. Interview -Huidige beleid en aanpak • Versnipperd stiltegebiedenbeleid • Milieu, ruimtelijk beleid, groen, recreatie…. • Diversiteit in beleidsformulering (ambitie) • Geen actief beleid t.a.v. het verbeteren / benutten kwaliteit • Transitie beleid van sectoraal naar kernkwaliteit (Gelderland, Zuid Holland)

 10. Interview -Huidige beleid en aanpak • Omgevingsplan, structuurvisie, bestemmingsplan • Provinciaal belang, toetsing en advisering • EHS, Natura 2000, beheerplannen • Provinciale milieuverordening • Ontheffingen / handhaving • Beperkte (pro) actieve aanpak

 11. Interview -Betrokkenheid en samenwerking • Diverse afdelingen en externe partners komen in beeld • Groot verschil in mate van intern samenwerken (vaak beperkt) • Groot verschil in mate van extern samenwerken (vaak beperkt)

 12. Symposium- Ontwikkelen instrumenten • Handhaafbare regelgeving • Landelijke en provinciale campagne • Attractieve aanduidingen • Uitwerken participatieve benaderingswijze • Instrument toetsing ruimtelijke plannen • Selectieve bereikbaarheid en parkeervoorzieningen • Brede beleidsvisie inclusief aanpak

 13. Symposium-Vlaams beleid • Kwaliteitslabel Stiltegebied • Criteria voor stiltegebieden • Objectief, voornamelijk akoestische criteria • Landelijk en stedelijk stiltegebied • Gebieden met of zonder recreatie (landelijk) • Kwaliteitsniveaus van 1 tot 3 sterren Procedure aanvraag kwaliteitslabel • Inventaris • Meetcampagne – toetsing aan kwaliteitsnormen • Infomomenten • Goedkeuring gemeenteraad en provinciebestuur • Ondertekening overeenkomst + plaatsing borden

 14. Hoe nu verder? Opdrachtverlening aan HVR met de opdracht: Realiseer een vernieuwende visie en aanpak die bestuurlijk draagvlak verwerft en waar de actoren in de gebieden zelf mee aan de slag kunnen gaan.

 15. Wat gaan zij doen? Het uitvoeren van een analyse - interviews - vraaggesprekken externen Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven. Spreken leren we al eerder (Lao-Tse)

 16. Wat gaan zij nog meer doen? Het ontwikkelen van een (beleids)visie die: - Inspirerend en activerend moet zijn • De nadruk legt op de beleving van stilte en rust • Een koppeling legt tussen stiltegebieden en andere beleidsvelden • Het mentale eigenaarschap verbreedt • Praktische handvatten biedt

 17. Programma-activiteiten 2011-2015 • Uitwerking provinciale beleidsvisie en aanpak • Publiciteitscampagne • Versterken samenwerking • Maatwerk per (prioritair) gebied • ……………………….

 18. het is muisstil bladstil doodstil stilte voor de storm of gewoon STIL

More Related