Download
ro liny acydofilne w polsce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rośliny acydofilne w Polsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rośliny acydofilne w Polsce

Rośliny acydofilne w Polsce

217 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rośliny acydofilne w Polsce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rośliny acydofilne w Polsce Piotr Rzepkowski Instytut Biologii Roślin Uniwersytet Wrocławski

  2. Rośliny acydofilne • Są to gatunki kwasolubne znoszące niskie pH podłoża (średnio 3-5) • Często wydzielają do podłoża związki zasadowe w celu neutralizacji ryzosfery • Błony plazmatyczne tych roślin wykazują selektywność jonową

  3. Zbiorowiska acydofilne Cl. Querco-Fagetea O. Fagetalia sylvaticae All.Fagion sylvaticae SubAll.Luzulo-Fagenion Ass.Luzulo pilosae-Fagetum - kwaśna buczyna niżowa Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum – kwaśna buczyna górska

  4. Cl.Quercetea robori-petraeaeacydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne lasy liściaste z przewagą dębów, na ubogich, często piaszczystych glebach O.Quercetalia roboris All.Quercion robori-petraeae - dąbrowy acydofilne grupa zespołów GrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrychzbiorowiska wilgotne i mokre na oglejonych glebach wodogruntowych; runo z obfitym udziałem krzewinek