Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ Kwento ko , Gabay ko ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ Kwento ko , Gabay ko ”

“ Kwento ko , Gabay ko ”

488 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

“ Kwento ko , Gabay ko ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Kwentoko, Gabayko”

 2. Unit Summary Sa aralingito ay aalamin ng mgamag-aaralangpanahon ng Komonwelt at angakdangpampanitikannasumibolsapanahongitopartikularnaangmaiklingkwento. Gayundinangaralingpanggramatikanakayarian ng pang-uri at angmgakailanganinsapagsulat ng maiklingkwento. Maipamamalas din angmakahulugan at masiningnapagpapahayagsapaggawa ng maiklingkwentona kung saansila ay tatayobilangtagapagkwentosakanilanggawangkwentosapamamagitan ng video presentation at gagampanannila into nangbuonghusay at galing.

 3. Essential Question • Paano mo maipapakitaangpagmamahalsabayan?

 4. Unit Questions • Paanonakatulongangmaiklingkwentosamgamanunulat at saiba pang Pilipino noongpanahon ng Komonwelt? • Bakitgumagamit ng iba’tibangkayarian ng pang-uriangisangkuwentista? • Malaya baangmgamanunulatsaPanahon ng Komonwelt?

 5. Content Questions • BakitpumuntasiDandingsaprobinsiya ng Malawig? • Anu-anoangmgakullturangipinakita ng mgatauhansakwento? • Anoangiba’tibangkayarian ng pang-uri? • Anoangnaitulong ng mgakayarian ng pang-urisapag-unawa ng maiklingkwento?

 6. Targeted Content Standards • Napauunladangkasanayansapag-unawasadiskursongpinakinggan • Napalalalimangpag-unawasatekstongbinasasapamamagitan ng pagsusurisanilalamannito • Nakagagawa ng mgagawaingmagpapatunaysamapanuringpagbasa ng teksto • Naisasaalang-alangangmgakasanayansapaggamit ng Filipino sapagsulat ng talata

 7. Naisasaalang-alangangmgakailanganinsapagsulat ng maiklingkwento • Naipamamalasangnatamongmgakaalaman at kakayahansapaglinang ng kakayahangpangkomunikatibo • Nailalahadnangmaayosangpansarilingpananaw, opinion at saloobin • Napalalawakangkaisipangkaugnay ng paksa

 8. Learning Objectives • Nakabubuo ng makabuluhangtanongbataysanapakinggan • Nasusuriangmgamakabuluhangkaisipangnaisipabatid ng may-akda • Nabibigyang-kahuluganangmgasimbolo at pahiwatignaginamitsaakda • Napipiliangangkopnaekspresyon/pananalitasapagpapahayag ng sarilingpuna

 9. Nakikilalaangmgakayarian ng pang-uri • Nakasusulat ng maiklingkwentonanaaayonsanapapanahongpaksa • Nakabubuo ng balangkassasarilingkwento • Nakabubuo ng video presentation bataysanagawangkwento

 10. Calendar Activities

 11. Mabuhay angpanitikang Filipino!